Świadczenia z funduszu alimentacyjnego


Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują „osobie uprawnionej”, tj. osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią:
- 18. roku życia albo
- w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25. roku życia, albo
- w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
 
W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.
 
Obowiązuje kryterium dochodowe: miesięczny faktyczny dochód rodziny (tj. po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, podatku i  składek ZUS), w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 725 zł. W okresie świadczeniowym 2017/2018, który trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., przy ustalaniu uprawnień brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2016. Przy ustalaniu wysokości dochodu są uwzględniane przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu.
 
Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (po 31 października 2017 r. „utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”),
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), który brzmi „Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia”,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 
Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (po 31 października 2017 r. „uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”),
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przepis cytowany wyżej),
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:
1)  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
2)  zawarła związek małżeński.

II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY


Ubiegając się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy złożyć wniosek pobierz wzór wniosku (121kB) pdf , pobierz wzór załącznika do wniosku (96kB) pdf :
- oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania świadczenia, w szczególności:
1) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
  a) oświadczenie o dochodach osiągniętych w roku poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
pobierz wzór oświadczenia (428kB) pdf
  b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającego informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku poprzedzającym okres świadczeniowy;
  c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku poprzedzającym okres świadczeniowy pobierz wzór oświadczenia (78kB) pdf ,
  d) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy osób, które mają opłacone składki zdrowotne z tytułu emerytury lub renty KRUS pobierz wzór oświadczenia (77kB) pdf
  e) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
  f) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
  g) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
  h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
  i) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
  j) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
  k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku poprzedzającym okres świadczeniowy
  l) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku poprzedzającym okres świadczeniowy
2) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji pobierz wzór zaświadczenia (225kB) pdf , pobierz wzór oświadczenia (83kB) pdf ;
3) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
4) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
5) oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
6) oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji, innych niż dłużnik alimentacyjny pobierz wzór oświadczenia (386kB) pdf
7) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
8) kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
9) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
 
IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego może wystąpić:
  •   osoba uprawniona,
  •   przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej.

Wnioski można składać:
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- Profilu Zaufanego.

Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu.

Jeżeli osoba uprawniona po ukończeniu nauki w szkole została w tym samym roku kalendarzowym przyjęta do szkoły wyższej, świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują również za wrzesień.

W przypadku utraty ważności orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności i uzyskania ponownego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia, jeżeli osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w terminie 3 miesięcy od dnia ponownego wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosku na nowe okresy świadczeniowe:

Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na okres świadczeniowy, trwający od października 2017 r. do września 2018 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
jeżeli wniosek zostanie złożony w: 
      −  sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 31.10.2017 r.;
      −  wrześniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik,
                           nastąpi do 30.11.2017 r.;
      − październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za październik
                           i listopad, nastąpi do 31.12.2017 r.
        Jeżeli wniosek wpłynie później niż w październiku, prawo do świadczenia ustala się od
        miesiąca złożenia wniosku, np.:
jeżeli wniosek zostanie złożony w:
      −  listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik,
                             nastąpi do 31.01.2018 r.;
      − grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za październik
                        i listopad, nastąpi do 28.02.2018 r.;
      − styczniu 2018 r. – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, bez wyrównania za
                                    październik, listopad i grudzień, nastąpi do 28.02.2018 r.;
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy – 2018/2019 - będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:
- do dnia 31 sierpnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik 2018 r. nastąpi w terminie do dnia 31 października 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 września 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 r., nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego, z wyrównaniem za miesiąc październik 2018 r. i listopad 2018 r., nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r. (art. 21 ust. 5b ww. ustawy);
- w okresie od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do 28 lutego 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r. i listopad 2018 r.;
- w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego nastąpi w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. - bez wyrównania za październik 2018 r., listopad 2018 r. i grudzień 2018 r. 

V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU


Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub odmowa jego przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne są natychmiast wykonalne.

Wypłata świadczenia - w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach bądź przelewem na wskazane konto bankowe.

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
poniedziałki: 10:00 - 14:00
wtorki: 10:00 - 14:00
środy: 10:00 - 14:00
czwartki: 10:00 - 14:00
piątki: 10:00 - 14:00

UWAGA!
Zasadniczo wypłata świadczeń następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconych świadczeń lub wydatkowaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA
 
Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1467);

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego ( Dz. U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczeń na wniosek osoby, która przebywa na terenie danej miejscowości bez zamiaru stałego pobytu, prowadzi organ właściwy ze względu na miejsce pobytu wierzyciela.
2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, ustalając dochód członka rodziny, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
4. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny po roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, jego dochód ustala się na podstawie dochodu członka rodziny, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia.
6. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.
7. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w szczególności o:
- umieszczeniu osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
- zawarciu związku małżeńskiego przez osobę uprawnioną i innych zmianach w składzie rodziny,
- zmiany miejsca zamieszkania,
- zmiany wysokości zasądzonych alimentów,
- otrzymania alimentów w okresie pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- przerwania nauki przez pełnoletnią osobę uprawnioną w szkole lub szkole wyższej,
- zgonie dłużnika alimentacyjnego,
- zawieszeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego,
- uzyskaniu dochodu* przez członka rodziny,
 
*"Uzyskanie dochodu" - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
b. uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (od nowego okresu 2017/2018 uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych),
c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

8. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jest  obowiązana  do  ich  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.
9. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
1) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie albo wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości lub w części,
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia,
3) wypłacone bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, jeżeli stwierdzono nieważność decyzji przyznającej świadczenie albo w wyniku wznowienia postępowania uchylono decyzję przyznającą świadczenie i odmówiono prawa do świadczenia,
4) wypłacone, w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie ich pobierania otrzymała, niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty, do wysokości otrzymanych w tym okresie alimentów,
5) wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję,
6)wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 4b, tj. wypłacenia świadczenia w wyniku uwzględnienia utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji uzyskania, w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, dochodu u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej;
10. Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Wytworzył: Ewa Singer (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 12:36:52)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (2 października 2017, 09:33:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7299

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij