Mapa Biuletynu

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 AKTUALNOSCI
  · AKTUALNOŚCI
  · Ulgi dla Inwestorów
  · OBYWATEL.GOV.PL
  · Obwieszczenia Wójta Gminy Chojnice
  · Zarchiwizowane obwieszczenia
  · Wybory ławników sądów powszechnych - kadencja 2020-2023
  · Okręgi Wyborcze
  · Obwody głosowania
  · Informacja dla osób niesłyszących i głuchoniemych
  · Urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
  · Działalność lobbingowa
  · PETYCJE
  · Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna
  · REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH
  · Konkursy 'Piękna Wieś Pomorska 2020' i 'Piękna Zagroda Nierolnicza 2020'
  · ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · INICJATYWA LOKALNA
 FINANSE GMINY
  · Przetargi - profil nabywcy
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Zamówienia do 30.000 €
  · Budżet
  · · Budżet na rok 2005
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
  · · · Realizacja budżetu 2007
  · · · Realizacja budżetu 2008
  · · · Realizacja budżetu w 2009 r.
  · · Budżet na rok 2006
  · · Projekt budżetu na 2006 rok
  · · BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2014 ROK
  · · Realizacja budżetu 2007 r.
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2007 rok
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2008 r.
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2009 rok
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2010 rok
  · · Realizacja budżetu w 2010 r.
  · · Realizacja budżetu w 2011 r.
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2011 rok
  · · Budżet Gminy Chojnice na 2012 rok
  · · Realizacja budżetu gminy Chojnice w 2012 roku
  · · BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2013 ROK
  · · Projekt budżetu Gminy Chojnice na 2013 rok
  · · Realizacja budżetu Gminy Chojnice w 2013 roku
  · · PROJEKT BUDŻETU GMINY CHOJNICE NA 2014 ROK
  · · Realizacja budżetu Gminy Chojnice w 2014 roku
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Sprzedaż,dzierżawa i najem mienia
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Urząd Gminy
  · · Podstawowe dane
  · · Wydziały Urzędu Gminy
  · · · Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
  · · · · Działalność gospodarcza
  · · · · · zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  · · · · Dowody osobiste
  · · · · · Wniosek o wydanie dowodu osobistego
  · · · · Ewidencja Ludności
  · · · · · ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIE Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
  · · · · · ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY
  · · · · · ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU
  · · · · · ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE
  · · · · · ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY TRWAJĄCY DO 3 MIESIĘCY/WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO DO 3 MIESIĘCY
  · · · · · ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  · · · · · WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO/CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE
  · · · · · WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
  · · · · · ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA OKRES DŁUŻSZY NIŻ 6 MIESIĘCY
  · · · · · ZNIESIENIE OBOWIĄZKU MELDUNKOWEGO
  · · · · · FORMULARZE DO POBRANIA
  · · · · · INFORMACJE OGÓLNE
  · · · · Druki do pobrania
  · · · · ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KONTROLA ZARZĄDCZA
  · · · Wydzial Finansowy
  · · · Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
  · · · · Opis wydziału
  · · · · druki do pobrania
  · · · Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
  · · · · DRUKI DO POBRANIA - ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
  · · · · DRUKI DO POBRANIA- ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
  · · · · WZORY DOKUMENTÓW
  · · · · DRUKI DO POBRANIA - PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO, SOCJALNEGO
  · · · · DRUKI DO POBRANIA - Przyznanie dodatku energetycznego
  · · · · projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe
  · · · Wydział Programów Rozwojowych
  · · · Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · · · Informatycy UG w Chojnicach
  · · · Radcy Prawni
  · · · Inspertor Ochrony Danych
  · Wójt
  · · Dane kontaktowe
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Zastępca Wójta
  · Sekretarz Gminy
  · · Podstawowe zadania
  · · Oświadczenie majątkowe
  · Skarbnik Gminy
  · Struktura organizacyjna
  · Rada Gminy
  · · Przewodniczący Rady Gminy w Chojnicach
  · · Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Chojnicach
  · · Skład Rady Gminy
  · · Kompetencje Rady Gminy
  · · Informacje o Sesjach Rady Gminy
  · · Uchwały Rady Gminy
  · · Komisje Rady Gminy
  · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej
  · · · Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Komisja Gospodarki Komunalnej i Samorządów Wiejskich
  · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · Informacja o posiedzeniach komisji
  · · Imienne wykazy głosowań radnych
  · · Klauzula informacyjna dla Radnych
  · · Interpelacje/Zapytania Radnych Rady Gminy w Chojnicach (kadencja 2018-2023)
  · · Raport o stanie Gminy Chojnice za 2018 rok
  · · · Raport o stanie Gminy Chojnice za 2019 rok
  · · Raport o stanie Gminy Chojnice za 2019 rok
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminny Zespół Oświaty
  · · · Zarządzenia Wójta
  · · · uchwały
  · · · Zarządzenia Dyrektora GZO
  · · · AKTUALNOŚCI
  · · · Druki do pobrania
  · · · PRACA
  · · · Szkoła Podstawowa w Charzykowach
  · · · · Dane kontaktowe
  · · · · Dokumenty szkolne
  · · · Szkoła Podstawowa w Lichnowach
  · · · · Dane kontaktowe SP Lichnowy
  · · · Szkoła Podstawowa w Nieżychowicach
  · · · · Dokumenty szkoły
  · · · · Dokumenty szkolne
  · · · · Rekrutacja
  · · · Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi
  · · · Szkoła Podstawowa w Ogorzelinach
  · · · Szkoła Podstawowa w Ostrowitem
  · · · · Dane kontaktowe szkoły
  · · · Szkoła Podstawowa w Silnie
  · · · · Dane kontaktowe
  · · · · Dokumentacja szkoły
  · · · Gimnazjum Sławęcin
  · · · Szkoła Podstawowa w Swornegaciach
  · · · · Dane kontaktowe
  · · · · Dokumenty szkolne
  · · · Szkoła Podstawowa w Pawłowie
  · · · Szkoła Podstawowa w Kłodawie
  · · · Sprawozdania Finansowe
  · · Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  · · · Strona główna
  · · · Aktualności
  · · · Statut
  · · · Schemat struktury organizacyjnej
  · · · Rodzaje świadczeń i obowiązujące procedury
  · · · · Świadczenia z pomocy społecznej
  · · · · · Osoby uprawnione
  · · · · · Do kogo się zgłosić
  · · · · · Rodzaje świadczeń
  · · · · · Obowiązujące procedury
  · · · · · Druki do pobrania
  · · · · Świadczenia rodzinne, wychowawcze i alimentacyjne
  · · · · · Rodzaje i wysokość świadczeń
  · · · · · Stosowane procedury
  · · · · · Obowiązki świadczeniobiorców
  · · · · · Do kogo się zgłosić?
  · · · · · Druki do pobrania
  · · · · · Prawo
  · · · · · Fundusz alimentacyjny
  · · · · · · Zasady przyznawania i wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  · · · · · · Stosowane procedury
  · · · · · · Obowiązki świadczeniobiorców
  · · · · · · Do kogo się zgłosić?
  · · · · · · Druki do pobrania
  · · · · · · Prawo
  · · · · Świadczenia z systemu oświaty
  · · · · Karta Dużej Rodziny
  · · · Wykaz spraw
  · · · Sprawozdania Finansowe
  · · · · Sprawozdania finansowe
  · · Gminny Ośrodek Kultury
  · · · Dane teleadresowe
  · · · Statut GOK
  · · · Struktura
  · · · Działalność
  · · · Pracownicy
  · · · Regulamin GOK
  · · · Zabytki
  · · Placówki Oświatowe
  · Jednostki pomocnicze - Sołectwa
  · · Angowice
  · · Charzykowy
  · · Chojniczki
  · · Ciechocin
  · · Chojnaty
  · · Czartołomie-Jarcewo
  · · Doręgowice
  · · Granowo
  · · Gockowice-Objezierze
  · · Klawkowo
  · · Kłodawa
  · · Kopernica
  · · Krojanty
  · · Kruszka
  · · Lotyń
  · · Lichnowy
  · · Moszczenica
  · · Nieżychowice
  · · Nowy Dwór-Cołdanki
  · · Nowa Cerkiew
  · · Ogorzeliny
  · · Nowe Ostrowite
  · · Ostrowite
  · · Pawłowo
  · · Pawłówko - Lipienice
  · · Pawałki
  · · Racławki
  · · Słąwęcin
  · · Silno
  · · Swornegacie
  · · Topole
  · · Zbeniny
  · · Funka
  · · Klosnowo
  · Zdrowie
  · · AKTUALNOŚCI
  · · Wykaz komórek organizacyjnych
  · · Zasady udzielania świadczeń komercyjnych – cenniki
  · · Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
  · · Prawa i obowiązki pacjenta
  · · Zadania i organizacja wewnętrzna Przychodni
  · · Zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej
  · · Pobieranie krwi
  · Ochotnicze Straże Pożarne
  · Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  · Terminarz Zebrań Wiejskich 2020
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wykaz spraw
  · · Sposób załatwiania
  · Rejestry i ewidencje
  · · Rejestr skarg i wniosków
  · · Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
  · · Rejestr Instytucji Kultury
  · · Rejestr umów
  · Druki do pobrania
 NASZA GMINA
  · Praca
  · Położenie-charakterystyka Gminy
  · Dane statystyczne
  · Zadania publiczne
  · · Zadania własne
  · · Zadania zlecone
  · Strategia Rozwoju Gminy Chojnice na lata 2014 – 2025
  · Informacje o środowisku - wnioski, raporty, decyzje
  · Związki i stowarzyszenia
  · LOSOWANIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
  · Referendum ogólnokrajowe 2015
  · Spis Powszechny 2010
  · Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  · Stowarzyszenia
  · · Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice 'Akolada'
  · Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii
  · Szarża pod Krojantami
  · Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  · Wybory
  · · Wybory Prezydenta RP 2010
  · · Wybory samorządowe 2010
  · · Wybory parlamentarne 2011
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  · · Wybory Samorządowe 2014
  · · Wybory parlamentarne 2015
  · · Wybory Prezydenta RP 2015
  · · Wybory Samorządowe 2018
  · · Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  · · Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  · · Wybory Prezydenta RP 2020 - 10.05.2020
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  · · Wybory Prezydenta RP - 28.06.2020
  · · · Obwodowe Komisje Wyborcze
  · · · Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych
  · Powszechny Spis Rolny
  · · 2020
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Regulamin Organizacyjny
  · Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Chojnice
  · Protokoły z posiedzeń Sesji i Komisji Rady Gminy w Chojnicach
  · · VIII kadencja Rady Gminy w Chojnicach - 2018-2023
  · · · Protokoły z Sesji Rady Gminy w Chojnicach
  · · · · 2018 r,
  · · · · 2019 r.
  · · · · - 2020 r.
  · · · · 2020 r.
  · · · Protokoły z Komisji Rady Gminy w Chojnicach
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
  · · · · Komisja Gospodarki Komunalnej i Samorządów Wiejskich
  · · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · · Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · Protokoły z posiedzeń Sesji Rady Gminy - c.d.
  · · Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Gminy w Chojnicach
  · · · Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego
  · · · Komisja Gospodarki Komunalnej, Spraw Społecznych i Samorządów Wiejskich
  · · · · Protokoły z Komisji Komunalnej:
  · · · Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Komisja Rewizyjna
  · Uchwały Rady Gminy
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VIII kadencja (2018 - 2023)
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2019 r.
  · · · · VII sesja - 31.05.2019 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2018 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VII kadencja (2014-2018)
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2017/2018
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2016 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2015 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - grudzień 2014 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - VI kadencja
  · · · Uchwały Rady Gminy 2014 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy 2013 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - grudzień 2010 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2011 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy 2012 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - V kadencja
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2010 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2009 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2008 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2007 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - listopad/grudzień 2006 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - IV Kadencja
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2006 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2005 r.
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2002 - 2004 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - III kadencja
  · · · Uchwały Rady Gminy - 2001-2002 r.
  · · Uchwały Rady Gminy w Chojnicach - 2020 r.
  · Zarządzenia Wójta
  · · Zarzadzenia Wójta od 2017 roku
  · · Zarzadzenia Wójta - 2015 rok:
  · · Zarządzenia Wójta za 2014 rok
  · · Zarządzenia Wójta - 2016 rok.
  · · · Zarządzenia Wójta - 2016 r. C.D.
  · · Zarządzenia Wójta 2013 rok
  · · Zarzadzenia Wójta 2012 r.
  · · Zarządzenia Wójta 2011 rok
  · · Zarządzenia Wójta 2010 r.
  · · Zarządzenia Wójta 2008 r.
  · · Zarządzenia Wójta 2009 r.
  · · Zarządzenia Wójta 2007 r.
  · · Zarządzenia Wójta - 2006 r.
  · · Zarządzenia Wójta - 2005 r.
  · · Zarządzenie Wójta - 2004 r.
  · · Zarządzenia Wójta - 2002 r.- 2003 r.
  · · Zarządzenia Wójta 2013 r.
  · Oświadczenia Majątkowe
  · · Oświadczenia majątkowe składane od 2019 roku
  · · Oświadczenia majątkowe - początek kadencji 2018-2023
  · · Oświadczenia majątkowe - koniec kadencji 2014-2018
  · · Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku
  · · Wójt, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy
  · · Radni Gminy Chojnice i Dyrektorzy Szkół Gminy Chojnice
  · · Klauzula informacyjna
  · Stanowiska
  · Opłaty i podatki
  · · OPŁATY
  · · PODATKI
  · · · KLAUZULA INFORMACYJNA
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Kontrole
  · · Kontrole zewnętrzne