Decyzja o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.),  KPA (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 735 ze zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm. )

II. Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie decyzji,
 • mapa zasadnicza lub, w przypadku jej braku, mapa ewidencyjna w postaci elektronicznej lub papierowej.
 • określenie granic terenu objętego wnioskiem, jeśli teren inwestycji stanowi część działki ewidencyjnej lub działek ewidencyjnych, przedstawione w formie graficznej,
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawione w formie graficznej.
 • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy - jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej – jeżeli obowiązek uiszczenia takiej opłaty wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i w zakresie dostaw wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych – jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego,
 • inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej)
III. Opłata skarbowa
 • 598 zł od decyzji - nie dotyczy wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 • 56 zł od przeniesienia decyzji 
 • 10 zł od zmiany decyzji 


IV. Opłaty administracyjne
brak


V. Termin i sposób załatwiania
Wydanie decyzji następuje w terminie odpowiednio 21 dni, 65 dni lub 90 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Decyzja wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.VI. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Biuro Podawcze
informacja pok. 106, 109,
tel: 528801306, 528801311 lub 528801312

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
lub elektronicznie na adres skrytki ePUAP opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wniosek w formie elektronicznej można złożyć poprzez stronę:
https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/#wniosek_wz

VII. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.


IX. Inne informacje
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bądź przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko należy załączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku działania przed przedstawiciela – załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą w wysokości 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).W przypadku, gdy działka, na której planowana jest inwestycja, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – przedstawić dokument poświadczający odpowiednią służebność przejazdu (akt notarialny bądź obciążenia KW).

Przykład wypełnionego wniosku oraz materiały instruktażowe przedstawiające najważniejsze kwestie związane ze złożeniem wniosku dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/wniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy

X. Formularz do pobrania
wniosek o warunki zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego (380kB) pdf
wniosek edytowalny (84kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 09:48:31)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (3 lutego 2022, 07:24:22)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12928