Zgłoszenie pobytu stałego, czasowego powyżej 3 miesięcy, wmeldowanie z pobytu stałego, czasowego powyżej 3 miesięcy


I Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. nr 87 póz. 960 z późn. zmianami ) i wydane na jej podstawie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. wsprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych ( Dz.U. Nr 236, póz. 1999)

Przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu.
Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.

Przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego należy przedstawić dowód osobisty, a w
uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
Osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.
Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony przedstawiają wojskowy dokument osobisty, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych w celu zamieszczenia w nim stosownych wpisów dotyczących obowiązku meldunkowego.
Za osobę nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub skraca pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osoba, która zgłasza wyjazd za granicę na pobyt czasowy, wypełnia formularz „ Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego ponad 3 miesiące wskazując w pkt 13 nazwę kraju, datę wyjazdu na pobyt czasowy za granicę oraz datę powrotu do kraju.

Cudzoziemiec dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę lub dokument podróży, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela UE albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy.

II Wymagane formularze
zgłoszenie pobytu stałego (393kB) pdf
zgłoszenie pobytu stałego trwającego ponad 3 miesiące (400kB) pdf
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (391kB) pdf
zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące (390kB) pdf

III Wymagane załączniki
( brak )

IV Dokumenty do wglądu
Dowód osobisty, wojskowy dokument osobisty, akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej ( przy zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące )

V Opłaty
10 zł za wydanie decyzji administracyjnej
60 zł za wyznaczenie przedstawiciela ustawowego ( kuratora ) dla osoby nieobecnej w
postępowaniu
17 zł za wydanie poświadczenia zameldowania ( Dz.U. Nr 225 z 2006 r. póz. 1635)

VI Termin załatwienia sprawy
5 dni

VII Miejsce załatwienia sprawy
Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące oraz wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące wymaga osobistego stawiennictwa osoby dokonującej w/w czynności w organie eminv ul. 31 Stycznia 56a biuro nr 22
VIII Jednostka odpowiedzialna

IX Tryb odwoławczy


X Opłaty za odwołanie

brak

XI Uwagi

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Dorawa (5 listopada 2007)
Opublikował: Karol Buława (12 listopada 2007, 12:12:52)

Ostatnia zmiana: Bartosz Kowalski (14 stycznia 2013, 09:50:37)
Zmieniono: Aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7730