Opis wydziału

WYDZIAŁ ROLNICTWA, ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI


DYREKTOR

mgr inż. Anna Michalak
pok. nr 112
tel. 52 88 01 318


GOSPODARKA WODNA, LEŚNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA

mgr inż. Maciej Drozd - Inspektor
pok. nr 110
tel. 52 88 01 313

mgr Ireneusz Kierszk - Inspektor
pok. nr 111
tel. 52 88 01 316

Justyna Lica - Podinspektor
pok. nr 110
tel. 52 88 01 317

GOSPODARKA ODPADAMI

mgr inż. Dorota Goldian - Inspektor
pok. nr 111
tel. 52 88 01 315

GOSPODARKA GRUNTAMI

mgr Piotr Wulczyński - Inspektor
pok. nr 105
tel. 52 88 01 305

mgr inż. Sebastian Rutkowski - Inspektor
pok. nr 105
tel. 52 88 01 305


mgr Izabela Wiencławek - Inspektor
pok. nr 110
tel. 52 88 01 3141/ Zatwierdzanie planów łowieckich oraz mediacja pomiędzy stronami przy likwidacji szkód łowieckich

2/ Ochrona i kształtowanie środowiska w tym:
- wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów
- zakładanie parków wiejskich i wiejskich terenów rekreacji
- opiniowanie planów gospodarki odpadami
- utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy z wyłączeniem spraw przekazanych do realizacji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej

3/ Sprawy związane z gospodarką leśną w lasach gminnych

4/ Zapobieganie bezdomności zwierząt

5/ Sprawy związane z gospodarką wodną określonych w ustawie prawo wodne

6/ Sprawy związane z ochroną środowiska wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o odpadach

7/ Prowadzenia postępowań administracyjnych i opracowywanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

8/ Gospodarowanie i zarządzanie mieniem komunalnym, w tym zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie oraz przekazywanie w trwały zarząd

9/ Ustalanie wartości gruntów komunalnych, cen i opłat za korzystanie z nich

10/ Nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy

11/ Komunalizacja gruntów

12/ Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości

13/ Tworzenie gminnych zasobów gruntów, gospodarowanie nimi zgodnie z zasadami określonymi w przepisach obowiązującego prawa w tym ustawy o gospodarce nieruchomościami

14/ Naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z powstaniem infrastruktury /wodociąg lub kanalizacja sanitarna/ oraz w związku z podziałem nieruchomości

15/ Prowadzenie spraw związanych z podziałami i rozgraniczeniami nieruchomości

16/ Podejmowanie wszelkich działań mających na celu pomoc w prowadzeniu działalności rolniczej przez rolników

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006)
Opublikował: Krzysztof Mazurkiewicz (10 stycznia 2006, 09:45:50)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Kierszk (19 stycznia 2024, 14:08:11)
Zmieniono: aktu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19978