Skierowanie do Domu Pomocy Społecznej

I. Podstawa prawna
1. Art. 17 ust. 1 pkt 16, art. 19 pkt 10, art. 54 ust. 1 i 2, art. 55, art. 59 ust. 1-3, art. 60,
art. 61, art. 106 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1358 ),
3. Art. 38 i art. 39 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.),
4. § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734).

II. Załączniki do procedury:
1. Wzór zaświadczenia o wysokości dochodów. - Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word
2. Zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie
w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku zgody osoby postanowienie sądu o umieszczeniu "bez zgody". - pobierz (22kB) word
3. Wzór zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia. - pobierz (30kB) word
4. Wzór zaświadczenia lekarza psychiatry (dot. osoby chorej psychicznie ubiegającej się o skierowanie do DPS). - pobierz (26kB) word
5. Wzór zaświadczenia psychologa (dot. osoby upośledzonej umysłowo ubiegającej się o skierowanie do DPS). - pobierz (28kB) word

III. Pomoc w formie umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej przysługuje
osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

IV. Kto może złożyć wniosek
Wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej może złożyć osoba ubiegająca się o skierowanie do domu lub za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego inna osoba fizyczna lub prawna / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/ Ośrodek Pomocy Społecznej.

V. Odpłatność
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (obecnie ok. 4.000 zł). Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt są w kolejności:
  1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu,
  2. małżonek, zstępni przed wstępnymi (zgodnie z zawartą umową w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),
  3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.
Małżonek, wstępni i zstępni, a także gmina ponoszą odpłatność tylko wtedy jeżeli mieszkaniec domu nie ponosi pełnej odpłatności za pobyt w DPS.

Odpłatność małżonka, a także wstępnych i zstępnych – ustala się w drodze umowy zawartej z dyrektorem GOPS w trybie art. 103 ust. 2:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. obecnie 2.103 zł (701 zł x 300%), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. obecnie 1.584 zł (528 zł x 300%), z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
VI. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp. Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Oryginały zaświadczeń lekarskich o stanie zdrowia.
5. W razie konieczności należy udostępnić inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5. Opinia dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej zawierająca stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie opłaty za pobyt w DPS.

VIII. Forma wsparcia
Dom pomocy społecznej świadczy usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, zwanych dalej "mieszkańcami domu". Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

IX. Przewidywany termin załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Forma załatwienia sprawy wymaga wydania przez GOPS decyzji administracyjnej o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej i decyzji ustalającej opłatę za pobyt w DPS.
Decyzja o umieszczeniu w konkretnym domu wydawana jest przez organ właściwy w momencie uzyskania wolnego miejsca w Domu Pomocy Społecznej.

X. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

XI. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XII. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XIII. Uwagi
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować
tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się
z podstawą do ich przyznania.
2. W celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej i opracowania planu pomocy pracownik socjalny przeprowadza każdorazowo wywiad środowiskowy.

metryczka


Wytworzył: Nina Neja-Pyr (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 10:45:16)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Theil (29 stycznia 2020, 10:18:16)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16260