Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:


WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ


DYREKTOR WYDZIAŁU

inż. Zdzisław Stormann
pok. nr 107
tel.  52 880 13 08

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
mgr inż. Arkadiusz Czaplewski - Inspektor
pok. nr 109
tel.  52 880 13 11

mgr inż. Aleksandra Białecka - Ziemińska - Inspektor
pok. nr 109
tel.  52 880 13 12

Nikoletta Szczepańska - Kancelista
pok. nr 109
tel.  52 880 13 12

mgr inż. Anna Macijewicz - Główny Specjalista
pok. nr 106
tel.  52 880 13 06GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA

Iwona Wajer - Inspektor
pok. nr 108
tel.  52 880 13 10

mgr inż. Sebastian Kwiatkowski - Główny Specjalista
pok. nr 108,
tel.  52 880 13 09

inż. Jolanta Dudzinska - Inspektor
pok. nr 108
tel.  52 880 13 09

mgr Marta Majchrzak - Inspektor
pok. nr 106
tel.  52 880 13 07

ZADANIA WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

 1. przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych gminy
 2. koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych
 3. koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzeniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 4. przechowywanie planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów
 5. prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 6. ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przygotowywanie wyników tej oceny
 7. dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 8. prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi wynikającymi z tytułu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie opłat planistycznych
 9. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
 10. prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 11. prowadzenie rejestru decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej, dla terenów zlokalizowanych na terenie Gminy oraz analizowanie ich zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego
 12. wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu, wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 13. wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 14. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości
 15. opiniowanie projektów podziału gruntów oraz wydawanie postanowień dotyczących podziału terenu zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego
 16. przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków stanowisk organów gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii
 17. projektowanie przebiegu dróg, w tym nowo tworzonych
 18. budowa, modernizacja i ochrona dróg
 19. zarządzanie drogami
 20. określenie szczegółowego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne
 21. koordynacja i współpraca z innymi zarządcami dróg
 22. kompleksowe załatwianie spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi i energetycznymi, m.in. przyjmowanie wniosków, naliczanie dodatków, wydawanie decyzji oraz przygotowywanie list wypłat
 23. prowadzenie rejestrów przyznania i odmowy dodatków mieszkaniowych i energetycznych
 24. współpraca z rządcami budynków i lokali mieszkalnych mieszczących się na terenie Gminy
 25. wydawanie zaświadczeń dotyczących dodatków mieszkaniowych
 26. sporządzanie zapotrzebowań i rozliczeń dotacji do Urzędu Wojewódzkiego na wypłaty dodatków energetycznych
 27. współdziałanie w załatwianiu lokali mieszkalnych w tym socjalnych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób pozbawionych mieszkań w wyniku klęsk żywiołowych
 28. zarządzanie i prowadzenie spraw związanych z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz nieruchomościami wspólnymi
 29. koordynacja spraw związanych z budową kubaturowych obiektów komunalnych (remizy, świetlice, budynki mieszkalno – socjalne i muzea)
 30. załatwianie spraw związanych z ustalaniem stawek czynszów opłat za lokale i nieruchomości budynkowe
 31. kontrola gminnych placów zabaw
 32. zlecanie bieżącej oceny stanu technicznego budynków
 33. opiniowanie wszystkich zamierzeń gospodarczych o zgodności z planami zagospodarowania przestrzennego
 34. nadzór nad cmentarzami wojennymi i miejscami pamięci narodowej
 35. adaptacja nowo przejmowanych obiektów na tworzenie mieszkań komunalnych (pod najem) i mieszkań socjalnych
 36. prowadzenie Gminnej Ewidencji Zabytków, odpowiedzi na wnioski właścicieli budynków, informowanie o wymaganiach formalnych przy remontach budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków
 37. przygotowywanie i publikacja informacji z zakresu wykonywanych zadań do zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej
 38. weryfikacja i aktualizacja zamieszczonych na stronie Urzędu Gminy i w BIP informacji publicznych w zakresie zadań przyporządkowanych Wydziałowi zadań przyporządkowanych Wydziałowi


metryczka


Wytworzył: Żaneta Szulc (2 marca 2005)
Opublikował: Żaneta Szulc (2 marca 2005, 12:35:50)

Ostatnia zmiana: Sebastian Kwiatkowski (26 sierpnia 2021, 10:41:46)
Zmieniono: aktualizacja danych kontakt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13231