Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2017r.

Uchwała nr XXV/417/2017
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 9 sierpnia 2017
w sprawie uchwalenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chojnice”.

art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w związku z uchwałą Nr XLV/601/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chojnice.

studium 2017r.

metryczka


Wytworzył: AM (26 kwietnia 2019)
Opublikował: Jacek Ciemka (26 kwietnia 2019, 13:05:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3774