Wniosek o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Gminny program budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Chojnice 
 
Rozdział I 
Postanowienia ogólne 

I Cele programu 
1.    Ograniczenie ilości odprowadzanych nieczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie, przerwanie procesu ich degradacji. 
2.  Stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach dla których budowa kanalizacji sanitarnej sieciowej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.
3.     Poprawa stanu środowiska naturalnego Gminy Chojnice. 

II Przedmiot dofinansowania 
1.    Na terenie Gminy gdzie nie ma możliwości włączenia się do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej posesje muszą być wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków lub szczelne bezodpływowe zbiorniki na ścieki socjalno – bytowe, które to urządzenia mogą być przedmiotem dofinansowania. 
2.    Preferowane będzie dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a dopiero 
w ostateczności, gdy budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie niemożliwa dopuszcza się dofinansowanie szczelnego bezodpływowego zbiornika. 
3.   Dopuszcza się dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków również w sytuacji gdy na nieruchomości funkcjonuje tzw. szambo, ale jest ono w złym stanie technicznym lub jest nieszczelne. Szambo musi ulec likwidacji przed wypłatą dofinansowania. 
 
Rozdział II 
Warunki przyznania dofinansowania 
1.  Zainteresowany dofinansowaniem musi złożyć imienny wniosek z określeniem lokalizacji inwestycji / numer geodezyjny działki i obręb / wraz z opisem przedsięwzięcia. 
2.     O sposobie rozpatrzenia wniosku i przyznania dofinansowania na zasadach określonych w Programie beneficjent zostanie poinformowany w formie pisemnej. 
3.   W ciągu 12 miesięcy od pisemnego potwierdzenia przez Gminę przyznania dofinansowania, wnioskodawca musi zakończyć budowę oczyszczalni ścieków/szczelnego szamba pod rygorem cofnięcia dofinansowania po tym okresie. 
4.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w ramach posiadanych środków Wójt może udzielić pomocy osobom nie objętym zasadami określonymi w Programie i w innej wysokości dofinansowania niż określona w Programie. 
5. Dofinansowaniu podlegają inwestycje udokumentowane w postaci faktur wystawionych po rozpatrzeniu wniosku przez Gminę. 

Rozdział III 
Zasady finansowania 
I Beneficjent programu

1.  Beneficjentem programu może zostać osoba będąca inwestorem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki. 
2.    Inwestorem może być osoba lub grupa osób na stałe zameldowana na terenie Gminy Chojnice. 
3.    a) Inwestycja będzie realizowana na posesji położonej na terenie gminy Chojnice 
b) Posesja zgodnie z koncepcją „Modernizacja i rozbudowa kanalizacji sanitarnej z likwidacją zapachów złowonnych na terenie Gminy Chojnice” jest położona poza obszarem, na którym jest lub będzie budowana zbiorcza kanalizacja sanitarna. 
4.  Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z budżetu gminy – z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jest legitymowanie się prawem do dysponowania nieruchomością. 
5.    Powyższy Program nie dotyczy podmiotów gospodarczych i nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo letniskowe oraz budów realizowanych w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy dla działek o powierzchni równej lub większej niż 3000m2 i nie będących siedliskiem rolniczym. 
6.    Przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki lub kilku lokali mieszkalnych z budynku wielorodzinnego dofinansowanie może być udzielone każdemu właścicielowi posesji i każdemu właścicielowi lokalu, jeżeli uczestniczą finansowo w realizacji inwestycji. 
7.    Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela to dofinansowanie przysługuje tylko jednemu ze współwłaścicieli posesji jednorodzinnej lub lokalu. 

II Źródła finansowania i wysokość dofinansowania.
1.  Program będzie finansowany z budżetu gminy – z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska. 
2.   a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnego bezodpływowego zbiornika na ścieki może być dofinansowana w wysokości do 1500,00zł. Dla każdego beneficjenta jednak nie więcej niż 80% wartości inwestycji. 
    b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków może być dofinansowana w wysokości  do 2500,00 zł, dla każdego beneficjenta jednak nie więcej niż 50% wartości inwestycji, jeżeli ze względu na szczególnie niekorzystne warunki gruntowe należy zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków działającą 
w oparciu o osad czynny. 
III Rozliczenie dofinansowania 
1.  Wypłata dofinansowania nastąpi w ciągu 3 miesięcy po całkowitym zakończeniu inwestycji, sfinansowaniu inwestycji  i złożeniu wniosku o wypłatę dofinansowania. 
2.    Warunkiem wypłaty jest realizowanie budowy zgodnie z obowiązującym prawem i stosowanymi przepisami a w szczególności z prawem budowlanym i ustawą prawo wodne oraz warunkami technicznymi określonymi przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.


Druki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Formella (13 października 2006)
Opublikował: Agnieszka Golińska (13 października 2006, 09:56:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Górzyński (30 grudnia 2019, 13:00:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15938