OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE10.09.2020

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHOJNICE

10.09.2020

  
OGŁOSZENIE 
  
WÓJTA GMINY CHOJNICE 

    
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego i prognozy oddziaływania na środowisko 
 
          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/516/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Ciechocin gm. Chojnice 
 
zawiadamiam 
o wyłożeniu do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu 
geodezyjnego Ciechocin, gm. Chojnice 
  
  
w dniach od 17 września 2020 r. do 7 października  2020 r. 
 
w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, w godzinach 10°°- 13°° oraz na stronie bip.gminachojnice.com.pl.
 
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pokój nr 106 o godzinie 10°°.  
  
         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi. 
        Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Chojnice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2020 r. 
  
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej. 
  
            Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy w Chojnicach, pokój nr 106, oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie. 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. 
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Chojnice. 
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego 
w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia. 
  

Wójt Gminy Chojnicemetryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (10 września 2020)
Opublikował: Anna Macijewicz (10 września 2020, 09:16:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 174