Wniosek o wydanie dowodu osobistego

I Podstawa prawna

Ustawa z dnia  6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (pobierz ustawę) (191kB) pdf (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (pobierz rozporządzenie) (1516kB) pdf (Dz.U. z 16.02.2015 r., poz. 212)
 • Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 • Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. 

Zasady wydawania dowodu osobistego
Dowód osobisty wydaje się nieodpłatnie
Dowód osobisty wydaje się na wniosek. 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Wydanie dowodu osobistego następuje nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę.
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 • W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.
 • Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 • O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
 • W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w trybie określonym wyżej okaże się nieuzasadnione, odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza się go o konieczności złożenia wniosku w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.
 
Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 
Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.
 

Wymiana i unieważnianie dowodu osobistego
 
Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku:
 
 1. upływu terminu ważności dowodu osobistego;
 2. zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
 3. zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 4. utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
 5. przekazania do organu gminy lub do placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.
 Z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego występuje się:
 1. co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu osobistego;
 2. niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.
Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.
 


II Wymagane wnioski


Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego (230kB) pdf  
Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (121kB) pdf

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 19 listopada 2008r.
w sprawie określania wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji
ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.
Do pobrania ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI (681kB) word

III Wymagane załączniki
Do wniosku załącza się:
1) Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

IV Dokumenty do wglądu
brak

V Opłaty
brak

VI Termin załatwienia sprawy

30 dni

VII Miejsce załatwienia sprawy
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego. Wniosek ten składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odbiór wyprodukowanego dokumentu wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w Urzędzie Gminy do którego został złożony wniosek.

VIII Jednostka odpowiedzialna

IX Tryb odwoławczy
brak

X Opłaty za odwołanie
brak

XI Uwagi
Telefon kontaktowy: 52 397 21 29 wew. 317

metryczka


Wytworzył: Magda Kroplewska (28 czerwca 2006)
Opublikował: (28 czerwca 2006, 13:32:54)

Ostatnia zmiana: Magdalena Boniek (13 lutego 2020, 09:18:54)
Zmieniono: Aktualizacja wniosków

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 30362