Opis wydziału

WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

DYREKTOR WYDZIAŁU

mgr inż. Andrzej Brunka
pok. nr 112
tel. wew. 331


GOSPODARKA WODNA, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

mgr inż. Maciej Drozd - Inspektor
pok. nr 110
tel. wew. 368

mgr Ireneusz Kierszk - Inspektor
pok. nr 111
tel. wew. 306

GOSPODARKA ODPADAMI


mgr inż. Dorota Goldian - Inspektor
pok. nr 111
tel. wew. 306


GOSPODARKA GRUNTAMI

mgr Piotr Wulczyński - Inspektor
pok. nr 105
tel. wew. 328

mgr inż. Sebastian Rutkowski - Inspektor
pok. nr 105
tel. wew. 328


mgr Izabela Wiencławek - Inspektor
pok. nr 110
tel. wew. 3681/ Zatwierdzanie planów łowieckich oraz mediacja pomiędzy stronami przy likwidacji szkód łowieckich

2/ Ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- zakładanie parków wiejskich i wiejskich terenów rekreacji
- opiniowanie planów gospodarki odpadami
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy z wyłączeniem spraw przekazanych do realizacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej

3/ Sprawy związane z gospodarką leśną w lasach gminnych

4/ Zapobieganie bezdomności zwierząt

5/ Sprawy związane z gospodarką wodną określonych w ustawie prawo wodne

6/ Sprawy związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach

7/ Prowadzenia postępowań administracyjnych i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8/ Gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz przekazywanie w trwały zarząd

9/ Ustalanie wartości gruntów komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich

10/ Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy

11/ Komunalizacja gruntów

12/ Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

13/ Tworzenie gminnych zasobów gruntów, gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami

14/ Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z powstaniem infrastruktury /wodociąg lub kanalizacja sanitarna/ oraz w związku z podziałem nieruchomości

15/ Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości

16/ Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pomoc w prowadzeniu działalności rolniczej przez rolników

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006)
Opublikował: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006, 09:45:50)

Ostatnia zmiana: Sebastian Rutkowski (18 grudnia 2020, 12:45:12)
Zmieniono: Zmiana stopnia stanowiska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15515