Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:


WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH


DYREKTOR WYDZIAŁU
mgr Marcin Siudziński
pok. nr 204
tel. 52 88 01 334

EWIDENCJA LUDNOŚCI
Regina Marczak - Inspektor
pok. nr 206
tel. 52 88 01 331

DOWODY OSOBISTE
Magdalena Boniek - Inspektor
pok. nr 205
tel. 52 88 01 332

mgr Małgorzata Beger - Inspektor
pok. nr 205
tel. 52 88 01 333

SPRAWY WOJSKOWE, OC i OBRONNE
STRAŻE POŻARNE

mgr inż. Adam Kuklewski - Inspektor
pok. nr 212
tel. 52 88 01 323

mgr Magdalena Kwiatkowska - Inspektor
mgr inż. Łukasz Kwiatkowski - Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej

pok. nr 212
tel. 52 88 01 324

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
mgr Mirosława Perszewska - Inspektor
pok. nr 207
tel. 52 88 01 330


BIURO RADY - III piętro
mgr Agnieszka Klunder - Podinspektor
biurorady@gminachojnice.com.pl
pok. 301
tel. 52 88 01 340 / 52 88 01 348


KADRY - II piętro
mgr Żaneta Szulc - Inspektor
zaneta@gminachojnice.com.pl
pok. nr 202
tel. 52 88 01 337

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY - III piętro
mgr Ryszard Kontek
pok. nr 302
tel. 52 88 01 341

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY - III piętro
Jarosław Kurek
pok. nr 302
tel. 52 88 01 341

RADCA PRAWNY:
mgr Mateusz Łangowski
III p., pok. nr 302
tel. 52 88 01 341

SEKRETARIAT - I piętro
mgr Sandra Kolińska
sandrak@gminachojnice.com.pl
gmina@gminachojnice.com.pl
pok. nr 100
tel. 52 88 01 302
fax. 397-35-59

BIURO PODAWCZE - I piętro
mgr Barbara Ciesielska
biuropodawcze@gminachojnice.com.pl
pok. nr 113
centrala (52) 397-21-29
tel. 52 88 01 303
tel. 52 88 01 393


ZADANIA WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH:
1/ przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2/ prowadzenie ewidencji korespondencji,
3/ prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków petycji,
4/ przygotowywanie pomieszczeń i obsługi w tym protokołowanie spotkań
i zebrań organizowanych przez Wójta i jego Zastępcę,
5/ prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
6/ nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
7/ prowadzenie archiwum zakładowego,
8/ prowadzenie gospodarki drukami i formularzami,
9/ prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
10/ przygotowywanie z właściwymi merytorycznie wydziałami materiałów
dotyczących projektów uchwał Rady i jej Komisji oraz materiałów na
posiedzenia i obrady tych organów,
11/ przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej Komisje,
12/ przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz
poszczególnych radnych,
13/ przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji,
14/ podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem
sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady, jej komisji i Wójta,
15/ protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań, prowadzenie rejestru
uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej komisji,
16/ prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez
Radnych,
17/ organizowanie szkoleń radnych i sołtysów,
18/ prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracowników Urzędu,
19/ organizowanie szkolenia i doskonalenia pracowników Urzędu,
20/ przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z
zakresu prawa pracy,
21/ zapewnienie warunków do przeprowadzania okresowych ocen
kwalifikacyjnych pracowników mianowanych Urzędu,
22/ przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
23/ ewidencja czasu pracy pracowników Urzędu, dyscyplina czasu pracy,
24/ kompletowanie wniosków emerytalnych i rentowych pracowników Urzędu,
25/ okresowa analiza stanu bhp i zgłaszanie wniosków dotyczących poprawy
BHP,
26/ przygotowywanie projektów wewnętrznych zarządzeń , instrukcji BHP,
27/ rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących
wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz wyników badań środowiska
pracy,
28/ pro wadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
ustawowo przypisanych gminie,
29/ udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
30/ ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych,
31/ ewidencja ludności, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów
osobistych i innych dokumentów potwierdzających tożsamość,
32/ prowadzenie spraw związanych z ustawą prawo o zgromadzeniach oraz
ustawą o zbiórkach publicznych,
33/ przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
34/ współdziałanie z organami wojskowymi,
35/ administrowanie rezerwami osobowymi, w tym rejestracji poboru i ewidencji,
36/ orzekanie o konieczności sprawowania opieki nad członkiem rodziny
prowadzeniem gospodarstwa rolnego i uznaniem za jedynego żywiciela,
37/ tworzenie formacji obrony cywilnej,
38/ nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
39/ nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
40/ prowadzenie ewidencji i dokumentacji dotyczącej ochotniczych straży
pożarnych,
41/ zapewnienie dla OSP zasobów wody do gaszenia pożarów, wyposażenia
sprzętu, łączności, środków alarmowania, pomieszczeń i umundurowania,
42/ prowadzenie spraw związanych z organizacją prac interwencyjnych i robót
publicznych,
43/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i
spisami,
44/ prowadzenie spraw związanych z Biuletynem Informacji Publicznych.ilość odsłon: 8
wytworzył: Żaneta Szulc (25 lutego 2005)
wprowadził: Żaneta Szulc (25 lutego 2005, 09:40:39)
ostatnia zmiana: Żaneta Szulc (25 lutego 2005, 12:54:37)
zmieniono: zmiana treści

metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 12:29:06)

Ostatnia zmiana: Sandra Kolińska (7 sierpnia 2023, 08:48:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 41908