Zasiłek stały

I. Podstawa prawna
1. Art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 17 ust. 1 pkt 19, art. 37 ust 1 pkt 1, 2 i ust. 4, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

II. Załącznik do procedury:
Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word

III. Zasiłek stały przysługuje
1. Pełnoletniej osobie prowadzącej samodzielne gospodarstwo domowe:
a) niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub
b) całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód nie przekracza kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 701 zł netto.
2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie:
a) niezdolnej do pracy z powodu wieku, co oznacza ukończone 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę, lub
b) całkowicie niezdolnej do pracy lub całkowicie niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji, co musi być potwierdzone orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS albo zaliczonej do I lub II grupy inwalidów albo legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności stwierdzonym orzeczeniem Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynoszącego 528 zł netto.

IV. Zasiłek stały nie przysługuje
Osobom posiadającym uprawnienie do renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego oraz osobie posiadającej prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeżeli utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

V. Kto może złożyć wniosek
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

VI. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku stałego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno- - rentowych,zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp.
Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Kserokopia orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o niezdolności do pracy lub orzeczenia Komisji ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia (oryginał do wglądu).

VII. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VIII. Forma wsparcia
Świadczenie pieniężne.

IX. Przewidywany termin załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie zasiłku stałego.

X. Informacja na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

XI. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XII. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XIII. Uwagi
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do ich przyznania.
2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pracownik socjalny każdorazowo przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej i opracowania planu pomocy.

metryczka


Wytworzył: Aldona Knuth (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 09:16:18)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 13:39:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4515