Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednostka realizująca: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, Dział świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, ul. 31 stycznia 56a, 89-600 Chojnice (parter budynku Urzędu Gminy w Chojnicach). Bezpośrednią obsługę mieszkańców gminy Chojnice prowadzą pracownicy, którzy przyjmują interesantów w rejonach działania kliknij tutaj.
 
I. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka (tzw. becikowe) przysługuje:
 
● matce lub ojcu dziecka,
●opiekunowi prawnemu dziecka,
● opiekunowi faktycznemu dziecka, tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka.
 
Obowiązuje kryterium dochodowe: miesięczny faktyczny dochód rodziny (tj. po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, podatku i  składek ZUS), w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922 zł.
W bieżącym okresie zasiłkowym, który trwa do 31 października 2017 r. r., przy ustalaniu uprawnień brane są pod uwagę dochody osiągnięte w roku 2015, z kolei w nowym okresie zasiłkowym, który rozpoczyna się dnia 01 listopada 2017 r., uwzględnia się dochody uzyskane w 2016 r.
Przy ustalaniu wysokości dochodu są uwzględniane przepisy dotyczące utraty i uzyskania dochodu.
 
Utrata dochodu – oznacza to utratę dochodu spowodowaną:
a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
b) utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (po 31 października 2017 r. „utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”),
c) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), który brzmi „Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia”,
f) utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;
h) utratą świadczenia rodzicielskiego,
i) utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
j) utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym;
 
Uzyskanie dochodu – oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:
a) zakończeniem urlopu wychowawczego,
b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (po 31 października 2017 r. „uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych”),
c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (przepis cytowany wyżej),
f) uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
i) uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Jednorazowa zapomoga przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Uwaga!:
► jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
► od 1 listopada 2017 r. jednorazowa zapomoga nie będzie przysługiwać również jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

II. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA


Jednorazowa zapomoga przysługuje w wysokości 1 000 zł.

III. NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Ubiegając się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy złożyć wniosek:
- wzór wniosku obowiązujący do 31.10.2017 r. pobierz wzór (107kB) pdf , pobierz wzór załącznika do wniosku (87kB) pdf
- wzór wniosku obowiązujący od 1 listopada 2017 r.– pobierz wzór (108kB) pdf , pobierz wzór załącznika do wniosku (87kB) pdf
- oraz okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania świadczenia, w szczególności:
1/ dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:
   a)  oświadczenia o dochodach osiągniętych w roku:
         - 2015 – jeżeli wniosek jest składany do 31.10.2017 r.,
         - 2016 – jeżeli wniosek jest składany po 31.10.2017 r.
innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
wzór oświadczenia wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych obowiązujący do 31.10.2017 r. – pobierz (93kB) pdf
wzór oświadczenia wnioskodawcy o dochodach nieopodatkowanych obowiązujący po 31.10.2017 r. – pobierz (93kB) pdf ;
    b)  oświadczenia wnioskodawcy o jego dochodzie lub dochodzie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku 2015 – jeżeli wniosek jest składany do31.10.2017 r., pobierz wzór (80kB) pdf ,
zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego, dotyczącego członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierającego informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłaconego podatku w roku 2016 - jeżeli wniosek jest składany po 31.10.2017 r.;
   c)  zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku:
- 2015 – jeżeli wniosek jest składany do 31.10.2017 r. pobierz wzór (77kB) pdf ,
- 2016 – jeżeli wniosek składany po 31.10.2017 r. pobierz wzór (77kB) pdf ,
   d)  zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne opłaconych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (odpowiednio za 2015 lub 2016 rok w zależności od daty składania wniosku jak wyżej) – dotyczy osób, które mają opłacone składki zdrowotne z tytułu emerytury lub renty KRUS pobierz wzór oświadczenia (77kB) pdf
   e)  umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
   f)  umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
   g)  odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
   h)  przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
   i)  w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
   j)  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;
   k)  dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku:
- 2015 – jeżeli wniosek jest składany do 31.10.2017 r.,
- 2016 – jeżeli wniosek składany po 31.10.2017 r.,
   l)  dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku:
- 2015 – jeżeli wniosek jest składany do 31.10.2017 r.,
- 2016 – jeżeli wniosek składany jest po 31.10.2017 r.,
pobierz druk;
2/ odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów;
3/ kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
4/ kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
5/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
6/ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
7/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
8/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
9/ odpis prawomocnego orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
10/odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
11/ orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
12/ inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.

IV. KTO I KIEDY SKŁADA WNIOSEK

Z wnioskiem o ustalenie prawa jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może wystąpić:
  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun prawny dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka, tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka,
Wnioski można składać :
* osobiście – w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89 – 600 Chojnice,
* listownie – za pośrednictwem operatora pocztowego, np. Poczty Polskiej – ADRES jak wyżej,
* przez Internet za pośrednictwem:
- portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
- Profilu Zaufanego.
 
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
 
V. DOKUMENTY WYTWARZANE W POSTĘPOWANIU


Poza wymienionymi w pkt III i VI mogą zostać wydane inne dokumenty wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego (np. wezwanie do uzupełnienia wniosku).

VI. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka bądź odmowa jej przyznania, następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzje przyznające świadczenia rodzinne są natychmiast wykonalne.

Wypłata świadczenia - w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach bądź przelewem na wskazane konto bankowe.

Kasa Urzędu Gminy czynna jest:
poniedziałki: 10:00 - 14:00
wtorki: 10:00 - 14:00
środy: 10:00 - 14:00
czwartki: 10:00 - 14:00
piątki: 10:00 - 14:00
 
UWAGA!
Zasadniczo wypłata jednorazowej zapomogi następuje w formie pieniężnej, jednak w razie uzyskania informacji o marnotrawieniu wypłaconych świadczeń rodzinnych lub świadczenia wychowawczego lub wydatkowaniu ich niezgodnie z przeznaczeniem, przekazuje się należne świadczenie, w całości lub w części, w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług, np.: poprzez zakup niezbędnych produktów spożywczych.

VII. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Do miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami (w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy).
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, organ administracji zawiadamia stronę, podając przyczynę zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

VIII. TRYB ODWOŁAWCZY
 
Od decyzji administracyjnej przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwołanie nie podlega opłatom.

IX. OPŁATY
 
Postępowanie nie podlega opłatom.

X. PODSTAWA PRAWNA
 
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 ze zm);
 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428);

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1466);
 
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234);

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238);
 
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

XI. INFORMACJE DODATKOWE DLA WNIOSKODAWCY (STRONY)
 
1. Postępowanie w sprawie o świadczenia rodzinne na wniosek osoby, która nie ma miejsca zamieszkania, prowadzi organ gminy lub miasta właściwy ze względu na miejsce jej czasowego pobytu.
2. Kopię dokumentów może uwierzytelnić pracownik Działu świadczeń rodzinnych, wychowawczych i alimentacyjnych, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.
3. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, ustalając dochód członka rodziny lub dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, osiągnięty w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dochód ten był uzyskiwany, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
4. W przypadku utraty dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, lub po tym roku, ustalając ich dochód, nie uwzględnia się dochodu utraconego.
5. W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego po roku, z którego dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia, dochód ich ustala się na podstawie dochodu członka rodziny lub dochodu dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, powiększonego o kwotę osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, jeżeli dochód ten jest uzyskiwany w okresie, na jaki ustalane lub weryfikowane jest prawo do świadczenia.
6. Świadczeniobiorcy są zobowiązani powiadomić pracownika Działu świadczeń rodzinnych wychowawczych i alimentacyjnych o każdej zmianie, mającej wpływ na prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
7. Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest  obowiązana  do  ich  zwrotu łącznie  z  odsetkami ustawowymi  za opóźnienie.
8. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się, w szczególności:
1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty świadczeń rodzinnych w całości lub w części, jeżeli osoba pobierająca te świadczenia była pouczona o braku prawa do ich pobierania;
2) świadczenia rodzinne przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą te świadczenia;
3) świadczenia rodzinne wypłacone w przypadku, o którym mowa w art. 23a ust. 5, za okres od dnia, w którym osoba stała się uprawniona do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne;
4) świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i osobie odmówiono prawa do świadczenia rodzinnego;
5) świadczenia rodzinne wypłacone osobie innej niż osoba, która została wskazana w decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, z przyczyn niezależnych od organu, który wydał tę decyzję.
  9. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 

Wytworzył: Marcin Błociński (10 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (10 lutego 2011, 13:17:39)

Ostatnia zmiana: Maria Wierzbowska (1 października 2017, 22:12:43)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8570

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij