Przedszkola niepubliczne i Inne formy wychowania przedszkolnego

Rozpatrywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (zespołu wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego) prowadzonej przez osoby fizyczne lub prawne (zmiany adresu/nazwy/osoby prowadzącej)

I Wymagane dokumenty
 Wypełnione przez osobę fizyczną lub osobę prawną Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego / * Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji niepublicznego przedszkola / szkoły podstawowej * w zakresie podjęcia prowadzenia niepublicznej formy wychowania przedszkolnego * (druk) oraz następujące załączniki:
* niepotrzebne skreślić

·    dowód osobisty do wglądu, gdy osobą prowadzącą zespół wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny ma być osoba fizyczna,
·    aktualny z ostatnich 3 m-cy odpis wpisu do Krajowego Rejestru  Sądowego w przypadku gdy osobą prowadzącą ma być osoba prawna,
·    dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np. : akt własności lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, itp., - w przypadku prowadzenia zespołu lub punktu przedszkolnego                w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, należy złożyć zgodę zarządcy obiektu na prowadzenie działalności zespołu lub punktu przedszkolnego zgodnie ze statutem tej jednostki,
·    opinia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach (tel. 52 396 00 00) ‎, dotycząca warunków ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach zespołu lub punktu przedszkolnego,
·    ocena sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach (tel. 52 397 63 95), dotycząca warunków lokalowych zespołu lub punktu przedszkolnego po względem bezpieczeństwa    i higieny pracy,
·    kopie dokumentów dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych (dyplomy ukończenia studiów licencjackich lub wyższych lub studiów podyplomowych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnej edukacji lub nauczania początkowego lub nauczania zintegrowanego),
·    projekt organizacji wychowania przedszkolnego dla zespołu lub punktu przedszkolnego w formie opisowej z podpisem osoby prowadzącej zespół lub punkt przedszkolny,
·    informacja osoby prowadzącej zespół lub punkt przedszkolny o warunkach lokalowych zapewniających : możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie  z odrębnymi przepisami,
·    załączniki – należy złożyć jako  kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę (oryginały – do wglądu u pracownika GZO załatwiającego sprawę),

II Opłata skarbowa
Brak

III Opłaty administracyjne
Brak

IV Termin i sposób załatwiania
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty w Gdańsku oraz organowi podatkowemu.
Pracownik GZO powiadamia wnioskodawcę telefonicznie o terminie odbioru dokumentu. Dokument można odebrać osobiście w Gminnym Zespole Oświaty w Chojnicach  lub pracownik GZO w Chojnicach przesyła dokument pocztą na adres wnioskodawcy.

V Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. Nr 308
tel. 52 397 2246
e- mail: gzo@gminachojnice.com.pl
Osoba odpowiedzialna za wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych:
Mariola Ossowska pok. 308 w budynku Urzędu Gminy w Chojnicach, tel.  52 397 2246

VI Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, stronie przysługuje odwołanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.

VII Formularze do pobrania 
·     Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Wójta Gminy Chojnice pobierz (40kB) word
* Informacja dot. opracowania projektu organizacji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego (punktu przedszkolnego lub zespołu) pobierz (28kB) word
* informacja o warunkach lokalowych pobierz (26kB) word
* zasady tworzenia i działania niepublicznych form wychowania przedszkolnego pobierz (39kB) word
·    Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w placówce zał. Nr 1 pobierz (37kB) word
·    Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rok …  wniosek (16kB) word
·    Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów informacja (16kB) word
·    Rozliczenie dotacji oświatowej i zestawienie wydatków pokrytych w ramach otrzymanej dotacji zestawienie (23kB) word
     
VIII Podstawa prawna
*   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017, poz. 59 z późn. zm.),
*   Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017, poz. 2203),
*   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1257 z późn. zm ),
* Uchwała Nr III/19/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 r.
Uchwała (1544kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Janina Król (15 marca 2011)
Opublikował: Karol Buława (20 marca 2011, 21:12:16)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (24 września 2019, 14:03:00)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7600