PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Informacja / deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości

I. Podstawa prawna

art.2-6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1170) oraz art. 207 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.).
Uchwała Nr X/163/2019 Rady Gminy w Chojnice z dnia 18 października 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości pobierz (751kB) pdf

II. Wymagane wnioski

  • IN-1 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH pobierz (156kB) pdf
  • ZIN-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - pobierz (119kB) pdf
  • ZIN-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - pobierz (100kB) pdf
  • ZIN-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW - pobierz (117kB) pdf
  • DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - pobierz (193kB) pdf
  • ZDN-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - pobierz (103kB) pdf
  • ZDN-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - pobierz (102kB) pdfIII. Wymagane załączniki

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

- akt notarialny,
- umowa kupna – sprzedaży,
- umowa dzierżawy
- inny dokument potwierdzający dane z wykazu nieruchomości.

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy


VII. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Chojnice
Wydział Finansowy
Podatki i Opłaty Lokalne pokój nr 209
Tel. 52 3972129 wew. 312

VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Uwagi

Brak
--------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od nieruchomości są:
• właściciel
• użytkownik wieczysty
• samoistny posiadacz
• w niektórych przypadkach - posiadacz zależny nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie tytułu prawnego do przedmiotu opodatkowania lub wejście w jego posiadanie. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem od nieruchomości
Zgodnie z art. 6 ust. 6 i ust. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

• informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania,


• deklaracje na podatek od nieruchomości (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania


Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej, osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku nie jest doręczana osobie fizycznej decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 6 ust. 10 ustawy (zarówno ustawowych, jak i wprowadzonych uchwałą rady gminy).

Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku od nieruchomości. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).
Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości:

• osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,

• osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia,

- przelewem na rachunek organu podatkowego lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasa,
Przelewu podatku należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy podatnika.

Wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok oraz zwolnień od podatku na terenie Gminy Chojnice ustalono w następującej wysokości:
1/ od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2 a/ od budynków lub ich części zapisanych indywidualnie w rejestrze lub ewidencji zabytków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków - 10,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
3/ od budynków lub ich części przeznaczonych na ośrodki wczasowe – 17,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
4/od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,00zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
5/ od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
6/ od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 7,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
7/ od budynków pozostałych lub ich części przystosowanych i wykorzystywanych na cele agroturystyczne - 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 
8/ od budowli - 2% ich wartości określony na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ww. ustawy o podatkach,
9/ od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu ma sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
10/ od gruntów przeznaczonych pod ośrodki wczasowe lub użytkowanych na te cele – 0,80zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
11/ od gruntów przeznaczonych pod wysypiska odpadów – 0,95zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
12/ od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,70zł od 1ha powierzchni użytkowej,
13/ od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności organizacji pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,40zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
14/ od pozostałych gruntów – 0,40zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
15/ od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego -  2,98 zł od 1 m2 powierzchni gruntów.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się:
1/ nieruchomości bądź ich części przeznaczone pod działalność sportową, kulturalną i przeciwpożarową, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 
2/ grunty i budynki stanowiące własność stowarzyszeń organizujących pomoc oraz ratujących osoby na wodzie, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza,
3/ nieruchomości bądź ich części związane z gospodarką wodno – ściekową za wyjątkiem położonych na terenie Sołectwa Funka, Charzykowy, i Czartołomie - Jarcewo,
4/ budynki, budowle oraz związane z nimi grunty, położone na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
5/ budynki mieszkalne oraz budynki pozostałe wpisane indywidualnie od ewidencji zabytków pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.


Dodatkowo podatnicy mogą skorzystać ze zwolnień w podatku od nieruchomości zawartych w Uchwale Nr XLIV/585/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 3 października 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębiorców w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej z terenu gminy Chojnice uiszczają należny podatek w kasie Urzędu Gminy, a z terenu wsi do rąk miejscowego sołtysa lub w kasie Urzędu Gminy.

Szczegółowych informacji na temat stosowanych stawek podatku od nieruchomości oraz możliwości skorzystania ze zwolnień można uzyskać w Wydziale Finansowym Urzędu Gminy pok. 209.

metryczka


Wytworzył: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006)
Opublikował: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006, 11:55:06)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (7 stycznia 2021, 10:19:32)
Zmieniono: zmiana roku podatkowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26161