Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

I .  Wymagane dokumenty

1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia    
    przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplom, świadectwo, zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu
    / przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdanie stosownego egzaminu/,
4. oświadczenie o niekaralności
5. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS,
6. oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy DE MINIMIS / oświadczenie o
     nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS.

II.   Opłaty administracyjne

Brak

III.  Termin i sposób załatwiania

Warunkiem wstępnym otrzymania dofinansowania jest niezwłoczne powiadomienie Wójta Gminy Chojnice o zawarciu umowy z młodocianym  poprzez złożenie zawiadomienia
o zawarciu umowy, natomiast  wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć
w terminie 3 miesięcy od ukończenia nauki i zdania egzaminu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy , z którym umowa o pracę  w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. Aktem przyznającym dofinansowanie będzie decyzja administracyjna, na podstawie której nastąpi wypłata środków finansowych.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego  pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania  kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa  w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.
3) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.


IV. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. Nr 310 tel. 52 397 22 46
Można również przesłać pocztą na powyższy adres.

Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ :
 
§ 3  Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym  na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195  §  1 Kodeksu Pracy.
 
§ 3a  O zawarciu umowy, o której mowa w  § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.  


V.  Tryb odwoławczy
Pracodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  przekazane za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.  Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 art. 14 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, tel. 52 3972246;
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach jest możliwy pod adresem e-mail iod.gzo@gminachojnice.com.pl, a także pod adresem wskazanym w pkt. 1
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 poz. 1148 )
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych;
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

VII.  Formularze do pobrania
 
1. Druk zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym
2. Druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy DE MINIMIS/ Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy DE MINIMIS
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS
5. Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ) ,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. 2010 Nr 244, poz. 1626 ze zmianami/ ,
3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312),
4. Rozporządzenie Komisji UE do stosowania art. 107 i 108 nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.      w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 s.1)

zawiadomienie o przyjęciu ucznia (27kB) word
wniosek o refundacje kosztów (42kB) word
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (78kB) excel
informacja dot. dofinansowania (43kB) word
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (26kB) word
oświadczenie o wysokości pomocy de minimis (27kB) word
oświadczenie o niekaralności (16kB) word


metryczka


Wytworzył: Janina Król (11 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (13 marca 2011, 10:46:55)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (16 września 2021, 10:09:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10881