BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2016 ROK


Uchwała Nr X/175/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2016 rok. pobierz (3948kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2016 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr X/175/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 58.056.732,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie54.566.732,- zł i dochody majątkowe w kwocie  3.490.000,- zł.
Wydatki w wysokości  61.654.732,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  53.085.092,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  8.569.640,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie 3.598.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Uchwalony Budżet Gminy Chojnice na 2016 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  58.056.732,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    490.000,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    3.619.000,- zł
710  - Działalność usługowa   2.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   116.200,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     3.430,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    21.256.660,- zł
758  - Różne rozliczenia    21.574.337,- zł

801  - Oświata i wychowanie   77.490,- zł
852  - Pomoc społeczna   8.125.310,- zł   
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   58.004,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     2.734.301,- zł

WYDATKI  -    61.654.732,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    3.609.100,- zł
020  - Leśnictwo     5.000,- zł
600  - Transport i łączność    4.109.043,- zł
630  - Turystyka     1.793.400,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.229.500,- zł
710  - Działalność usługowa   575.050,- zł 
750  - Administracja publiczna   5.808.415,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     3.430,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    469.197,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   1.540.471,- zł
758  - Różne rozliczenia    950.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     20.160.065,- zł
851  - Ochrona zdrowia   312.000,- zł
852  - Pomoc społeczna   10.393.204,- zł 
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    664.131,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  6.820.903,- zł

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    2.988.433,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      223.390,- zł


Uchwała Nr 012/g217/D/III/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2016 rok

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2016-2025 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań    pobierz (148kB) jpg pobierz (78kB) jpg


Wieloletnia Prognoza Finansowa

Uchwała Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice  pobierz (533kB) pdf


Zmiany WPF - 2016 rok

Uchwała Nr XI/200/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (484kB) pdf

Uchwała Nr XII/218/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (488kB) pdf

Uchwała Nr XIII/224/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (489kB) pdf

Uchwała Nr XIV/252/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (486kB) pdf

Uchwała Nr XV/271/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 02 września 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice {u271}

Uchwała Nr XVI/281/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (512kB) pdf

Uchwała Nr XVII/309/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (523kB) pdf

Uchwała Nr XIX/317/2016 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/179/2015 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnice pobierz (517kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (4 stycznia 2016)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (26 stycznia 2016, 09:22:27)

Ostatnia zmiana: Renata Gruchalla Węsierska (20 stycznia 2017, 07:50:41)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1026