OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 I. Podstawa prawna

art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 888 ze zm.) oraz uchwała Nr XXVIII/482/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 października 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zmieniona uchwałą Nr XXIX/494/2021 Rady Gminy w Chojnicach uchwała 1.pdf (175kB) pdf uchwała 2.pdf (169kB) pdf

II. Wymagane wnioski

1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz (732kB) pdf

III. Wymagane załączniki

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

- akt notarialny,
- umowa kupna – sprzedaży,
- umowa dzierżawy
- akt zgonu

V. Opłaty 

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Chojnicach
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami 
pokój nr 111
Tel. 52 880 13 15

VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie 

XI. Uwagi 
Brak
--------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są nieruchomości zamieszkałe w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są:
• właściciel 
• współwłaściciel 
• użytkownik wieczysty
• jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu
• inne podmioty władające nieruchomością

Jeżeli obowiązek złożenia deklaracji może dotyczyć jednocześnie kilku podmiotów spośród wskazanych powyżej zgodnie z art. 2 ust. 2a ustawy obowiązany do ich wykonania jest podmiot lud podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty  mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej , wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową lub spółdzielnię mieszkaniową.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

• obowiązek podatkowy powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec.
• w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał , w nowym miejscu zamieszkania - począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
• obowiązek podatkowy wygasa w miesiącu, w którym ustało zamieszkanie nieruchomości lub w miesiącu następującym po ustaniu zamieszkania w przypadku gdy w danym miesiącu mieszkaniec zamieszkiwał przez część miesiąca. 

Czynności i dokumenty związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
• Zgodnie z art. 6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć Wójtowi Gminy Chojnice deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni o dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
• W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. narodziny dziecka, zmiana ilości osób, sprzedaż nieruchomości). Opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
• Właściciel może skorygować każdą ze złożonych deklaracji na podst. art. 81 ordynacji podatkowej, poprzez złożenie deklaracji korygującej. 

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Wyjątek stanowi zmniejszenie zobowiązania z tytułu śmierci mieszkańca zgłoszone w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy i sposoby płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłaty wnosi się w cyklu dwumiesięcznym w terminach:
• za styczeń-luty do 15 marca
• za marzec-kwiecień do 15 maja
• za maj-czerwiec do 15 lipca
• za lipiec-sierpień do 15 września
• za wrzesień-październik do 15 listopada
• za listopad-grudzień do 15 grudnia.
- przelewem na rachunek organu podatkowego, indywidualny nr konta bankowego podatnika lub gotówką, kartą w kasie.

Wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1. 24 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość
2. zwalnia się w części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 2 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość

Prawo miejscowe związane z gospodarką odpadami
link do bazy

Oficjalna strona internetowa związana z gospodarką odpadami
link do strony

Harmonogramy wywozu odpadów
link do harmonogramów

Szczegółowych informacji na temat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy pok. 111, tel. 52 880 13 15

metryczka


Wytworzył: Dorota Goldian (11 kwietnia 2022)
Opublikował: Karol Buława (27 marca 2013, 08:35:34)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Kierszk (11 kwietnia 2022, 09:18:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12814