OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 I. Podstawa prawna

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz uchwała Nr VI/98/2015 Rady Gminy w Chojnice z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy pobierz (99kB) pdf

II. Wymagane wnioski

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz (410kB) pdf pobierz (94kB) word

III. Wymagane załączniki

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

- akt notarialny,
- umowa kupna – sprzedaży,
- umowa dzierżawy
- inny dokument potwierdzający zamieszkanie w nieruchomości

V. Opłaty 

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Chojnice
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 
pokój nr 111
Tel. 52 3972129 wew. 306

VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie 

XI. Uwagi 
Brak
--------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są nieruchomości zamieszkałe w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
• właściciel 
• współwłaściciel 
• użytkownik wieczysty
• jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
• inne podmioty władające nieruchomością

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy obowiązany do ich wykonania jest podmiot lud podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty  mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej , wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

• obowiązek podatkowy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
• w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał , w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
• obowiązek podatkowy wygasa w miesiącu, w którym ustało zamieszkanie nieruchomości lub w miesiącu następującym po ustaniu zamieszkania w przypadku gdy w danym miesiącu mieszkaniec zamieszkiwał przez część miesiąca. 

Czynności i dokumenty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
• Zgodnie z art. 6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć Wójtowi Gminy Chojnice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni o dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
• Właściciel może skorygować każdą ze złożonych deklaracji na podst. art. 81 ordynacji podatkowej, poprzez złożenie deklaracji korygującej. 

W przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona. 

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy i sposoby płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty wnosi się w cyklu dwumiesięcznym w terminach:
• za styczeń-luty do 15 marca
• za marzec-kwiecień do 15 maja
• za maj-czerwiec do 15 lipca
• za lipiec-sierpień do 15 września
• za wrzesień-październik do 15 listopada
• za listopad-grudzień do 15 grudnia.
- przelewem na rachunek organu podatkowego, indywidualny nr konta bankowego podatnika lub gotówką, kartą w kasie.

Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi w przypadku

1. segregacji odpadów 10 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość
2. braku segregacji odpadów 15 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość 

ZWOLNIENIE Z OPŁATY DLA RODZIN WIELODZIETNYCH

 Od dnia 1 lipca 2016 r. obowiązuje uchwała Nr XI/187/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pomoc przysługuje właścicielowi nieruchomości deklarującemu zamieszkiwanie rodzin/y wielodzietnych/ej na jego posesji, jeżeli osoby wchodzące w skład rodziny wielodzietnej ujęte zostały w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica albo opiekun prawny mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1. w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2.w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 31 sierpnia następującego po końcu roku szkolnego,
a) szkole wyższej - do końca roku akademickiego,
3.bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Członkami rodziny wielodzietnej są:

rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
małżonek rodzica;
dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

Pomoc  przysługuje w wysokości 20% stawki miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej uchwałą Rady Gminy w Chojnicach nr VI/98/2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Aby uzyskać zwolnienie właściciel nieruchomości musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniającą zamieszkiwanie rodziny wielodzietnej oraz wyliczyć należną kwotę opłaty pomniejszoną o uzyskane zwolnienie.

Do deklaracji należy załączyć kserokopię Karty Dużej Rodziny (każdego członka rodziny wielodzietnej) lub gdy osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej nie wnioskowała o Kartę Dużej Rodziny składający deklarację musi załączyć następujące dokumenty dotyczące rodziny wielodzietnej:
1)kserokopię aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego datę urodzenia w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia,
2)zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce naukowej w przypadku dzieci uczących się w wieku powyżej 18 roku życia,
3)kserokopię aktualnego orzeczenia o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 18 roku życia,
4)oświadczenie, że rodzic w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny, nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
5)kserokopię aktu małżeństwa w przypadku małżonka rodzica niebędącego rodzicem dziecka,
6)kserokopię postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
7)oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Deklaracje dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach pok. 111 lub na stronie www.gminachojnice.pl/odpady

W przypadku zmiany danych wpływających na uzyskane zwolnienie, właściciel nieruchomości jest zobowiązany w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia, złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Prawo miejscowe związane z gosp. odpadami
Baza aktów własnych

Oficjalna strona internetowa związana z gospodarką odpadami
link do strony

Szczegółowych informacji na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy pok. 111


Wytworzył: Artur Modrzejewski (27 marca 2013)
Opublikował: Karol Buława (27 marca 2013, 08:35:34)

Ostatnia zmiana: Artur Modrzejewski (28 czerwca 2016, 09:04:05)
Zmieniono: Aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij