Decyzja o warunkach zabudowy/ ustaleniu lokalizacji celu publicznego

I. Podstawa prawna:
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 741 ze zm.),  KPA (t.j. Dz. U. z 2021r. poz 735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm. )

II. Wymagane dokumenty
 • wniosek o wydanie decyzji,
 • 1 oryginalny egz. kserokopii mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 do celów opiniodawczych (obejmującej obszar nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 50m),
 • 1 egz. mapy (może być fragment mapy), na którym należy nanieść proponowaną lokalizację inwestycji,
 • kopia mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 z uwzględnieniem numeracji działek sąsiednich,
 • wypis z rejestru gruntów dla wnioskowanej działki,
 • warunki wod.-kan. i energetyczne,
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (w przypadku    przedsięwzięć mogących potencjalnie bądź negatywnie wpływających na 
III. Opłata skarbowa
 • 598 zł od decyzji - nie dotyczy wniosków składanych przez właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.
 • 56 zł od przeniesienia decyzji 
 • 10 zł od zmiany decyzji 


IV. Opłaty administracyjne
brak


V. Termin i sposób załatwiania
Wydanie decyzji następuje w terminie 2-ch miesięcy od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających dodatkowego postępowania wyjaśniającego do 3-ch miesięcy.

Decyzja wysyłana jest listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez wnioskodawcę.

Decyzje roznoszone są, za potwierdzeniem odbioru przez pracowników Urzędu Gminy oraz za pośrednictwem poczty.


VI. Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Biuro Podawcze
informacja pok. 106, 109,
tel: 52-39-721-29 wew: 335 lub 369

Można również przesłać pocztą na adres:
Urząd Gminy W Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice


VII. Jednostka odpowiedzialna
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy
Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.


IX. Inne informacje
W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko bądź przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko należy załączyć Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku działania przed przedstawiciela – załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy wraz z opłatą w wysokości 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).W przypadku, gdy działka, na której planowana jest inwestycja, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – przedstawić dokument poświadczający odpowiednią służebność przejazdu (akt notarialny bądź obciążenia KW).

X. Formularz do pobrania
wniosek o warunki zabudowy i lokalizację inwestycji celu publicznego (45kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Macijewicz (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 09:48:31)

Ostatnia zmiana: Anna Macijewicz (14 maja 2021, 08:00:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11838