PODATEK ROLNY

Informacja / deklaracja w sprawie podatku rolnego


I. Podstawa prawna

art. 1-4 ust. 5 i 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1892) oraz art. 207 Ordynacji podatkowej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2017r. poz. 201)
Uchwała Nr XL/628/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego pobierz (103kB) pdf


II. Wymagane wnioski

1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego – pobierz (133kB) word / pobierz PDF (153kB) pdf

2. Deklaracja na podatek rolny pobierz (166kB) word / pobierz PDF (103kB) pdf

    Załączniki:

III. Wymagane załączniki

Brak

IV. Dokumenty do wglądu:

- akt notarialny,
- umowa kupna – sprzedaży,
- umowa dzierżawy
- inny dokument potwierdzający dane z wykazu nieruchomości.

V. Opłaty

Brak

VI. Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc,
- o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Chojnice
Wydział Finansowy
Podatki i Opłaty Lokalne pokój nr 209
tel. 52 3972129 wew. 312

VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Uwagi

Brak

----------------------------------------------------------------------------------------

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem rolnym
Zgodnie z art. 6a ust. 5 i ust. 8 ustawy o podatku rolnym podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia gruntów, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego

pobierz (133kB) word

- deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku

pobierz (166kB) word   pobierz (67kB) word   pobierz (125kB) word

Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.
Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego jednokrotnie w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku rolnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).

Stawki podatku rolnego
• dla gruntów gospodarstwa rolnego: równowartość pieniężna 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego
• dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość pieniężna 5 q żyta - od 1 ha
- obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy.
Uchwałą NR XL/628/2018 Rada Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego uchwaliła obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36zł do 50,00zł za 1q czyli:
- dla gruntów gospodarstw rolnych - 125,00 zł od 1ha przeliczeniowego,
- dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu – 250,00 zł od 1ha fizycznego.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego
Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

Przelewu podatku należy dokonywać na rachunek bankowy nr

13 8162 0003 0000 1515 2000 0020 
Bank Spółdzielczy w Więcborku

Wytworzył: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006)
Opublikował: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006, 12:11:06)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (3 stycznia 2019, 10:59:11)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9147

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij