Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny


I Podstawa prawna

· art. 92, art. 93, art. 94, art. 95, art. 96, art. 97, art. 98, art. 99 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 268, poz. 2663)

· art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.).

II Wymagane wnioski

· wniosek właściciela, użytkownika wieczystego o wydanie decyzji podziałowej:

Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwuierdzającej podział nieruchomości.odt (21kB) plik Edytowalny

Wzór-wniosku-o-wydanie-decyzji-zatwuierdzającej-podział-nieruchomości.pdf (186kB) pdf PDF


III Wymagane załączniki

1) Tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej)

2) Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu i wypis z rejestru gruntów,

3) Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;

4) 2 egzemplarze wstępnego projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95;

5) Protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

6) Wykaz zmian gruntowych;

8) 3 egzemplarze mapy z projektem podziału.


IV Opłaty skarbowe

Brak opłat


V Jednostka prowadząca

Wójt Gminy Chojnice – Wydział Rolnictwa , Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 105 tel. (52) 39 72 129 wew. 328


VI Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Urzędu Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice


VII Termin załatwiania spraw

Decyzja podziałowa wydana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu skompletowanej dokumentacji do tutejszego wydziału w formie decyzji.


Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


VIII Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.


Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, art. 92-99 (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004, Nr 268, poz. 2663)


IX Inne informacje

Proponowany wstępny projekt należy uzgodnić z Wydziałem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu planowanego podziału i uwzględnienia we wniosku prawidłowych załączników tj. (decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).


metryczka


Wytworzył: Renata Podolska (11 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (13 marca 2011, 10:27:50)

Ostatnia zmiana: Sebastian Rutkowski (7 października 2020, 10:32:23)
Zmieniono: Zmiana liczby egzemplarzy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16366