Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

I. Podstawa prawna:
1. Art. 18 ust.1 pkt. 3, art. 50 ust. 1, 2, 4 i 7, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1358)
3. Art. 3 i 9 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego ( j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 882).
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 ze zm.).

II. Załączniki do procedury:
1. Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word
2. Tabela odpłatności (32kB) excel

III. Usługi przysługują:
1. Osobom z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane specjalistyczne usługi opiekuńcze, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia, a także wysokość odpłatności za usługi.
W przypadku gdy dochód osoby lub na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 701 zł., specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są nieodpłatnie.
W pozostałych przypadkach wysokość odpłatności uzależniona jest od kosztu 1 godziny usług ustalonego zarządzeniem wewnętrznym dyrektora GOPS na podstawie, co roku sporządzanej, kalkulacji kosztów oraz w oparciu o wskaźniki odpłatności w poszczególnych przedziałach dochodu określone w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (tabela odpłatności stanowi załącznik do niniejszej procedury).

IV. Kto może złożyć wniosek:
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno- rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 288 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania określonych okoliczności.
5. Zaświadczenie lekarza lub inne dokumenty potwierdzające występowanie zaburzeń psychicznych uzasadniających objęcie pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu:
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Oświadczenie o stanie majątkowym.
3. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
4. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia:
Świadczenie niepieniężne – specjalistyczne usługi opiekuńcze.

VIII. Przewidywany termin załatwienia:
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż
w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie przyznania usług.

IX. Informacje na temat trybu odwoławczego:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat:
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury:
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi:
Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się
z podstawą do ich przyznania. W celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej i opracowania planu pomocy pracownik socjalny przeprowadza każdorazowo wywiad środowiskowy.

metryczka


Wytworzył: Danuta Warsińska (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 09:32:49)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 13:37:06)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8961