OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE04.05.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

04.05.2020

OGŁOSZENIE 

               WÓJTA GMINY CHOJNICE 

 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.


 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) 
z a w i a d a m i a m 
o podjęciu przez Radę Gminy w Chojnicach uchwały Nr XIV/232/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Silno, gm. Chojnice. 
  
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w opracowania. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, ul.31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice lub poprzez formularz na stronie: chojnice.e-mapa.net, 
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
  
Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust.1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14, art. 54 ust.2,  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), 
i n f o r m u j ę 
o przystąpieniu do opracowania w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. 
  
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, oraz mogą składać uwagi i wnioski do opracowywanego dokumentu 
w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: annam@gminachojnice.com.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. 
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego 
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
 
  
Wójt Gminy Chojnice
 

                                                                      

metryczka


Wytworzył: AM (4 maja 2020)
Opublikował: Anna Macijewicz (5 maja 2020, 11:58:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448