Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)   – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
2. Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku ze składaniem dokumentów i prowadzenie przez Administratora spraw należących do właściwości rzeczowej i miejscowej Gminy Chojnice, której Administratorem jest Wójt Gminy Chojnice, a także spraw nienależących do właściwości rzeczowej lub miejscowej Administratora do właściwych podmiotów w związku z realizacją zadań wynikających z przepisów prawa:
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.  Prawo wodne
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
- ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
- ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
- ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale      społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
-art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda,
-art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - umowa,
-art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne,
-art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz ochrony osób, mienia należącego do Administratora.
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie stosownych umów podpisanych   z Gminą Chojnice, dla których Administratorem jest Wójt Gminy Chojnice oraz organy władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących. 
6. Państwa dane osobowe przechowywać będziemy do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeśli przepis prawa na to pozwala. 
8. W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
9. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

metryczka


Wytworzył: Marcin Górzyński (18 czerwca 2018)
Opublikował: Marcin Górzyński (18 czerwca 2018, 12:57:41)

Ostatnia zmiana: Marcin Górzyński (19 lipca 2019, 10:45:12)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 292