BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2018 ROK I JEGO REALIZACJA


Uchwała Nr XXIX/475/2017 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2018 rok. pobierz (5321kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2018 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr XXIX/475/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 89.451.743,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie 74.509.741,- zł i dochody majątkowe w kwocie  14.942.002,- zł.
Wydatki w wysokości  100.676.263,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  73.747.505,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  26.928.758,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie 11.224.520,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 400.000,- zł;zaciągniętego kredytu w kwocie  4.824.520,- zł i innych źródeł (wolnych środków) w kwocie 6.000.000,- zł.

Uchwalony Budżet Gminy Chojnice na 2018 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  89.451.743,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    80.000,- zł
600  - Transport i łączność   3.750.000,- zł
630  - Turystyka       2.148.649,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    4.068.880,- zł
710  - Działalność usługowa   2.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   350.000,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     3.549,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    25.245.212,- zł
758  - Różne rozliczenia    23.108.251,- zł

801  - Oświata i wychowanie   2.817.443,- zł
852  - Pomoc społeczna   1.407.410,- zł
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    520.000,- zł  
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   62.000,- zł
855  - Rodzina      20.752.500,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     3.135.849,- zł
926 - Kultura fizyczna   2.000.000,- zł

WYDATKI  -   100.676.263,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    1.397.100,- zł
020  - Leśnictwo     30.000,- zł
400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę      30.000,- zł
600  - Transport i łączność    14.635.690,- zł
630  - Turystyka     4.655.804,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    2.609.151,- zł
710  - Działalność usługowa   364.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   6.682.618,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     3.549,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa    570.400,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   2.060.471,- zł
758  - Różne rozliczenia    500.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     25.793.240,- zł
851  - Ochrona zdrowia   262.000,- zł
852  - Pomoc społeczna   3.811.510,- zł
853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej    520.000,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    673.209,- zł
855  - Rodzina    20.830.000,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  9.405.632,- zł

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    3.115.669,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      2.726.220,- zł


Uchwała Nr 001/g217/D/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2018 rok

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2018-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  pobierz (147kB) jpg   pobierz (103kB) jpg


REALIZACJA BUDŻETU


Zarządzenie  Nr F/4/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (679kB) pdf

Uchwała Nr XXX/501/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (883kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/18/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (663kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/27/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (645kB) pdf

Uchwała Nr XXXI/522/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1418kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/60/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (663kB) pdf

Uchwała Nr 062/g217/R/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami pobierz (149kB) jpg pobierz (137kB) jpg  

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2018 roku pobierz (140kB) jpg pobierz (141kB) jpg pobierz (107kB) jpg
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2018 roku pobierz (144kB) jpg pobierz (89kB) jpg
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2018 roku pobierz (143kB) jpg pobierz (119kB) jpg pobierz (80kB) jpg
 
Uchwała Nr XXXII/530/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1515kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/72/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1016kB) pdf

Uchwała Nr XXXIII/548/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1220kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/92/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (953kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/104/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (670kB) pdf

Uchwała Nr XXXIV/571/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1432kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/131/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1041kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/137/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (600kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2018 roku pobierz (2006kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2018 roku pobierz (1394kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2018 roku pobierz (1571kB) pdf

Uchwała Nr XXXV/578/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1189kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/149/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1053kB) pdf

Uchwała Nr XXXVI/593/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1142kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/169/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1057kB) pdf

Uchwała Nr XXXVII/596/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 10 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1044kB) pdf

Uchwała Nr 148/g217/B/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 04 września 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Chojnice za pierwsze półrocze 2018 r. pobierz (590kB) pdf pobierz (490kB) pdf

Uchwała Nr XXXVIII/609/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1292kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/190/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (893kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2018 roku pobierz (200kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2018 roku pobierz (266kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2018 roku pobierz (103kB) pdf

Uchwała Nr XXXIX/618/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 12 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1272kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/205/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 15 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1136kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/214/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1087kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/217/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1057kB) pdf

Uchwała Nr XL/630/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1228kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/230/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1140kB) pdf

Uchwała Nr II/4/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (1112kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/240/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (895kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/242/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (915kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/244/2018 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pobierz (348kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2018 roku pobierz (129kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2018 roku pobierz (352kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2018 roku pobierz (95kB) pdf

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2018 ROK  pobierz (221kB) pdf

URZĄD GMINY CHOJNICE - BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU, INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK  pobierz (254kB) pdf pobierz (229kB) pdf pobierz (216kB) pdf pobierz (325kB) pdf

GMINA CHOJNICE ZBIORCZO - BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU, INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK  pobierz (256kB) pdf pobierz (228kB) pdf pobierz (216kB) pdf pobierz (298kB) pdf

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2018 ROK pobierz (895kB) pdf

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty pobierz (462kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (2 stycznia 2018)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (16 stycznia 2018, 07:15:01)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (14 maja 2019, 11:55:26)
Zmieniono: dodanie zestawienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1525