Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział geodezyjny


I Podstawa prawna

· art. 92, art.93, art..94,art.95,art.96, art.97,art.98, art.99 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.)

· rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004, Nr 268, poz. 2663)

· art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).


II Wymagane wnioski

· wniosek właściciela , użytkownika wieczystego o wydanie decyzji podziałowej
druk pobierz (29kB) word  
       pobierz (48kB) pdf

III Wymagane załączniki

· wstępny projekt podziału ( z postanowieniem o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania terenu , jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział),

· projekt podziału,

· aktualny ( z ostatnich 3 miesięcy ) odpis z Księgi Wieczystej lub akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,

· aktualny wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej , działki przewidzianej do podziału i działek sąsiednich,

· decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ( wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowaniu przestrzennego ).


IV Opłaty skarbowe

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006. w sprawie dokonywania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu ( Dz. U. Nr 246, poz. 1804 ):

· od przedłożenia pełnomocnictwa 17 zł

Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji podziałowej
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, nr rachunku bankowego:

Gmina Chojnice
89-600 Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a

Bank Spółdzielczy Więcbork konto 13816200030000151520000020


V Jednostka prowadząca

Wójt Gminy Chojnice – Wydział Rolnictwa , Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami
pokój nr 105 tel. (52) 3972129 wew. 328


VI Miejsce złożenia dokumentów

Biuro podawcze Urzędu Gminy Chojnice,
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice


VII Termin załatwiania spraw

Decyzja podziałowa wydana jest w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty wpływu skompletowanej dokumentacji do tutejszego wydziału w formie decyzji.

Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności , okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień , spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


VIII Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o „Gospodarce nieruchomościami” (tj. z 2010r. Dz. U. Nr 102, poz.651, art.92-99).

· Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości z dnia 7 grudnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 268, poz. 2263 ).


IX Inne informacje

Proponowany wstępny projekt należy uzgodnić z Wydziałem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w celu planowanego podziału i uwzględnienia we wniosku prawidłowych załączników tj. ( decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wymagana w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego).

metryczka


Wytworzył: Renata Podolska (11 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (13 marca 2011, 10:27:50)

Ostatnia zmiana: Karol Buława (13 marca 2011, 10:37:57)
Zmieniono: dodanie wniosku do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15031