Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych


Refundacja pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

I .  Wymagane dokumenty

1. dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia    
    przygotowania zawodowego młodocianych,
2. umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
3. dyplom, świadectwo, zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu
    / przyuczenie do wykonywania określonej pracy  i zdanie stosownego egzaminu/,
4. formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS,
5. oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy DE MINIMIS / oświadczenie o
     nieotrzymaniu pomocy DE MINIMIS.

II.   Opłaty administracyjne

Brak

III.  Termin i sposób załatwiania

Warunkiem wstępnym otrzymania dofinansowania jest niezwłoczne powiadomienie Wójta Gminy Chojnice o zawarciu umowy z młodocianym  poprzez złożenie zawiadomienia
o zawarciu umowy, natomiast  wniosek o przyznanie dofinansowania należy złożyć
w terminie 3 miesięcy od ukończenia nauki i zdania egzaminu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy , z którym umowa o pracę  w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy. Aktem przyznającym dofinansowanie będzie decyzja administracyjna, na podstawie której nastąpi wypłata środków finansowych
Wystawienie decyzji następuje w terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów, a w sprawach wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania
do 2-ch miesięcy.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego  pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu:
a) 4.587 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014 r.).
b) 8.081 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254 zł. za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Zgodnie z art. 70b ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym została przeprowadzona ostatnia rewaloryzacja , wynosi co najmniej 105%.

IV. Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. Nr 310 tel. 52 397 22 46
Można również przesłać pocztą na powyższy adres.

Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ :
 
§ 3  Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym  na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195  §  1 Kodeksu Pracy.
 
§ 3a  O zawarciu umowy, o której mowa w  § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego , a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.  


V.  Tryb odwoławczy
Pracodawcy przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 14,  przekazane za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI.  Formularze do pobrania
 
1. Druk zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym
2. Druk wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
3. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy DE MINIMIS/ Oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy DE MINIMIS
4. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc DE MINIMIS
5. Informacja dotycząca dofinansowania kosztów kształcenia  młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
1. Ustawa o systemie oświaty  z dn. 7.09.1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) art. 70b,
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/ ,
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1.07.2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2002 r. Nr 988 z późn. zm. )
4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis z dnia 29 marca 2010 r.
5. Rozporządzenie Komisji UE do stosowania art. 107 i 108 nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.      w sprawie Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UEL 352 z 24.12.2013 s.1)

zawiadomienie o przyjęciu ucznia (27kB) word
wniosek o refundacje kosztów (34kB) word
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (78kB) excel
informacja dot. dofinansowania (43kB) word
oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (26kB) word
oświadczenie o wysokości pomocy de minimis (27kB) word
Wytworzył: Janina Król (11 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (13 marca 2011, 10:46:55)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (16 listopada 2016, 14:27:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9072

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij