Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2019

zamówienie na:

dostawę dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach

zamawiający: Gmina Chojnice w imieniu OSP W Swornegaciach i OSP w Ogorzelinach
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: PR.271.17.2019
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 12 lipca 2019  12:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony Ogłoszenie nr 568490-N-2019 z dnia 2019-07-03 r.

Gmina Chojnice: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Na podstawie art. 15 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) oraz pełnomocnictw z dnia 28 czerwca 2019 r., Zamawiający powierzyli pomocnicze działanie zakupowe osobie trzeciej, tj.: Gminie Chojnice, działającej jako pełnomocnik Zamawiających. Postępowanie przeprowadza: Gmina Chojnice ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice NIP: 555-19-08-755, REGON: 092351268 tel.: +48 52 397 21 29, fax: +48 52 397 35 59 e-mail: gmina@gminachojnice.com.pl strona internetowa: www.gminachojnice.com.pl
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: Niniejsze postępowanie obejmuje dwa oddzielne zamówienia prowadzone w imieniu dwóch autonomicznych Zamawiających tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach. Umowy zostaną zawarte oddzielnie, jedna z OSP w Swornegaciach a druga z OSP w Ogorzelinach. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każde z zamówień na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 („a” i/lub „b” – w zależności od zamówienia na które składa ofertę) do SIWZ.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnice, krajowy numer identyfikacyjny 92351268000000, ul. ul. 31 Stycznia  , 89-600  Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 972 129, e-mail gmina@gminachojnice.com.pl, faks 523 973 559.
Adres strony internetowej (URL): www.gminachojnice.com.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Stowarzyszenie
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminachojnice.com.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ogorzelinach”
Numer referencyjny: PR.271.17.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wszystkie tj. 2.


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Niniejsze postępowanie obejmuje dwa oddzielne zamówienia prowadzone w imieniu dwóch autonomicznych Zamawiających tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Swornegaciach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ogorzelinach. Umowy zostaną zawarte oddzielnie, jedna z OSP w Swornegaciach a druga z OSP w Ogorzelinach. 2. Przedmiotem każdego z zamówień jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem min. 3.000 litrów wody jeden dla jednostki OSP w Swornegaciach oraz drugi dla jednostki OSP Ogorzelinach. 3. Wozy oraz wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznikach do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 34144210-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
35110000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Zamawiający nie podaje wartości zamówień.
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2019-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania dostawy jest jednakowy dla obu zamówień.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dot. obu zamówień. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dot. obu zamówień. Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dot. obu zamówień. Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej jednej dostawy w zakresie samochodu ratowniczo gaśniczego typu średniego lub ciężkiego o wartości minimum 500.000,00 zł, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Aktualny na dzień złożenia odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie zgodnie z Załącznikiem nr 4 („a” i/lub „b” – w zależności od zamówienia na które składa ofertę) do SIWZ, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy na załączonym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 („a” i/lub „b” – w zależności od zamówienia na które składa ofertę) do SIWZ, 2) dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty, w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów, 3) wypełniony zgodnie z instrukcją formularz szczegółowej specyfikacji technicznej oferowanego pojazdu stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy), 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 3 („a” i/lub „b” – w zależności od zamówienia na które składa ofertę) do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dopuszcza, że w przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedmiotowe oświadczenie może zostać dołączone do oferty na etapie jej składania. Dotyczy podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Dokument, o którym mowa w pkt powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Moc silnika15,00
Pojemność zbiornika na wodę15,00
Typ zawieszenia kabiny10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty w zakresie rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych w ofercie: 1) w przypadku, gdy parametry techniczne samochodu lub jego wyposażenia będą korzystniejsze dla Zamawiającego niż zaoferowane w ofercie, będą spełniały wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 2) w przypadku pojawienia się na rynku sprzętu nowszej generacji pozwalającego, na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości, a cena nie ulegnie podwyższeniu, 3) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4) zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w razie: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, c) przerwa w realizacji powstała z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, d) niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wniesionym odwołaniem, e) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, f) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, g) wystąpienie siły wyższej, h) zmiana parametrów przedmiotu zamówienia, i) przeszkody i trudności formalno-prawne, j) zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Zmiany treści umowy wymagają, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-12, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
A/ Kryterium łącznej ceny brutto Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: Cena oferowana najniższa A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60% Cena oferty badanej B/ Kryterium moc silnika określona w KM Minimalna moc silnika wymagana przez Zamawiającego wynosi 290 KM. W przypadku zaoferowania wozu o mocy mniejszej niż 290 KM oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie silnika o mocy: od 290 do 300 KM – 0 pkt, od 301 do 310 KM – 5 pkt, 311 i więcej – 15 pkt. C/ Kryterium pojemność zbiornika na wodę w m3 Minimalna pojemność zbiornika na wodę wymagana przez Zamawiającego wynosi 3,00 m3. W przypadku zaoferowania zbiornika na wodę o pojemności mniejszej niż 3,00 m3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zbiornika o pojemności: od 3,00 do 3,50 m3 – 0 pkt, od 3,51 do 3,99 m3 – 5 pkt, 4 i więcej – 15 pkt. D/ Kryterium typ zawieszenia kabiny Zamawiający wymaga aby wóz był wyposażony w kabinę zawieszoną typu mechanicznego (minimum) lub pneumatycznego. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zawieszenia kabiny: typu mechanicznego – 0 pkt, typu pneumatycznego – 10 pkt.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Dostawa samochodu dla jednostki OSP w Swornegaciach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem min. 3.000 litrów wody dla jednostki OSP w Swornegaciach. Wóz oraz wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34144210-3, 35110000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Zamawiający nie podaje wartości zamówienia
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Moc silnika15,00
Pojemność zbiornika na wodę15,00
Typ zawieszenia kabiny10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:A/ Kryterium łącznej ceny brutto Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: Cena oferowana najniższa A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60% Cena oferty badanej B/ Kryterium moc silnika określona w KM Minimalna moc silnika wymagana przez Zamawiającego wynosi 290 KM. W przypadku zaoferowania wozu o mocy mniejszej niż 290 KM oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie silnika o mocy: od 290 do 300 KM – 0 pkt, od 301 do 310 KM – 5 pkt, 311 i więcej – 15 pkt. C/ Kryterium pojemność zbiornika na wodę w m3 Minimalna pojemność zbiornika na wodę wymagana przez Zamawiającego wynosi 3,00 m3. W przypadku zaoferowania zbiornika na wodę o pojemności mniejszej niż 3,00 m3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zbiornika o pojemności: od 3,00 do 3,50 m3 – 0 pkt, od 3,51 do 3,99 m3 – 5 pkt, 4 i więcej – 15 pkt. D/ Kryterium typ zawieszenia kabiny Zamawiający wymaga aby wóz był wyposażony w kabinę zawieszoną typu mechanicznego (minimum) lub pneumatycznego. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zawieszenia kabiny: typu mechanicznego – 0 pkt, typu pneumatycznego – 10 pkt.


Część nr: 2Nazwa: Dostawa samochodu dla jednostki OSP w Ogorzelinach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4×4 ze zbiornikiem min. 3.000 litrów wody dla jednostki OSP w Ogorzelinach. Wóz oraz wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34144210-3, 35110000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
Zamawiający nie podaje wartości zamówienia
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-15
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Moc silnika15,00
Pojemność zbiornika na wodę15,00
Typ zawieszenia kabiny10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:A/ Kryterium łącznej ceny brutto Zastosowanie będzie miał następujący wzór, wykorzystywany przy ocenie oferty: Cena oferowana najniższa A = --------------------------------------------- x 100 pkt x 60% Cena oferty badanej B/ Kryterium moc silnika określona w KM Minimalna moc silnika wymagana przez Zamawiającego wynosi 290 KM. W przypadku zaoferowania wozu o mocy mniejszej niż 290 KM oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie silnika o mocy: od 290 do 300 KM – 0 pkt, od 301 do 310 KM – 5 pkt, 311 i więcej – 15 pkt. C/ Kryterium pojemność zbiornika na wodę w m3 Minimalna pojemność zbiornika na wodę wymagana przez Zamawiającego wynosi 3,00 m3. W przypadku zaoferowania zbiornika na wodę o pojemności mniejszej niż 3,00 m3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zbiornika o pojemności: od 3,00 do 3,50 m3 – 0 pkt, od 3,51 do 3,99 m3 – 5 pkt, 4 i więcej – 15 pkt. D/ Kryterium typ zawieszenia kabiny Zamawiający wymaga aby wóz był wyposażony w kabinę zawieszoną typu mechanicznego (minimum) lub pneumatycznego. Punkty za to kryterium będą przyznane w następujący sposób: za zaproponowanie zawieszenia kabiny: typu mechanicznego – 0 pkt, typu pneumatycznego – 10 pkt.

DO POBRANIA:
Formularz oferty dot. OSP Swornegacie (79kB) word

Wyjaśnienia na przesłane pytania (521kB) pdfOdpowiada za treść: Daniel Michalak
Opublikował: Daniel Michalak (3 lipca 2019, 11:28:42)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (24 lipca 2019, 12:41:29)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 259

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij