Żłobki i kluby dziecięce


Żłobki i kluby dziecięce

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło stronę internetową www.zlobki.mpips.gov.pl zawierającą informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3.

Żłobki i kluby dziecięce
Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwanego dalej „rejestrem”. Prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ) .

I Wymagane dokumenty
 Z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Chojnicach dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
Do wniosku dołącza się:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niepodsiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
7) dowód dokonania opłaty administracyjnej (dołączona do wniosku kopia).

II Opłata skarbowa
Brak

III Opłaty administracyjne
Postępowanie podlega opłacie w wysokości 1 zł.
Podstawa do naliczenia opłaty: Uchwała nr XXVI/310/2012 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wpłat należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Chojnicach:
Bank Spółdzielczy w Więcborku 13 8162 0003 0000 1515 2000 0020
lub w kasie Urzędu.
Dokonując wpłaty należy podać jej tytuł: „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”.
Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.


IV Termin i sposób załatwiania
1. Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.
2. Po dokonaniu wpisu do rejestru osoba wnioskująca otrzyma zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Od tego momentu podmiot będzie podlegać nadzorowi Gminy.

V Miejsce złożenia dokumentów
Gminny Zespół Oświaty w Chojnicach
ul. 31 Stycznia 56a
89-600 Chojnice
pok. 308
tel. 52 397 2246
e- mail: beataj@gminachojnice.com.pl

VI Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru lub wykreśleniu z rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Chojnice.


VII Formularze do pobrania 
1. Druki wniosków do pobrania (wpis, zmiany, wykreślenie) (886kB) pdf
2. Oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP (25kB) word
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych (30kB) word
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie – w przypadku osoby fizycznej (25kB) word


VIII Jak zarejestrować żłobek przez internet?
Na portalu Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module E-wnioski, udostępniono usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).
Podmiot (osoba) chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinien założyć na nim konto, do czego niezbędne będzie - w celu zweryfikowania tożsamości - posłużenie się bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.
Następnie należy w module e-Wnioski:
-wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3,
-wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych bądź informację o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych,
-wybrać Gminę Chojnice,
-wypełnić wniosek/informację wymaganymi danymi,
-wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym e-PUAP.

IX Inne informacje
1. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.
     
X Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 157 ),
- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm),
- Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 584)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r. poz. 925).

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Chojnice (15kB) word

metryczka


Wytworzył: Justyna Wesołowska (21 czerwca 2013)
Opublikował: Justyna Wesołowska (21 czerwca 2013, 11:00:31)

Ostatnia zmiana: Mariola Ossowska (28 października 2016, 13:08:54)
Zmieniono: aktualizacja zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5393