Wydział Finansowy:WYDZIAŁ FINANSOWY
- II piętro -

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr Iwona Lewandowska - Skarbnik Gminy
pok. nr 203

tel. 528801335

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA

mgr Agnieszka Grabowska - Główny Księgowy
pok. nr 201

tel. 528801338

mgr Joanna Szulc - Inspektor
pok. nr 201
tel. 528801339

mgr Natalia Lepak - Inspektor
pok. nr 202
tel. 528801336

lic. Justyna Siatkowska - Inspektor
pok. nr 208

tel. wew. 528801328

mgr Karolina Odyja - Inspektor
pok. nr 208
tel. 528801327

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA

mgr Ilona Pilcek - Inspektor
pok. nr 200 B
tel. 528801321

mgr Ewa Czapiewska - Inspektor
pok. nr 200 B
tel. 528801322

mgr Joanna Biesek-Szmyt - Inspektor
pok. nr 200 A
tel. 528801320

mgr inż. Anna Windorpska - Inspektor
pok. nr 200 A
tel. 528801319


PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Ewa Łepek - Inspektor
pok. nr 209
tel. 528801326

mgr Hanna Gągoł - Podinspektor
pok. nr 209
tel. 528801326

KASA

mgr Marlena Liss - Inspektor
pok. nr 210
tel. 528801325


ZADANIA WYDZIAŁU FINANSOWEGO:
1/
prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
2/ gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem
prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu
3/ przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat
4/ podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń
pieniężnych oraz postępowanie zmierzające do ustanowienia hipoteki na
nieruchomościach i innych zabezpieczeń na nieruchomościach
5/ prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych
6/ przygotowywanie danych do projektów aktów prawnych dotyczących
podatków i opłat
7/ przygotowywanie projektów uchwał w zakresie gospodarki finansowej
8/ przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat
9/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Gminy
10/ przygotowanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego
11/ przygotowanie sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok budżetowy na
sesję w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta
12/ zapewnienie obsługi finansowo - księgowej i kasowej Urzędu
13/ uruchamianie środków finansowych dla jednostek budżetowych, zakładu budżetowego,
instytucji kultury
14/ przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu
sprawozdawczości
15/ sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek
organizacyjnych
16/ prowadzenie ksiąg rachunkowych
17/ rozliczanie inwentaryzacji
18/ inkasowanie podatku od towarów i usług VAT
19/ dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego
20/ przygotowywanie sprawozdań finansowych
21/dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych.metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 12:31:22)

Ostatnia zmiana: Anna Windorpska (24 listopada 2023, 13:55:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22193