zamówienie na:

Budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w miejscowości Charzykowy

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.23.2013
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 października 2013  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 
Chojnice: Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w miejscowości Charzykowy
Numer ogłoszenia: 200119 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnice , ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3972129, faks 052 3973559.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachojnice.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w miejscowości Charzykowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. Żwirowej w m. Charzykowy (około 500 mb o szerokości 2,50 m chodników i ciągów pieszo rowerowych z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa, budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 668 mb oraz budowa 13 punktów oświetlenia drogowego)..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. 2. Zamówienia uzupełniające będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, tj. robót związanych z budową chodników lub ciągów pieszo-rowerowych, określonych poniższymi kodami CPV: - 45.23.31.40-2 Roboty drogowe - 45.31.61.10-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego - 45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.31.61.10-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca dysponuje niezbędnym doświadczeniem i wykaże się zrealizowaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, dróg lub parkingów z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto oraz minimum 1 roboty budowlanej w zakresie budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto. Zamawiający warunek uzna za spełniony jeśli przedmiotowe roboty były prowadzone w ramach jednej inwestycji dotyczącej budowy lub przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, dróg lub parkingów z kostki brukowej betonowej wraz z budową oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 180.000,00 zł brutto, przy zachowaniu progów wartościowych dla poszczególnych zakresów robót. Ocena ww. warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone dokumenty (wykaz robót budowlanych - załacznik nr 4 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) przy zastosowaniu formuły spełnia-nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie podpisanego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ) w oparciu o formułę spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  W wykazie należy wymienić minimum 1 robotę budowlaną w zakresie budowy lub przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, dróg lub parkingów z kostki brukowej betonowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł brutto oraz minimum 1 robotę budowlaną w zakresie budowy oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 80.000,00 zł brutto. Dopuszcza się, aby roboty były prowadzone w ramach jednej inwestycji dotyczącej budowy lub przebudowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek rowerowych, dróg lub parkingów z kostki brukowej betonowej wraz z budową oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 180.000,00 zł brutto, przy zachowaniu progów wartościowych dla poszczególnych zakresów robót.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik 1 do SIWZ) 2. Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu Wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w przypadku gdy Wykonawca polega na ich zasobach na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych 5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. 2. Zmiany istotnych postanowień umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów: 2.1 terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego b) konieczność udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów - prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno - projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy e) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego f) wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. h) przerwa w realizacji robót budowlanych powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy i) konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów j) wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy k) napotkanie w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych l) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem m) niemożliwość niezwłocznego rozpoczęcia robót po podpisaniu umowy ze względu na brak pozwolenia na budowę lub innych wymaganych pozwoleń, zgód itp. n) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny o) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego p) wystąpienie siły wyższej q) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek Wykonawcy r) konieczność wykonania robót zamiennych s) niekorzystne warunki pogodowe t) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia u) przeszkody i trudności formalno-prawne v) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy w) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2.2 terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego b) wystąpienie siły wyższej c) zmiana terminu wykonania zamówienia 2.3 parametrów przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego c) zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy d) konieczność aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu. e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych itp. f) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego g) konieczność wykonania robót zamiennych h) przeszkody i trudności formalno-prawne i) wystąpienie siły wyższej 2.4 wynagrodzenia: a) urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (zmniejszenie wynagrodzenia) c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace d) sądowa waloryzacja zamówienia 2.5 podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom b) zmiana podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego) c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego) d) rezygnacja z podwykonawcy. 3. Nadto Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: a) zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy b) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego c) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane d) zmiany nazw, siedziby Stron umowy, innych danych identyfikacyjnych e) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy f) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminachojnice.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, biuro podawcze pok. nr 113.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz SIWZ (432kB) word umowa (290kB) pdf dokumentacja

Wyjaśnienie do SIWZ (1058kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (799kB) pdf

metryczka


Opublikował: Barbara Stelmaszyk (30 września 2013, 14:46:34)

Ostatnia zmiana: Barbara Stelmaszyk (4 listopada 2013, 11:51:53)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3567