Specjalny zasiłek celowy

I. Podstawa prawna
1. Art. 7, Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 2 pkt. 1, art. 41, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).

II. Załącznik do procedury:
Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word

III. Specjalny zasiłek celowy przysługuje
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi lub zasiłek celowy, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego. 2. Na zabezpieczenie potrzeb osoby lub rodziny tylko w wyjątkowej sytuacji.

IV. Kto może złożyć wniosek
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub - – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno- rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania określonych okoliczności.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia
Świadczenie pieniężne.

VIII. Przewidywany termin załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie specjalnego zasiłku celowego.

IX. Informacja na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Chojnicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do ich przyznania.
2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. Pracownik socjalny każdorazowo przeprowadza wywiad środowiskowy, w celu ustalenia sytuacji materialno – bytowej i opracowania planu pomocy.

Wytworzył: Kazimiera Rychter (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 10:32:46)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 13:08:22)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5189

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij