Druki do pobrania - WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE REGULARNYCH/SPECJALNYCH* PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYM

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Budownictwa

i Gospodarki Przestrzennej
I piętro, pokój nr 108
tel. 52 397 26 42

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726).

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń (Dz.U. z 2004 r. Nr 144, poz.1519).

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów w krajowym transporcie drogowym;

 • Kserokopię licencji;

 • Informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozów;

 • Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;

 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;

 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty:

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 235, poz.1726) opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50% odpowiedniej opłaty jak dla zezwolenia dla przewozu regularnego.

Za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Za wydanie wypisu z zezwolenia, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za wydanie zezwolenia.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach w godzinach od 8:00 – 14:00 lub na konto Urzędu Gminy nr 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020 BS Więcbork

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej stronie przysługuje odwołanie, które wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem organu, który decyzję wydał.

Uwagi:

Organem właściwym do wydania zezwolenia na przewozy regularne, w zależności od zasięgu przewozów odpowiedni jest:

 • Wójt - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gminy,

 • Burmistrz albo prezydenta miasta - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,

 • Burmistrza albo prezydent miasta, któremu powierzono to zadanie na mocy porozumienia (art. 4 pkt 7a - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej w granicach określonych w art.4 pkt 7a lit a albo lit. b),

 • Burmistrz albo prezydent miasta, będącego siedzibą związku między gminnego (art. 4 pkt 7a- na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze gmin, które utworzyły związek międzygminny),

 • Prezydent miasta na prawach powiatu, w uzgodnieniu z właściwym starostą ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej – na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu.

 • Starosta w uzgodnieniu z wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych na obszarze powiatu, z wyłączeniem linii komunikacyjnej określonych w art. 18 lit a-d¹,

 • Marszałek województwa w uzgodnieniu ze starostami właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,

 • Marszałek województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, w uzgodnieniu  z marszałkami województw właściwymi ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej - na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednego województwa.

Zezwolenie wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat - na wykonywanie przewozów regularnych lub regularnych specjalnych.

Organ wydający zezwolenia wydaje przedsiębiorcy wypis lub wypisy z zezwoleń w liczbie określonej we wniosku przedsiębiorcy.

Przy odbiorze decyzji należy okazać dowód wpłaty za wydanie zezwolenia za przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym.

pobierz wniosek (18kB) plik

metryczka


Wytworzył: Sebastian Kwiatkowski (19 grudnia 2012)
Opublikował: Karol Buława (19 grudnia 2012, 08:19:56)

Ostatnia zmiana: Karol Buława (19 grudnia 2012, 08:36:33)
Zmieniono: poprawienie tytułu sprawy (występowało podwójnie słowo regularnych)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10422