Przetargi rozstrzygnięte z 2011 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »zamówienie na:

Usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.21.2011
wartość: pon. progów określ. w przep. wyd. na podst. art 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 30 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: BPR.271.21.10.2011 Chojnice, dn. 03.02.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 22.12.2011 r. pod numerem 341557-2011. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 30.12.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi geodezyjne dla Gminy Chojnice. Wpłynęły 4 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:  Oferta nr l - Zakład Usług Geodezyjnych Irena Sławińska, Al. Sprzymierzonych 122, 82-200 Malbork; cena 401,00 zł; Liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 100,00  Oferta nr 2 - NTP Usługi Geodezyjne inż. Krzysztof Marusiak, Grabowo 58, 78-425 Biały Bór; cena 493,90 zł; Liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 81,19  Oferta nr 3 - Biuro Usług Geodezyjno-Projektowych GEOMETRA Sławomir Dziuba, Chojniczki, ul. Spokojna 1, 89-606 Charzykowy; cena 353,74 zł; - oferta odrzucona  Oferta nr 4 - Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Geo-Kris, ul. Wicka Rogali 13, 89-604 Chojnice; cena 501,23 zł; Liczba punktów - kryterium cena 100%/łączna liczba punktów: 80,00. Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usług Geodezyjnych Irena Sławińska, Al. Sprzymierzonych 122, 82-200 Malbork. Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za cenę brutto w wysokości 401,00 zł. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie pięciu dni od dnia przesłania tej informacji jeżeli została przesłana w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie dziesięciu dni, jeżeli została przesłana w inny sposób. Po upływie terminu przewidzianego na odwołania zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.20.2011
wartość: pon. progów określ. w przep. wyd. na podst. art 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 28 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: BPR.271.20.12.2011 Chojnice, dn. 12.01.2012 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice, opublikowanego dnia 20.12.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 337901 - 2011. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 28.12.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji odmownych dla terenu gminy Chojnice. Wpłynęło 7 ofert, złożonych przez następujących Wykonawców: 1. Oferta nr 1 - ARCHIPELAG Pracownia projektowa, ul. Wiklinowa 5A/4, 61-457 Poznań – cena brutto: 55.965,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; liczba punktów: 100,00 2. Oferta nr 2 - Diogenes Studio Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 4, 80-351 Gdańsk – cena brutto: 86.100,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; liczba punktów: 65,00 3. Oferta nr 3 - Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski, ul. Dobra 8/10 m 49, 00-388 Warszawa – cena brutto: 78.720,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona 4. Oferta nr 4 - BIURO URBANISTYCZNE PPP Sp. z o.o., ul. Grottgera 26/3, 80-311 Gdańsk – cena brutto: 104.119,50 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona 5. Oferta nr 5 - USŁUGI PROJEKTOWE Ewa Domozych, ul. Waryńskiego 6, 89-600 Chojnice – cena brutto: 75.645,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; liczba punktów: 73,98 6. Oferta nr 6 - Pracownia Projektowa UrbiS Sławomir Ledwoń, ul. Sympatyczna 20/15, 80-176 Gdańsk – cena brutto: 81.795,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; liczba punktów: 68,42 7. Oferta nr 7 - ArchiSTYL, Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka, ul. Człuchowska 60B, 89-600 Chojnice – cena brutto: 55.965,00 zł; kryterium oceny ofert: cena 100%; liczba punktów: 100,00 – Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona Za najkorzystniejszą uznano ofertę nr 1 złożoną przez ARCHIPELAG Pracownia projektowa, ul. Wiklinowa 5A/4, 61-457 Poznań. Jest to oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana nie wcześniej niż po upływie 5-dniowego terminu przewidzianego na wniesienie odwołań. Wówczas zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.18.2011
wartość: pon. progów określ. w przep. wyd. na podst. art 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 15 grudnia 2011  10:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona poniżej ogłoszenia - w pliku pdf. 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.271.7.2011
wartość: poniże kwoty określonej w przep. wyd. na podst. art. 11 ust.8
termin składania ofert: 8 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach informuje, że w wyniku przetargu na Sukcesywne dostawy mięsa i wędlin do stołówek szkolnych w gm. Chojnice złożono 1 ofertę: Polski Przemysł Mięsny i Drobiarski MAT SA, ul. Nad Torem 2, 86- 300 Grudziądz, która spełniła warunki SIWZ i nie podlega odrzuceniu. Cena brutto oferty wynosi 153.828,15 zł. brutto 

zamówienie na:

sukcesywne dostawy oleju napędowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO>271.5.2011
wartość: poniżej kwoty okreslonej w przep. wyd. na podst.art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 1 grudnia 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na ”Sukcesywne dostawy oleju napędowego” , wybrana została oferta firmy : Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. ul. 2 Lutego 6, 89-632 Brusy Całkowita wartość brutto przedmiotu zamówienia wynosi 110.882,10 zł. słownie: stodziesięćtysięcyosiemsetosiemdziesiątdwazłote 10/100 W/w oferta wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie jako jedyna spełniła wymogi SIWZ nie podlegając odrzuceniu.  

zamówienie na:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego

zamawiający: Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GZO.271.5.2011
wartość: poniżej kwoty okreslonej w przep. wyd. na podst.art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 25 listopada 2011  11:00
wynik postępowania: W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) na sukcesywne dostawy oleju opałowego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 382814-2011z dnia 17.11.2011 r. wybrana została oferta firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "CePeN" , ul. Szczecińska 113, 76-200 Słupsk. Całkowita wartość brutto zamówienia wyniosła 389.500 zł. Wyżej wymieniona oferta wpłynęła w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i jako jedyna spełniła wymogi SIWZ nie podlegając odrzuceniu. 

zamówienie na:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gm. Chojnice w okresie zimowym 2011 - 2012

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.08.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 14 listopada 2011  09:00
wynik postępowania: Informacja o wynikach do pobrania tutaj : {wyniki} 

zamówienie na:

Uporządkowanie i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Chojnice.

zamawiający: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony sektorowy (II etap - składanie ofert)
nr sprawy: PSOPROW-01/09/2011
wartość: Poniżej progów okr.w przep.wyd.na podst. art.11 ust 8 PZP
termin składania ofert: 8 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Zamawiający działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień sektorowych w spółce Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu ograniczonego sektorowego na wykonanie w/w zadania wybrano ofertę najkorzystniejszą przedstawiającą najniższą cenę wykonania zamówienia, złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice za cenę 12.533.470,99 zł brutto. Do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. 1. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska Ekomel Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice 2. Oferta złożona przez konsorcjum firm: Domar Kazimierz Domaracki, Tatów 3, 76-039 Biesiekierz; Euroaqua Sp. z o.o., ul. Bobrownicka 13A, 61-306 Poznań. 

zamówienie na:

Dostawę mebli ze stali nierdzewnej do kuchni oraz stolików do stołówek szkolnych funkcjonujących na terenie gm. Chojnice

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.3.2011
wartość: poniżej kwoty okr. w przep. wyd. na podst. art 11 ust. 8
termin składania ofert: 20 października 2011  11:00
wynik postępowania: GOPS Chojnice z siedzibą przy ul 31 Stycznia 56 a 89-600 Chojnice, informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na dostawę mebli ze stali nierdzewnej do kuchni szkolnych oraz stolików i krzeseł do stołówek szkolnych funkcjonujących na terenie Gminy Chojnice za najkorzystniejszą została uznana oferta Dostawcy: Hurtownia ROBIN Danuta Robaczewska, ul. Łączna 39, 41-303 Dąbrowa Górnicza, który złożył ofertę spełniającą wymogi SIWZ, będąc jednocześnie najtańszą . Cena brutto oferty 55.005,54 zł, słownie pięćdziesiąpięćtysięcypięćzłotych 54/100;przy założonym kryterium oceny ofert cena= 100%, ocena 100 pkt. 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.2.16.2011
wartość: poniżej progu okr. w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8 uPZP
termin składania ofert: 19 października 2011  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkołę Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała łącznie 100 punktów (cena: 6.958,80 zł). Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu: Ofertę nr 1 złożoną przez: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11 80-866 Gdańsk Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 35,40 pkt; Ofertę nr 2 złożoną przez: CONSULTING Firmę Doradczo-Szkoleniową Julity Orłowskiej-Szczepańskiej Doręgowice 61 89-620 Chojnice Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 84,76 pkt; Ofertę nr 5 złożoną przez: Biuro Kompleksowej Obsługi Firm „J &J” s.c. ul. Kościuszki 5A 82-200 Malbork Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 70,36 pkt Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił następującą ofertę, złożoną przez: Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 7 20-111 Lublin Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ww. ustawy z postępowania został wykluczony następujący Wykonawca: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ul. Rynek 7 20-111 Lublin Podstawa prawna wykluczenia Wykonawcy: art. 24 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne: Dokument załączony do oferty –„Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia” w opisie kwalifikacji i doświadczenia osoby wskazanej do przeprowadzenia warsztatów - nie zawierał informacji jednoznacznie potwierdzających spełnianie warunku dysponowania osobą zdolną do wykonania zamówienia, to znaczy w opisie doświadczenia tej osoby brakowało, m. in., informacji o liczbie osób, którym udzielono poradnictwa indywidualnego oraz nie wskazano miejsca realizacji usług. Wykonawca, pismem z dnia 28.10.2011 r.. został wezwany do uzupełnienia dokumentu, ale w wymaganym terminie nie uzupełnił skutecznie ww. dokumentu, mianowicie uzupełniony na wezwanie dokument nadal nie zawierał wszystkich wymaganych informacji – tj. liczby osób, którym udzielono indywidualnego poradnictwa oraz miejsca realizacji opisanych usług.  

zamówienie na:

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 500 m wraz z latarniami (14 szt.) w miejscowości Angowice, gm. Chojnice.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.07.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 3 października 2011  10:00
wynik postępowania: {wyniki} 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia kursu "Opiekunka środowiskowa"

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.2.12.2011
wartość: poniżej progu okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8 uPZP
termin składania ofert: 30 września 2011  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu „Opiekunka środowiskowa” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: BLUE HOUSE s.c. Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6 78-400 Szczecinek Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny” i kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”, oferta uzyskała łącznie 100 punktów: Cena – 17.644,00 zł – 70 pkt; Doświadczenie Wykonawcy – 30 pkt. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu: Ofertę nr 1 złożoną przez: Au Pair Anya Biuro Edukacyjno-Informacyjne Anya Consulting s.c. Ul. Wrzosowa 5 62-010 Pobiedziska Letnisko Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 99,19 pkt: Cena – 17.850,00 zł – 69,19 pkt; Doświadczenie Wykonawcy – 30 pkt. Ofertę nr 3 złożoną przez: O.K. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 97,80 pkt: Cena – 18.216,00 zł – 67,80 pkt; Doświadczenie Wykonawcy – 30 pkt. Ofertę nr 4 złożoną przez: DWCom s.c. Dorota Wołosiuk –Kondratowicz, Waldemar Tabaka Al. Wolności 30 84-300 Lębork Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 77,45 pkt: Cena – 21.500,00 zł – 57,45 pkt; Doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt; Ofertę nr 5 złożoną przez: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkołę Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice Liczba punktów uzyskanych zgodnie z kryteriami oceny ofert – 94,66 pkt: Cena – 19.101,50 zł – 64,66 pkt; Doświadczenie Wykonawcy – 30 pkt Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucił żadnej oferty oraz – na podstawie art. 24 ww. ustawy nie wykluczył żadnego z Wykonawców. Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Jakubowo - przebudowa 0,23 km drogi gminnej nr 239003G Jeziorki-Sternowo

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BM.271.06.2011
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 20 września 2011  10:00
wynik postępowania: dot. przetargu nieograniczonego na: "Modernizację drogi transportu rolnego w miejscowości Jakubowo - przebudowa 0,23 km drogi gminnej nr 239003G Jeziorki-Sternowo. ” Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez firmę: Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice za cenę brutto: 140 776,88 zł (słownie: dwa_sto czterdzieści_tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych 88/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną/najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%. - ocena 100 pkt. Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 4, informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 oraz ust.2 PZP, umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie do pięciu dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w projekcie Moja przyszłość - aktywność współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.2.10.2011
wartość: poniżej progu okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8 uPZP
termin składania ofert: 12 września 2011  09:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I WYKONAWCACH WYKLUCZONYCH Z POSTĘPOWANIA Na podstawie art. 93.ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, że prowadzone - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania pracy w ramach projektu „Moja przyszłość – aktywność”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie składania ofert, zostały złożone 3 oferty, które zostały odrzucone na podstawie art. 24 ust. 4 ww. ustawy, który mówi, że ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Jednocześnie zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ww. ustawy z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Regionalny w Gdańsku ul. Gdyńskich Kosynierów 11 80-866 Gdańsk 2. Consulting Firma Doradczo-Szkoleniowa Julita Orłowska – Szczepańska Doręgowice 61 89-620 Chojnice 3. IQ – Centrum Edukacyjne Robert Augustyn ul. Kościuszki 30 89-600 Chojnice  

zamówienie na:

Usługę przeprowadzenia kursu "Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu"

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.2.8.2011
wartość: poniżej progu okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8 uPZP
termin składania ofert: 22 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: W przetargu na usługę przeprowadzenia kursu "Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu" wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego Szkoła Biznesu w Chojnicach ul. Lichnowska 5 89-620 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena kursu – 6.103,90 zł brutto). Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty nie podlegające odrzuceniu: Oferta nr 2 – Edukacja IT Sławomir Malec ul. T. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert, tj. w kryterium ceny – 80,69 pkt (cena brutto – 7.565,00 zł); Oferta nr 4 OK. Ośrodek Kursów Edmund Kwidziński ul. Sobieskiego 217 84-200 Wejherowo Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert, tj. w kryterium ceny – 78,06 pkt (cena brutto – 7.820,00 zł); Oferta nr 5 Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Jakub Michałowski ul. Przełęcz 51 60-115 Poznań Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert, tj. w kryterium ceny – 61,04 pkt (cena brutto – 10.000,00 zł); Oferta nr 6 Elbląski Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. ul. 1 Maja 54 82-300 Elbląg Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert, tj. w kryterium ceny – 72,67 pkt (cena brutto – 8.400,00 zł); Oferta nr 7 – COMBIDATA Poland Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 12 81-777 Sopot Liczba punktów uzyskanych w kryterium oceny ofert, tj. w kryterium ceny – 44,60 pkt (cena brutto – 13.685,00 zł); Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił następujące oferty, złożone przez: 1. Centrum Doradczo-Szkoleniowe Anna Kisicka - Turkuła ul. Mikołaja Kopernika 61 81-411 Gdynia 2. IT SIGMA Dawid Dobbek ul. Jarzębinowa 20 89-600 Chojnice Podstawa prawna odrzucenia ofert: art. 89 ust. 1 pkt 5, art. 24 ust. 4. Uzasadnienie faktyczne: Oferty zostały złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne ul. Długi Targ 46/47 80-830 Gdańsk Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, art. 98 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego - została przez osobę niewłaściwie umocowaną do tej czynności. 4. BLUE HOUSE S.C. Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6 78-400 Szczecinek Podstawa prawna odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt 5 i 8 ww. ustawy, art. 98 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16 poz. 93 z późn. zm.), art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 4, art. 24 ust. 4. Uzasadnienie faktyczne: Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, tj. przepisów Kodeksu cywilnego - została przez osobę niewłaściwie umocowaną do tej czynności. Wykonawca nie wykazał również spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ww. ustawy z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 1. Centrum Doradczo-Szkoleniowe Anna Kisicka - Turkuła ul. Mikołaja Kopernika 61 81-411 Gdynia 2. BLUE HOUSE S.C. Anna Giniewicz, Sławomir Krakowski Pl. Wolności 6 78-400 Szczecinek 3. IT SIGMA Dawid Dobbek ul. Jarzębinowa 20 89-600 Chojnice Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin gm. Chojnice

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: przetarg ograniczony
nr sprawy: BPR.271.14.2.2011
wartość: Pon. prog. okr. w przyp. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 16 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: BPR.271.14.8.2011 Chojnice, dn. 28.09.2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 05.08.2011 r. pod numerem 232994-2011. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 28.09.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciechocin”, Wpłynęły 2 oferty, złożone przez następujących Wykonawców:  Oferta nr l – Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Ochrony Środowiska „EKOMEL” Sp. z o.o., ul. Angowicka 47, 89-600 Chojnice – cena 100%, ilość punktów 92,23  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „INSTAL” Spółka z o.o., Nieżychowice 74, 89-600 Chojnice – cena 100%, ilość punktów 100,00. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „INSTAL” Spółka z o.o. - który zaoferował najkorzystniejszą cenę w wysokości 713.400,00 zł. Po upływie 5-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ZE SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: BPR.271.13.2011
wartość: Pon. prog. okr. w przp. wyd. na podst. art.11 ust.8 PZP
termin składania ofert: 12 sierpnia 2011  10:00
wynik postępowania: BPR.271.13.18.2011 Chojnice, dn. 07.09.2011 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Ostrowite” opublikowanego dnia 29.07.2011 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 222500 - 2011. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Gminy Chojnice informuję, iż dnia 12.08.2011 r. o godzinie 10:10 w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni w miejscowości Ostrowite”. Wpłynęło 5 ofert, złożonych przez następujących Wykonawców: 1. Oferta nr l – Virklund Sport Poland Sp. z o.o., ul. Westerplatte 7, 76-270 Ustka – cena brutto 399.750,00 zł, łączna liczba punktów: 97,54 – Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona 2. Oferta nr 2 – Konsorcjum firm Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, AKADA-SPORT Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno – cena brutto 389.910,00 zł, łączna liczba punktów: 100,00 3. Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GRETASPORT Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza – cena brutto 409.590,00 zł, łączna liczba punktów: 95,20 – oferta odrzucona 4. Oferta nr 4 – Gardenia Sport Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa – cena brutto 477.000,00 zł, łączna liczba punktów: 81,74 – oferta odrzucona 5. Oferta nr 5 – SPORTPROJEKT Sp. z o.o., ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin – cena brutto 513.525,00 zł, łączna liczba punktów: 75,93 – oferta odrzucona. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę - Konsorcjum firm Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, AKADA-SPORT Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno - który zaoferował najniższą cenę. Po upływie 5-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

Remont Wiejskiego Domu Kultury w Silnie gm. Chojnice w celu stworzenia centrum edukacyjnego pn. Kosznajderia Fenomen Tożsamości

zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczny
nr sprawy: GOK/341/03/11
wartość: pon. prog.okrś. w przep. wyd. na pdst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 1 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Wiejskiego Domu Kultury w Silnie gm. Chojnice w celu stworzenia centrum edukacyjnego pn.„Kosznajderia Fenomen Tożsamości” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.07.2011 r. pod numerem 202008-2011. Dnia 01.08.2011 roku o godz. 9.10 w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach miało miejsce otwarcie ofert dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Remont Wiejskiego Domu Kultury w Silnie gm. Chojnice w celu stworzenia centrum edukacyjnego pn.„Kosznajderia Fenomen Tożsamości” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 15.07.2011 r. pod numerem 202008 informuje, iż na w/w zadanie wpłynęły 4 oferty: 1. R-BUD Sp. z o.o., ul. Łużycka 1a, 89-620 Chojnice– 100,00 pkt (kryterium cena – 100%) 2. P.P.H.U. „KAPARIS” Dariusz Rząska, ul. Ceynowy 13a, 89-604 Chojnice – 79,66 pkt 3. MAJKOWSKI-BAU Sp.z o.o., ul. Asnyka 22, 83-400 Kościerzyna – 90,15 pkt 4. Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Byszewski, ul. 18 Pułku Ułanów 19, 89-600 Chojnice – 95,16 pkt Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez R-BUD Sp. z o.o., ul. Łużycka 1a, 89-620 Chojnice które zaoferowało cenę brutto 292.193,84 zł. Po upływie 5-dniowego terminu na wniesienie ewentualnych odwołań zostanie przekazana informacja o terminie podpisania umowy oraz o formalnościach, które należy dopełnić przed jej podpisaniem. 

zamówienie na:

Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w projekcie „Moja przyszłość – aktywność” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: GOPS-CH.271.2.7.2011
wartość: poniżej progu okr.w przep.wyd.na podst.art.11 ust 8 uPZP
termin składania ofert: 1 sierpnia 2011  09:00
wynik postępowania: Na podstawie artykułu 92 ust.1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, mający siedzibę w Chojnicach, przy ul. 31 Stycznia 56a, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursu prawa jazdy kat. B wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 3 złożoną przez Wykonawcę: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Leszek Zawadzki ul. Jesionowa 7 89-600 Chojnice Oferta w/W Wykonawcy odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie kryterium wskazanego w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj. kryterium „ceny”, oferta uzyskała 100 punktów (cena kursu dla jednej osoby – 1.145,00 zł brutto). Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie złożono innych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zamawiający jednocześnie zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odrzucił następujące oferty, złożone przez: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zdzisław Modrzejewski ul. Wysoka 19B 89-600 Chojnice 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „SUKCES” Radosław Kołak ul. Angowicka 48 89-600 Chojnice 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Kłodziński ul. Wysoka 25 89-600 Chojnice Ponadto zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ww. ustawy z postępowania zostali wykluczeni następujący Wykonawcy: 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców Michał Kłodziński ul. Wysoka 25 89-600 Chojnice 2. Ośrodek Szkolenia Kierowców „SUKCES” Radosław Kołak ul. Angowicka 48 89-600 Chojnice Zamawiający zawiadamia również, iż zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w przypadku niezłożenia odwołania może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2.  

zamówienie na:

Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Nieżychowice, gm. Chojnice etap I i II

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetarg Nieograniczony
nr sprawy: BM.271.05.2011
wartość: Poniżej kwoty ustalonej na podst. przepisów wg art 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 22 lipca 2011  10:00
wynik postępowania: dot. przetargu nieograniczonego na: ”Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w miejscowości Nieżychowice , gm. Chojnice etap I i II „ Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r. z pózn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty określonej w w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych; uznana została za najkorzystniejszą, jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez konsorcjum firm: „Pol-Dróg Człuchów” Sp z o.o. „ ul. Kasztanowa 2 77-300 Człuchów - lider konsorcjum „Pol-Dróg Chojnice Spółka z .o. o .”ul. Bydgoska 16 Pawłówko, 89-620 Chojnice - partner konsorcjum za cenę brutto: 689 082,54 zł (słownie: sześćset_osiemdziesiąt_dziewięć_tysięcy_osiemdziesiąt_dwa_złote_54/100) W/w oferta spełnia wymogi SIWZ, będąc jednocześnie jedyną/najtańszą, przy założonym kryterium oceny ofert Cena = 100%. - ocena 100 pkt.  

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 35) starsze przetargi »