Przyznanie dodatku mieszkaniowego

I. Podstawa prawna:
  • ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2001 r. z póź. zm.),
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r. , Nr 156, poz. 1817)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. z 2001r. Nr 156, poz. 1828)
II. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wg. załącznika nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r. (Dz.U.Nr 156 poz. 1817) - pobierz
  • wniosek wypełniony i potwierdzony przez zarządcę budynku,
  • tytuł prawny do lokalu do wglądu (przydział ze spółdzielni mieszkaniowej, decyzja administracyjna, umowa najmu, akt notarialny, umowa podnajmu lokalu),
  • wysokość wydatków za użytkowany lokal mieszkalny za miesiąc, w którym składany jest wniosek wg aneksu do umowy najmu, zawiadomienia o wysokości ponoszonych opłat, wymiaru opłat udokumentowane dowodem wpłaty, inne opłaty związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego, tj. (rachunek za odbiór nieczystości stałych i płynnych, rachunek za dostarczaną zimną wodę i energię elektryczną), właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, zgodnie z § 5 ust 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych oraz przedstawić rachunki dotyczące wydatków.
2. Deklaracja o wysokości dochodów wg załącznika nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r. (Dz.U.Nr 156 poz. 1817) - pobierz
  • wypełniona deklaracja o osiągniętych dochodach za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku
  • udokumentowanie dochodów wykazanych w deklaracji zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Dokumentując dochody należy załączyć:
a) osoby pracujące zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, w którym wykazany jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i pomniejszony o składki emerytalne, rentowe i chorobowe = DOCHÓD,
b) emeryci i renciści odcinki renty, emerytury a w przypadku otrzymywania dodatkowych świadczeń decyzja ZUS bądź innego organu przyznanych świadczeń,
c) osoby nie pracujące zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zaświadczenie wystawione przez PUP stwierdzające rejestrację danej osoby ze składką zdrowotną za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku, oraz w przypadku nie pobierania zasiłku złożenie w obecności pracownika oświadczenia o osiągniętych dochodach z tytułu prac dorywczych,
d) matki samotnie wychowujące dzieci decyzję z GOPS przyznającą świadczenia oraz oświadczenie o wysokości alimentów,
e) osoby pełnoletnie uczące się zaświadczenie potwierdzające naukę i pobieranie, bądź nie pobieranie stypendium,
f) osoby korzystające z pomocy GOPS do wglądu decyzje potwierdzające przyznanie świadczeń

W przypadku braku możliwości udokumentowania dochodów za trzy miesiące wstecz przez któregokolwiek członka gospodarstwa domowego, osoba ta zobowiązana jest przy składaniu wniosku złożyć stosowne oświadczenie przy urzędniku przyjmującym wniosek.

III. Opłata skarbowa:
brak

IV. Opłaty administracyjne:
brak

V. Termin i sposób załatwiania:
Wydanie i doręczenie za pośrednictwem poczty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734).

VI. Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
Pokój nr 108
tel.: (52) 397-21-29 wew. 338 lub (52) 397-26-42
od poniedziałku do piątku 7:00-15:00
Od 1 do 20 dnia miesiąca włącznie

VII. Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
ul. 31 Stycznia 56a
88-600 Chojnice

VIII. Tryb odwoławczy:
14 dni od daty otrzymania decyzji zgodnie z k.p.a za pośrednictwem Urzędu Gminy w Chojnicach do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

IX. Inne informacje:
Dodatek mieszkaniowy przyznany zostaje na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia następnego miesiąca, w którym wniosek został złożony.

metryczka


Wytworzył: Iwona Wajer (23 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (23 lutego 2011, 08:26:01)

Ostatnia zmiana: Marcin Białkowski (23 lutego 2011, 08:57:32)
Zmieniono: Dodanie plików do pobrania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7493