Wybór ławników sądów powszechnych - kadencja 2016 - 2019


Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 133, z późn. zm.) z dniem 30 czerwca 2015 r.  upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądów powszechnych.

Zgodnie z w/w ustawą, kandydatów na  ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie Gminy Chojnice.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczeni kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona, ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.


  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji (dokumenty winny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed zgłoszeniem).


  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

  Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,
  3. ukończył 30 lat,
  4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
  5. nie przekroczył 70 lat,
  6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
  7. posiada, co najmniej wykształcenie średnie.


  Ławnikiem nie mogą być:

  1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
  2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
  3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
  4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
  5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
  6. duchowni,
  7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
  8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
  9. radni gminy, powiatu i województwa.

  Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku ustaliło, że z Gminy Chojnice wybranych winno być dwóch ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Chojnicach.

  Zgłoszenia kandydatów na ławników należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Chojnicach - w godzinach pracy Urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerami tel.: 52 397 21 29 (wew. 325 lub 316) lub 52 397 25 13.

Pliki do pobrania:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 09.06.2011 w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłasaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (35kB) pdf

2. Karta Zgłoszenia (58kB) word

3. Zapytanie do KRK o udziale informacji o osobie (47kB) plik

4. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (129kB) pdf
     Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (71kB) plik

5.  Uchwała Rady Gminy w Chojnicach w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników na kadencję 2016-2019 (1340kB) jpg Wytworzył: Bożena Kubiak (8 czerwca 2015)
Opublikował: Karol Buława (7 czerwca 2011, 11:25:59)

Ostatnia zmiana: Bartosz Lewandowski (13 lipca 2015, 10:38:57)
Zmieniono: dodanie uchwały

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12684

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij