BUDŻET GMINY CHOJNICE NA 2019 ROK I JEGO REALIZACJA

Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2019 rok. pobierz (5756kB) pdf

Budżet Gminy Chojnice na 2019 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach
Nr III/8/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku.
Dochody uchwalono w wysokości 93.113.252,-zł. z tego
dochody bieżące w kwocie 79.478.956,- zł i dochody majątkowe w kwocie  13.634.296,- zł.
Wydatki w wysokości  103.943.252,- zł. z tego wydatki bieżące w kwocie  77.408.570,- zł i wydatki majątkowe w kwocie  26.534.682,- zł.
Deficyt budżetu w kwocie 10.830.000,-zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 2.100.000,- zł; zaciągniętego kredytu w kwocie  4.630.000,- zł i innych źródeł (wolnych środków) w kwocie 4.100.000,- zł.

Uchwalony Budżet Gminy Chojnice na 2019 rok przedstawia się następująco:

DOCHODY  -  93.113.252,- ZŁ.

010  - Rolnictwo i łowiectwo    100.000,- zł
600  - Transport i łączność   4.636.514,- zł
630  - Turystyka       1.276.352,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    4.311.575,- zł
710  - Działalność usługowa   2.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   87.050,- zł
751 -  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz  sądownictwa     3.605,- zł
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    29.638.780,- zł
758  - Różne rozliczenia    23.889.474,- zł

801  - Oświata i wychowanie   474.191,- zł
852  - Pomoc społeczna   1.365.000,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza   60.000,- zł
855  - Rodzina      20.367.130,- zł
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     6.901.581,- zł

WYDATKI  -   103.943.252,- zł

010  - Rolnictwo i łowiectwo    2.057.800,- zł
020  - Leśnictwo     38.000,- zł
400  - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę      291.736,- zł
600  - Transport i łączność    12.741.973,- zł
630  - Turystyka     5.526.649,- zł
700  - Gospodarka mieszkaniowa    1.798.300,- zł
710  - Działalność usługowa   303.000,- zł 
750  - Administracja publiczna   7.656.378,- zł
751  - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa     3.605,- zł
754  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  1.649.700,- zł
757  - Obsługa długu publicznego   2.237.971,- zł
758  - Różne rozliczenia    2.000.000,- zł
801  - Oświata i wychowanie     24.993.563,- zł
851  - Ochrona zdrowia   262.000,- zł
852  - Pomoc społeczna   4.074.500,- zł
854  - Edukacyjna opieka wychowawcza    772.376,- zł
855  - Rodzina    20.512.130,- zł
900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  13.525.276,- zł

921  - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego    3.196.665,- zł
926  - Kultura fizyczna i sport      301.630,- zł


Uchwała Nr 007/g217/D/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie opinii o:

- możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy w Chojnicach na 2019 rok

- prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Chojnice na lata:  2019-2028 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań  pobierz (132kB) pdf


REALIZACJA BUDŻETU


Zarządzenie  Nr F/17/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (349kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/23/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (966kB) pdf

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1331kB) pdf

Uchwała Nr V/64/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1564kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/57/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (970kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/59/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 04 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (712kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za I kwartał 2019 roku pobierz (286kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za I kwartał 2019 roku pobierz (165kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za I kwartał 2019 roku pobierz (91kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za I kwartał 2019 roku pobierz (884kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za I kwartał 2019 roku pobierz (1460kB) pdf

Uchwała Nr VI/87/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1373kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/76/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 06 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (725kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/87/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (338kB) pdf

Uchwała Nr VII/106/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (849kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/99/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (709kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/115/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (824kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/135/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (633kB) pdf

Uchwała Nr VIII/126/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 05 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1241kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/146/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (852kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/151/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 17 lipca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (993kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za II kwartał 2019 roku pobierz (286kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za II kwartał 2019 roku pobierz (352kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za II kwartał 2019 roku pobierz (91kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za II kwartał 2019 roku pobierz (936kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za II kwartał 2019 roku pobierz (1454kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/165/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1011kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/167/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (257kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/174/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 27 sierpnia 2019 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chojnice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnej Publicznej Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice za I półrocze 2019 roku  pobierz (1022kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/175/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 28 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1034kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/179/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 03 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1314kB) pdf

Uchwała Nr 115/g217/B/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 03 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Chojnice informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 r. pobierz (136kB) pdf

Uchwała Nr IX/140/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1050kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/186/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 24 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (993kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/193/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1046kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/194/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 września 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (652kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2019 roku pobierz (286kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za III kwartał 2019 roku pobierz (351kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2019 roku pobierz (91kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2019 roku pobierz (994kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2019 roku pobierz (1530kB) pdf

Uchwała Nr X/158/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 18 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1277kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/202/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 21 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1066kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/209/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1076kB) pdf

Uchwała Nr XI/177/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1077kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/222/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1078kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/223/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (333kB) pdf

Uchwała Nr XII/186/2019 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. pobierz (1285kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/234/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (1059kB) pdf

Zarządzenie  Nr F/236/2019 Wójta Gminy Chojnice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok pobierz (859kB) pdf

Sprawozdanie Rb-NDS za IV kwartał 2019 roku pobierz (286kB) pdf
Sprawozdanie Rb-N za IV kwartał 2019 roku pobierz (352kB) pdf
Sprawozdanie Rb-Z za IV kwartał 2019 roku pobierz (95kB) pdf
Sprawozdanie Rb-27S za IV kwartał 2019 roku pobierz (1011kB) pdf
Sprawozdanie Rb-28S za IV kwartał 2019 roku pobierz (1534kB) pdf

BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2019 ROK  pobierz (222kB) pdf

URZĄD GMINY CHOJNICE - BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU, INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK  pobierz (90kB) pdf pobierz (86kB) pdf pobierz (81kB) pdf pobierz (431kB) pdf

GMINA CHOJNICE ZBIORCZO - BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU, INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK  pobierz (256kB) pdf pobierz (229kB) pdf pobierz (216kB) pdf pobierz (474kB) pdf

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CHOJNICE ZA 2019 ROK  pobierz (1353kB) pdf

Pomoc publiczna, umorzenia, ulgi, odroczenia, rozłożenia na raty w 2019 roku  pobierz (461kB) pdf

metryczka


Wytworzył: RADA GMINY W CHOJNICACH (2 stycznia 2019)
Opublikował: Renata Gruchalla Węsierska (9 stycznia 2019, 10:09:55)

Ostatnia zmiana: Barbara Meyer-Myzyk (18 maja 2020, 08:27:07)
Zmieniono: dodanie wykazu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1265