PODATEK LEŚNY

Informacja / deklaracja w sprawie podatku leśnego

I. Podstawa prawna
art. 1 ust. 2 i art.5 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888) oraz art. 207 ordynacji podatkowej - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 2020r. poz. 1325)
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2021r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021r. (M.P. Nr 950 z 2021r.)

II. Wymagane wnioski:

  • IL-1 INFORMACJA O LASACH  - pobierz (107kB) pdf
  • ZIL-1 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - pobierz (96kB) pdf
  • ZIL-2 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - pobierz (97kB) pdf
  • ZIL-3 ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI O LASACH - DANE POZOSTAŁYCH PODATNIKÓW pobierz (117kB) pdf
  • DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY - pobierz (118kB) pdf
  • ZDL-1 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU - pobierz (96kB) pdf
  • ZDL-2 ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK LEŚNY - DANE O PRZEDMIOTACH OPODATKOWANIA ZWOLNIONYCH Z OPODATKOWANIA - pobierz (97kB) pdf


III. Wymagane załączniki
Brak

IV. Dokumenty do wglądu:
akt notarialny,
umowa kupna – sprzedaży,
umowa dzierżawy
inny dokument potwierdzający dane z wykazu nieruchomości.

V. Opłaty
Brak

VI. Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc, o każdym nie załatwieniu sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy

VII. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy Chojnice
Wydział Finansowy
Podatki i Opłaty Lokalne pokój nr 209
tel. 52 88 01 326
VIII. Jednostka odpowiedzialna

IX. Tryb odwoławczy
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

X. Opłaty za odwołanie

XI. Uwagi
Brak

----------------------------------------------------------------------------------------
Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
- właściciel,
- posiadacz samoistny,
- użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym
Zgodnie z art. 6 ust. 2 i ust. 5 ustawy o podatku leśnym podatnicy podatku leśnego są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:

- informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego pobierz informację,


- deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Jeżeli las stanowi współwłasność (znajduje się w posiadaniu) osoby fizycznej oraz jednocześnie osoby prawnej, bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek leśny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.


Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatku leśnym (w tym na mocy uchwały rady gminy) - art. 6 ust. 6 ustawy o podatku leśnym.
Podatnicy obowiązani są do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego w organie podatkowym gminy (miasta) właściwym dla podatku leśnego. Obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego nie dotyczy podatników, którym urząd skarbowy nadał numer identyfikacji podatkowej (NIP), oraz podatników, którzy dokonali w urzędzie skarbowym zgłoszenia identyfikacyjnego w związku z wykonywaniem obowiązków podatnika podatku dochodowego, od towarów i usług lub akcyzowego, płatnika podatków, płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Szczegółowe zasady składania zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych w podatku rolnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie trybu składania zgłoszeń identyfikacyjnych oraz aktualizacyjnych przez podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. U. Nr 111, poz. 1291).

Stawki podatku leśnego
- od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,
- dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 50 % stawki określonej wyżej.

Rada gminy może, w drodze uchwały, obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy.
Na terenie Gminy Chojnice na 2022 r. nie zastosowano obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla obliczania podatku leśnego (212,26 zł), co w przeliczeniu stanowi stawkę 46,6972 zł za 1 ha lasu.

Terminy i sposoby płatności podatku leśnego
- osoby fizyczne - w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego - do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - za poszczególne miesiące - do 15 dnia każdego miesiąca
przelewem na konto lub - w przypadku osób fizycznych - również gotówką (jeżeli pobór podatku dokonywany jest w formie inkasa).

Przelewu podatku należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy podatnika.metryczka


Wytworzył: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006)
Opublikował: Barbara Meyer-Myzyk (10 stycznia 2006, 12:20:50)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (11 stycznia 2022, 15:16:13)
Zmieniono: zmiana stawki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7357