Zasiłek celowy

I. Podstawa prawna
1. Art. 7, Art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 3, art. 17 ust. 1 pkt. 5, art. 39 ust.1 i 2, art. 40, art. 102, art. 106 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).

II. Załącznik do procedury:
Druk zaświadczenia do pobrania (26kB) word

III. Zasiłek celowy przysługuje:
1. a) osobie samotnie gospodarującej której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza kwoty 634 zł
netto,
b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 528 zł netto pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 528 zł = 1 584 zł).
2. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
3. Zasiłek celowy może być przyznany niezależnie od wysokości dochodu osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
4. Pomocy w formie zasiłku celowego udziela się osobom i rodzinom w szczególności
z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach wielodzietnych i niepełnych, braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii.

IV. Kto może złożyć wniosek
1. Osoba zainteresowana.
2. Przedstawiciel ustawowy osoby zainteresowanej.
3. Inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

V. Dokumenty od wnioskodawcy (strony)
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie zasiłku celowego.
2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - do wglądu.
3. Zaświadczenia potwierdzające wysokość dochodów netto, uzyskanych przez poszczególnych członków rodziny (tj. wszystkich spokrewnionych oraz niespokrewnionych osób, razem zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe) – w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wpływa wniosek, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania (w tym, np.: zaświadczenia, oświadczenia, nakazy płatnicze, decyzje, odcinki emerytur/rent, przekazy pocztowe, wyrok lub ugoda sądu), z tytułu: wynagrodzenia za pracę (wzór zaświadczenia stanowi załącznik do niniejszej procedury), prowadzonej działalności gospodarczej, świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłków z urzędu pracy, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, otrzymywanych stypendiów, prowadzonego gospodarstwa rolnego (1ha przeliczeniowy = 308 zł), itp.
Dochód pomniejsza się o kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób (spoza rodziny). Do dochodu nie wlicza się: jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, zasiłku celowego, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo
motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości
świadczenia w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu
wykonywania prac społecznie użytecznych.
4. Zaświadczenia potwierdzające występowanie w rodzinie trudnej sytuacji życiowej,
spowodowanej, np.: bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą, alkoholizmem lub narkomanią, itp., np.: zaświadczenia lekarskie, z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inne dokumenty potwierdzające fakt występowania
określonych okoliczności.

VI. Dokumenty wytwarzane w postępowaniu
1. Rodzinny wywiad środowiskowy.
2. Wywiad alimentacyjny.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym.
4. Oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
5 .W razie konieczności inne dokumenty potwierdzające sytuację strony.

VII. Forma wsparcia:
Świadczenie pieniężne.

VIII. Przewidywany termin załatwienia
Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Forma załatwienia sprawy wymaga wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu lub odmowie zasiłku celowego.

IX. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
Odwołanie nie podlega opłatom.

X. Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom.

XI. Dostępność procedury
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach - Dział Pomocy Społecznej
ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, e-mail: gops@gminachojnice.com.pl
2. Biuletyn Informacji Publicznej (http://www.bip.gminachojnice.com.pl/ )

XII. Uwagi
1. Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązani poinformować tut. Ośrodek o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do ich przyznania.
2. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.
3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4. W celu ustalenia sytuacji materialno-bytowej i opracowania planu pomocy pracownik socjalny przeprowadza każdorazowo wywiad środowiskowy.

metryczka


Wytworzył: Wiesława Orszewska (14 lutego 2011)
Opublikował: Marcin Białkowski (14 lutego 2011, 11:41:14)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Szark (10 stycznia 2019, 12:54:30)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3393