Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017

zamówienie na:

termomodernizację budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko–Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – etap I

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.8.2017
wartość: Pow. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 czerwca 2017  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do pobrania na dole strony 03/05/2017    S85    - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2017/S 085-165068

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Chojnice
89-600
Polska
Tel.: +48 523972129
E-mail: danielm@gminachojnice.com.pl
Faks: +48 523973559
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.gminachojnice.com.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.gminachojnice.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko –Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym – etap I.

Numer referencyjny: PR.271.8.2017
II.1.2)Główny kod CPV
45200000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w ramach projektu pn.: Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko–Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym. Zamówienie to jest podzielone na 2 części:

a) część pierwsza – dotyczy wykonania robót budowlanych – termomodernizacji budynku Remizy OSP w miejscowości Sławęcin;

b) część druga – dotyczy wykonania robót budowlanych – termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lichnowy, w tym budowę instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na tym budynku oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym budynku. Uwaga Wykonawcy, w związku z faktem, że część budynku szkoły stanowi własność prywatną osób trzecich, zamówienie nie obejmuje części robót (wyłączonych), które zostały wskazane w załączniku nr 17 do niniejszej Specyfikacji.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Termomodernizacja budynku Remizy OSP w miejscowości Sławęcin

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111200
45111100
45450000
45320000
45261000
45421000
45233260
45410000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chojnice, Sławęcin.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część pierwsza – dotyczy wykonania robót budowlanych – termomodernizacji budynku Remizy OSP w miejscowości Sławęcin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniki od nr 5 do nr 17 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.02.01-22-0017/16-00.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lichnowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45400000
45410000
45111200
45111100
45450000
45320000
45261000
45421000
45453100
45321000
45331100
45000000
45330000
45317300
45311100
45314200
45351000
45215500
45453000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Chojnice, Lichnowy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część druga – dotyczy wykonania robót budowlanych – termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Lichnowy, w tym budowę instalacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej na tym budynku oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym budynku. Uwaga Wykonawcy, w związku z faktem, że część budynku szkoły stanowi własność prywatną osób trzecich, zamówienie nie obejmuje części robót (wyłączonych), które zostały wskazane w załączniku nr 17 do niniejszej Specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załączniki od nr 5 do nr 17 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/10/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPPM.10.02.01-22-0017/16.
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że przewiduje zastosowanie art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca wykaże, że:

a) dla części pierwszej: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy rozbudowy lub termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 500 m3, o wartości nie mniejszej niż 70 000 PLN brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

b) dla części drugiej: posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie budowy, przebudowy, nadbudowy rozbudowy lub termomodernizacji budynku użyteczności publicznej, o kubaturze nie mniejszej niż 1.000 m3, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana z załączeniem dowodu określającego, czy ta robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na etapie składania ofert, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI, ust. 1 SIWZ złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego Załącznik JEDZ do SIWZ. Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp złoży dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, oraz braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VI, ust. 4 i 5 SIWZ.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec, którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Wykonawcę w stosunku do którego zachodzi podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3a i/lub 3b do niniejszej SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o jakich stanowi art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1:

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

2) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: ust. powyżej składa:

a) dla pkt 1 informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych;

b) dla pkt 4 dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis dot. terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zgodnie ze wzorem umowy dla części pierwszej i drugiej.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/08/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/06/2017
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Urząd Gminy w Chojnicach

ul. 31 Stycznia 56a

89-600 Chojnice

Sala konferencyjna – nr 300.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

2. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium

a) w wysokości 2 000 PLN dla części nr 1,

b) w wysokości 30 000 PLN dla części nr 2.

3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Więcbork 97 8162 0003 0000 1515 2000 0060; za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku Zamawiającego;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.).

Wykonawca składa:

1) formularz ofertowy na załączonym druku stanowiącym Załącznik nr 1a (dla części nr 1) i/lub Załącznik nr 1b (dla części nr 2) do SIWZ,

2) oświadczenie (oświadczenia) w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,

3) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów,

4) dowód wpłaty wadium,

5) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy),

6) oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy Pzp).

Pozostałe informacje są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która jest dostępna na stronie Zamawiającego www.bip.gminachojnice.com.pl

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Terminy wniesienia odwołania:

1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia

publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

Odpowiada za treść: Daniel Michalak
Opublikował: Daniel Michalak (3 maja 2017, 10:26:54)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (2 sierpnia 2017, 09:05:52)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia wraz z jego sprostowaniem

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 542

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij