Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice18.11.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Chojnice

18.11.2019

OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice  
oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
  
z a w i a d a m i a m 
  
o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr IV/37/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu        w miejscowości Chojniczki, gm. Chojnice, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały. 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  
Zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)  
i n f o r m u j ę 
  
o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu planistycznego. 
  
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia 
  
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. 
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
  
                                                                                                    Wójt Gminy Chojnice
 

 

metryczka


Wytworzył: AM (18 listopada 2019)
Opublikował: Anna Macijewicz (20 listopada 2019, 13:38:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 224