Klauzula informacyjna

{herb}

Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 528801340; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
·        Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
·        Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku ze składaniem dokumentów  i prowadzenie przez administratora spraw administracyjnych należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Urzędu Gminy w Chojnicach (Administratora), a także kierowanie spraw nie należących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Urzędu Gminy w Chojnicach (Administratora) do właściwych podmiotów.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
·        zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
·        niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego    o Danych Osobowych   z  dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
·        przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
·        przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
·        prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.: (monitoring wizyjny) zapewnianie bezpieczeństwa na terenie należącym do Urzędu Gminy w Chojnicach, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa         i porządku;
W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
·        organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
·        inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Chojnice przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Chojnice.
Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać:
·        przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
klauzula (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Dziamecka (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (12 kwietnia 2019, 14:48:07)

Ostatnia zmiana: Mirosława Perszewska (8 września 2021, 09:14:54)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 828