Przedszkola niepubliczne i Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego) prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu/nazwy/osoby prowadzącej)

I Wymagane dokumenty
 Wypełnione przez osobę fizyczną lub osobę prawną Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego / * Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznego przedszkola / szkoły podstawowej * w zakresie podjęcia prowadzenia niepublicznej formy wychowania przedszkolnego * (druk) oraz następujące załączniki:
* niepotrzebne skreślić

·    dowód osobisty do wglądu, gdy osobą prowadzącą zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny ma być osoba fizyczna,
·    aktualny z ostatnich 3 m-cy odpis wpisu do Krajowego Rejestru  Sądowego w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna,
·    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. : akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp., - w przypadku prowadzenia zespołu lub punktu przedszkolnego        w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy złożyć zgodę zarządcy obiektu na prowadzenie działalności zespołu lub punktu przedszkolnego zgodnie ze statutem tej jednostki,
·    opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach (tel. 52 396 00 00) ‎, dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach zespołu lub punktu przedszkolnego,
·    ocena sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach (tel. 52 397 63 95), dotycząca warunków lokalowych zespołu lub punktu przedszkolnego po względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
·    kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów licencjackich lub wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnej edukacji lub nauczania początkowego lub nauczania zintegrowanego),
·    projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu lub punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej zespół lub punkt przedszkolny,
·    informacja osoby prowadzącej zespół lub punkt przedszkolny o warunkach lokalowych zapewniających : możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie  z odrębnymi przepisami,
·    załączniki – należy złożyć jako  kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę (oryginały – do wglądu u pracownika GZO załatwiającego sprawę),

II Opłata skarbowa
Brak

III Opłaty administracyjne
Brak

IV Termin i sposób załatwiania
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Gdańsku oraz organowi podatkowemu.
Pracownik GZO powiadamia wnioskodawcę telefonicznie o terminie odbioru dokumentu. Dokument można odebrać osobiście w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach  lub pracownik GZO w Chojnicach przesyła dokument pocztą na adres wnioskodawcy.

V Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. Nr 308
tel. 52 397 2246
e- mail: gzo@gminachojnice.com.pl
Osoba odpowiedzialna za wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Mariola Ossowska pok. 308 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, tel.  52 397 2246

VI Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, stronie przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.

VII Formularze do pobrania 
·     Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Chojnice pobierz (40kB) word
* Informacja dot. opracowania projektu organizacji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego lub zespołu) pobierz (28kB) word
* informacja o warunkach lokalowych pobierz (26kB) word
* zasady tworzenia i działania niepublicznych form wychowania przedszkolnego pobierz (39kB) word
·    Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce zał. Nr 1 pobierz (37kB) word
·    Wniosek o udzielenie dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego na rok … 
·    Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów 
·    Rozliczenie dotacji oświatowej za rok ….. 
·    Oświadczenie
     
VIII Podstawa prawna
·*  ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
·    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r.      Nr 98, poz. 1071 z późn. zm ),
*   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania  (Dz.U. Nr 83, poz. 693).
* Uchwała Nr IX/165/2015 z dnai 27 listopada 2015 r.
Uchwała (428kB) pdfWytworzył: Janina Król (15 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (20 marca 2011, 21:12:16)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (31 stycznia 2017, 12:35:33)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6460

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij