Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami – ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka.
Osoby uprawnione: rodzice, jedno z rodziców lub opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, osoba ucząca się - tzn. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Obowiązujące kryteria:
a/ kryterium wieku - do ukończenia przez dziecko/osobę:
· 18 roku życia (nawet jeżeli dziecko nie uczy się w szkole) lub
· nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, bądź
· 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności bądź nie pozostaje na utrzymaniu rodziców (w związku z ich śmiercią bądź z zasądzeniem alimentów);
b/ kryterium dochodowe - miesięczny faktyczny dochód rodziny (tj. po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, podatku i  składek ZUS), w przeliczeniu na osobę - albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł (lub 764 zł w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym, bądź w przypadku uczącej się osoby niepełnosprawnej). Termin "dochód członka rodziny" – oznacza przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4–4c nw. ustawy o świadczeniach rodzinnych, które dotyczą sytuacji utraty i uzyskania dochodu.
W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. Poniżej przedstawiony jest przykład rodziny, która złożyła w styczniu 2020 r. wniosek o zasiłek rodzinny na dwoje dzieci w wieku 4 i 10 lat oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego:
 
-  miesięczny dochód rodziny wynosi 2 715,20 zł (tj. 678,80 zł x 4 osoby);
-  kryterium dochodowe dla rodziny wynosi 2 696,00 zł (tj. 674,00 zł x 4 osoby);
-  kwota przekroczenia kryterium dochodowego dla całej rodziny wynosi 19,20 zł (tj. 2 715,20 zł – 2 696,00 zł);
- łączna kwota zasiłków rodzinnych, która przysługiwałaby do wypłaty w okresie od 01/2017 do 10/2017 wynosi miesięcznie: 227,33 zł, tj.: 1x zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5 - 18 lat - 124,00 zł - 1x(124,00 zł x 10 m-cy/10 m-cy) + 1x zasiłek rodzinny na dziecko do 5 lat - 95,00 zł - 1x(95,00 zł x 10 m-cy/10 m-cy) + 1x dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 - 8,33 zł - 1x(100,00 zł : 12).
 
Świadczenie w przypadku rodziny, o której mowa w ww. przykładzie, przysługuje w wysokości 208,13 zł miesięcznie w okresie od stycznia do października 2020 r. (227,33 zł - 19,20 zł = 208,13 zł).

Uwaga!:
► zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:
a/ dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
b/ dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
c/ osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
d/ pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
e/ osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
· rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje;
· ojciec dziecka jest nieznany;
· powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
· sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
f/ członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dodatki do zasiłku rodzinnego - z tytułu:

1/ urodzenia dziecka - świadczenie jednorazowe, w wysokości 1 000 zł;
przysługuje: matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi prawnemu dziecka.

W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko. Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia.

Uwaga!:
► osoby składające wniosek o wypłatę dodatku z tyt. urodzenia się dziecka są zobowiązane dołączyć do wniosku zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające fakt objęcia kobiety opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane kobiecie w ciąży co najmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

2/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - w wysokości po 400 zł miesięczne;
przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
• 24 miesięcy kalendarzowych;
• 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
• 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje jeden dodatek.

Dodatek nie przysługuje osobie ubiegającej się, jeżeli:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w stosunku pracy przez okres krótszy niż 6 miesięcy;- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, która uniemożliwia sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;- w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego; 
- dziecko zostało umieszczone w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;- korzysta ze świadczenia rodzicielskiego.
Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę dodatku przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

3/ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - w wysokości po 95 zł miesięcznie;
przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

4/ samotnego wychowywania dziecka - w wysokości: po 193 zł miesięcznie na dziecko (maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci) albo zwiększonej o 80 zł (po 273 zł m-cznie na dziecko), jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności  (kwota zwiększenia nie może przekroczyć 160 zł na wszystkie dzieci);
przysługuje: samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
a/ drugi z rodziców dziecka nie żyje;
b/ ojciec dziecka jest nieznany;
c/ powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Uwaga!:
► dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice tej osoby nie żyją;
► ww. dodatek przyznaje się maksymalnie na dwoje dzieci;
► osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, pod warunkiem, że nie wychowuje wspólnie żadnego dziecka z jego rodzicem.

5/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - w wysokości:
· po 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
· po 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia – maksymalnie
do ukończenia 24 roku życia.;
przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, bądź
osobie uczącej się – przeznaczony jest na pokrycie zwiększonych wydatków związanych
z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
- do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności;
- powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności;

Uwaga!:
► warunki: kształcenie i rehabilitacja dziecka nie muszą być spełnione łącznie.

6/ rozpoczęcia roku szkolnego – świadczenie jednorazowe, w wysokości 100 zł na każde dziecko;
przysługuje: matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu  dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.

7/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – świadczenie okresowe, wypłacane przez 10 miesięcy w roku, w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego, w wysokości:
·po 113 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością tymczasowego zamieszkiwania dziecka (w internacie, akademiku, na stancji, itp.) – poza miejscem stałego zamieszkania, w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły  artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
· po 69 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkiwania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej;
przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka bądź osobie uczącej się.
   
II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA

Wysokość zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku:
· do ukończenia 5 r.ż.: po 95 zł miesięcznie;
· powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.: po 124 zł miesięcznie;
· powyżej 18 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.: po 135 zł miesięcznie.


Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu:
1/ urodzenia dziecka –wynosi 1 000 zł jednorazowo;
2/ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wynosi po 400 zł miesięcznie;
3/ wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - wynosi po 95 zł miesięcznie;
4/ samotnego wychowywania dziecka - w wysokości: po 193 zł miesięcznie na dziecko (maksymalnie 386 zł na wszystkie dzieci) albo zwiększonej o 80 zł (po 273 zł m-cznie na dziecko), jeżeli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności  (kwota zwiększenia nie może przekroczyć 160 zł na wszystkie dzieci);
5/ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - w wysokości:
· po 90 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
· po 110 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia;
6/ rozpoczęcia roku szkolnego – świadczenie jednorazowe, w wysokości 100 zł na każde dziecko;
7/ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
- po 113 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z koniecznością tymczasowego zamieszkiwania dziecka poza miejscem stałego zamieszkania,
- po 69 zł miesięcznie na częściowe pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkiwania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY


Ubiegając się o przyznanie zasiłku rodzinnego należy złożyć wniosek kliknij tutaj
- oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania świadczenia, w szczególności:
1/ dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
a) oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych kliknij tutaj;
b) zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającego informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy kliknij tutaj;
d) zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy – dotyczy osób, które mają opłacone składki zdrowotne z tytułu emerytury lub renty KRUS pobierz wzór oświadczenia (77kB) pdf ,
e) umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
f) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
g) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
i) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
l) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy pobierz wzór zaświadczenia (36kB) word ;
2/ odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
3/ kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4/ kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
5/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
6/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
7/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
8/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
9/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
10/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
11/ orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
12/ oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia;
13/ oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej;
14/ zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego kliknij tutaj;
15/ zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenia o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym kliknij tutaj;
16/ oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania;
17/ zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowania ucznia poza miejscem zamieszkania kliknij tutaj;
18/ inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego może wystąpić:
- rodzice lub jeden z rodziców dziecka,
- opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
- opiekun prawny dziecka,
- osoba ucząca się, tj. osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią  lub w związku z ustaleniem wyrokiem sadowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.
Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- Profilu Zaufanego.
Prawo do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami ustalane jest na okres od dnia 1 listopada do dnia 31 października roku następnego.
Dodatki do zasiłku rodzinnego nie stanowią samoistnych świadczeń. Mogą zostać przyznane pod warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego na dane dziecko.
Prawo do zasiłku ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.
Jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od niepełnosprawności, prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na ww. okres zasiłkowy, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W tym przypadku prawo do świadczenia ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż do końca okresu, zasiłkowego.

Terminy obowiązujące przy składaniu wniosku na nowy okres zasiłkowy:
Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku – na nowy okres zasiłkowy, trwający od listopada 2020 r. do października 2021 r. – z wymaganymi załącznikami spowoduje ustalenie prawa i wypłatę świadczenia w następujących terminach:
jeżeli wniosek zostanie złożony w: 
       − sierpniu – ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata nastąpi do 30.11.2020 r.;
       − wrześniu lub październiku – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem
                                                    za listopad, nastąpi do 31.12.2020 r.;
       −  listopadzie – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata, z wyrównaniem za listopad,
                             grudzień i styczeń, nastąpi do 28.02.2021 r.
       Jeżeli wniosek wpłynie później niż w listopadzie, prawo do świadczenia ustala się od
       miesiąca złożenia wniosku, np.:
      −  jeżeli wniosek zostanie złożony w grudniu – ustalenie prawa do świadczenia i wypłata,
          bez wyrównania za listopad, nastąpi do 28.02.2021 r.. 
 
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU
 
Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków bądź odmowa przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne są natychmiast wykonalne.
Wypłata świadczenia - w kasie Banku Spółdzielczego w Więcborku - Oddziale w Chojnicach, przy ul. Młodzieżowej 7, bądź przelewem na wskazane konto bankowe.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami wypłaca się w okresach miesięcznych – świadczenie za dany miesiąc jest wypłacane najpóźniej do ostatniego dnia tego miesiąca.
UWAGA!
Zasadniczo wypłata zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconego świadczenia lub wydatkowaniu go niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Terminy obowiązujące w odniesieniu do wniosków składanych na nowe okresy zasiłkowe zostały przedstawione w punkcie IV.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY

Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA


1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o świadczenia rodzinne na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.

2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

3. W przypadku uzyskania dochodu* przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do zasiłku rodzinnego.

*"Uzyskanie dochodu" - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a. zakończeniem urlopu wychowawczego,
b. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
e. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
f. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z art. 336 pkt 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uzyskaniem dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
oraz
- uzyskaniem dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

4. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do zasiłku rodzinnego.

5. W przypadku utraty dochodu** przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.

** "Utrata dochodu", zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy, oznacza utratę dochodu spowodowaną:
a. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej, renty socjalnej lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
e. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
f. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
h. utratą świadczenia rodzicielskiego,
i. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także – zgodnie z przepisem przejściowym: art. 336 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce utratą dotychczasowego stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym,
oraz
- obniżeniem wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżeniem dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych z powodu przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych),
- utratą dodatku solidarnościowego przyznanego na podstawie ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

6. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli członek rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą.

7. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego, w szczególności w przypadku:
- uzyskania dochodu,
- zmiany w składzie rodziny,
- wyjazdu osoby uprawnionej lub członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
- zmiany miejsca zamieszkania,
- przerwania przez dziecko nauki w szkole lub szkole wyższej,
- zmiany stanu cywilnego przez osobę uprawnioną lub członka rodziny,
- umieszczenia dziecka lub osoby uczącej się w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
- umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,
- posiadania przez pełnoletnie dziecko własnego dziecka,
 
8. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest  obowiązana  do  ich  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.

9. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) świadczenia rodzinne wypłacone w związku z zastosowaniem przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu – po ustaleniu, że wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 3a ustawy, tj. wypłacenia świadczeń w wyniku uwzględnienia utraty dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w sytuacji uzyskania, w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, dochodu u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej.
3) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
4) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
5) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;
6) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.

  10. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

metryczka


Wytworzył: Marcin Błociński (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 12:59:55)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (3 lipca 2020, 08:49:23)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12162