Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 1. Podstawa prawna

 • art. 71, art. 72, art. 73, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77, art. 79, art. 80, art. 82, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. ,poz. 353 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),

 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.)

 1. Wymagane wnioski

 • wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 • karta informacyjna przedsięwzięcia

 1. Wymagane załączniki

 • w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko – raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 ww. ustawy – kartę informacyjną przedsięwzięcia w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

 • w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – kartę informacyjną przedsięwzięcia, w trzech egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych,

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem ust. 1a i 1b,

 • mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej,

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c cyt. ustawy,

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 • analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220 z późn. zm.).

 1. Opłaty skarbowe

  Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz.1827 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007r. Nr 187, poz. 1330):

 • od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 205 zł,

 • od przedłożenia pełnomocnictwa 17 zł.

  Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie.
  Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a lub na rachunek urzędu: Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice
  Nr rachunku bankowego: 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020

 1. Jednostka prowadząca:
  Wójt Gminy Chojnice – Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami

  pokój nr 110

  tel. 52 3972129 wew. 368

 2. Miejsce złożenia dokumentów

  Biuro podawcze Urzędu Gminy w Chojnicach,

  ul. 31 Stycznia 56a

  89-600 Chojnice

 3. Termin załatwienia sprawy

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana jest w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty wpływu kompletnej dokumentacji do tutejszego wydziału. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy (do terminu wydania decyzji należy doliczyć czas oczekiwania na uzgodnienia i opinie organów uczestniczących w postępowaniu).

  Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ odpowiedzialny za wydanie decyzji obowiązany jest zawiadomić Stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.

 1. Tryb odwoławczy

  Odwołania od decyzji należy składać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
   

 2. Inne informacje

 • postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia,

 • wójt jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 75 ust. 1 pkt 4 cyt. ustawy,

 • wnioskodawca przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, zamiast raportu o oddziaływaniu na środowisko, może złożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu,

 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Złożenie wniosku może nastąpić w terminie dziesięciu lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem sześciu lat, licząc od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, postanowienie od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w tej decyzji,

 • w ww. okresie dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy, lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia,

 • jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 1. Formularze do pobrania


Wytworzył: Izabela Wiencławek (25 lipca 2013)
Opublikował: Izabela Wiencławek (25 lipca 2013, 10:35:10)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (6 czerwca 2017, 12:30:42)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4054

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij