PROGRAM WYCHOWAWCZY

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM WYCHOWAWCZY
 
ZESPOŁU SZKÓŁ
 
W CHARZYKOWACH
 
 
 
   „Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia”.
 
 
 
 
SPIS TREŚCI

I. Misja szkoły
II. Główne cele pracy wychowawczej
III. Plan działań wychowawczych: Szkoła Podstawowa
IV. Plan działań wychowawczych: Gimnazjum
V. Sylwetka absolwenta po szkole podstawowej i po gimnazjum
VI. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela
VII. Powinności wychowawców klasowych
VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami
IX. Zasady współpracy wychowawczej z samorządem terytorialnym
X. Harmonogram działań pedagoga
XI. Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego
XII. Ceremoniał szkoły i tradycje szkoły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Misja szkoły
Myśl przewodnia Szkolnego Programu Wychowawczego zawiera się we wspólnym działaniu: rodziców, uczniów, nauczycieli. Wychowanie w oparciu o ten program zakłada, że zadaniem nauczyciela – wychowawcy jest pokazanie istnienia dobra i zła oraz stworzenie młodzieży pola wyboru wartości humanistycznych. Przyjęliśmy pogląd, iż na wychowanie ma wpływ każdy i w każdym momencie. Najważniejsze jest jednak dla nas poszanowanie tych ideałów i pozytywnych wartości, które uczeń wynosi z domu rodzinnego.
Nasz program wychowawczy zakłada, że od siebie będziemy wymagać dużo. Każdy bowiem nauczyciel jest wychowawcą i każdy wpływa na zachowanie, sposób myślenia i obyczaje uczniów, którzy są głównym podmiotem edukacji. Zdajemy sobie sprawę, że nie ma wychowania bez wymagań. One otwierają nowe perspektywy, uczą jak sprostać wyzwaniom, jak nie ulegać trudnościom, jak urzeczywistniać małe i wielkie cele. Pragniemy to uświadomić naszym uczniom, by podążali dalej w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna. Realizując ten program, będziemy się starać, by nasz wpływ był podporządkowany celowi ogólnemu wychowania, tj. wszechstronnemu rozwojowi osobowości ucznia.
Najważniejszym założeniem naszego programu wychowawczego jest, by uczeń był twórczym podmiotem, jako człowiek myślący samodzielnie, twórczo, krytycznie i odpowiedzialnie. Zaowocuje to w jego życiu indywidualnym i społecznym, niezależnie od dalszego profilu kształcenia. Program wychowawczy wskazuje, jak przebiegać ma proces dojrzewania ucznia, w najbardziej newralgicznym dla niego momencie życia – młodzieńczej fascynacji światem różnych wartości. Związany jest tematycznie z realizacją podstaw programowych danego przedmiotu nauczania. Pozwala to na zaangażowanie wszystkich nauczycieli w szkole w proces wychowania młodzieży. Daje uczniom poczucie jedności w urzeczywistnianiu i realizowaniu zbiorowego zamierzenia. Nauczyciele stają się „liderami” dla młodzieży, ale wspomagani są w pracy dydaktycznej przez rodziców.
 
II. Główne cele pracy wychowawczej:
1.     Wspomaganie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i zdrowotnego uczniów.
2.     Przygotowanie uczniów do właściwego funkcjonowania w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej, życia w rodzinie, społeczności lokalnej, ojczyźnie, Europie i świecie.
3.     Kształtowanie kompetencji umożliwiających uczniom aktywne funkcjonowanie w środowisku kulturalno-przyrodniczym.
4.     Wspólne działanie rodziców, uczniów, nauczycieli.
5.     Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w proces wychowania.
6.     Twórcze samodoskonalenie młodzieży.
7.     Umiejętność odróżniania dobra od zła.
8.     Kultywowanie ideałów i tradycji domu rodzinnego.
9.     Budowanie właściwej hierarchii wartości.
10.                       Identyfikacja podstawowych zagrożeń okresu dojrzewania i pomoc w rozwiązywaniu problemów.
11.                       Ukształtowanie człowieka aktywnego, przedsiębiorczego, potrafiącego formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały, umiejącego bronić swojego zdania a jednocześnie słuchać innych.
Jeżeli to osiągniemy, wypuścimy z naszej szkoły młodzież w pełni przygotowaną do samodzielnego, dorosłego życia. Będziemy mogli powiedzieć, że dobrze spełniliśmy postawione przed nami CELE.
 
 
III. Plan działań wychowawczych: szkoła podstawowa
-  w klasach 0 – III:
 
1.Organizacja zespołu klasowego, urządzenie klasy:
- dyżury
- pomoc koleżeńska
- samorząd
- gazetki
- kąciki tematyczne
- wystawa prac
 
2. Prace dla siebie i innych:
- czystość, ład i porządek
- akcje środowiskowe
 
3. Obchody świąt i uroczystości.
 
4. Pogadanki i rozmowy:
- bezpieczeństwo
- kultura zachowania
- higiena osobista
- estetyka żywienia
 
5. Życie towarzyskie i kulturalne:
- składanie życzeń
- formy grzecznościowe
- przedstawienia teatralne
- konkursy
 
6. Wycieczki i sport:
- wycieczki
- ćwiczenia śródlekcyjne
- gry i zabawy na powietrzu
 
7. Współpraca z rodzicami:
- zebrania, kontakty indywidualne
- pomoc w organizacji imprez
 
8. Rozwój zainteresowań:
- uczestnictwo w różnych kołach zainteresowań.
 
- w klasach IV – VI
1.Organizacja zespołu klasowego:
- znajomość Statutu szkoły
- znajomość międzyprzedmiotowego systemu oceniania
- znajomość regulaminu ustalania oceny z zachowania
- pomoc koleżeńska
- samorządność
 
2. Zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich:
- spisywanie kontraktów
- formy grzecznościowe
- znajomość zasad bezpieczeństwa
- zachowanie w miejscach publicznych
 
3. Imprezy i uroczystości szkolne:
- dyskoteki i bale
- wycieczki turystyczne
- apele
- przedstawienia
- konkursy
- ceremoniał szkolny
 
4. Współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami
- kontakty indywidualne
 
5. Rozwój zainteresowań:
- udział w zajęciach pozalekcyjnych
 
6. Wspieranie prawidłowego rozwoju:
- analiza zachowań
- pogadanki (zdrowie, bezpieczeństwo)
 
 
IV. Plan działań wychowawczych: gimnazjum
 
 
1.Organizacja zespołu klasowego:
- znajomość Statutu szkoły
- znajomość międzyprzedmiotowego systemu oceniania
- znajomość regulaminu ustalania oceny z zachowania
- pomoc koleżeńska
- samorządność i przedsiębiorczość
- uświadomienie własnych praw i obowiązków
- uświadomienie zakresu wolności i godności każdego człowieka
 
2. Zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich:
- spisywanie kontraktów
- znajomość zasad bezpieczeństwa
- zachowanie w miejscach publicznych
 
3. Kształtowanie osobowości:
- wspomaganie uczniów w rozpoznawaniu przez nich własnych uzdolnień i zainteresowań w celu dalszego kształcenia
- uświadamianie zagrożeń współczesnej cywilizacji oraz własnej odpowiedzialności za ochronę swojego zdrowia
- przygotowanie do prawidłowego zachowania w stanach  zagrożenia życia i zdrowia (AIDS, alkoholizm, nikotynizm, narkomania; pornografia, przemoc, agresja)
- ukazanie znaczenia zasad moralnych dla kształtowania się relacji między ludźmi oraz w życiu społecznym i politycznym
- przygotowanie do podejmowania odpowiedzialności za siebie i innych oraz za dokonywane wybory moralne
- zagrożenia okresu dojrzewania i sposoby rozwiązywania konfliktów
 
4. Imprezy i uroczystości szkolne:
- dyskoteki i bale
- wycieczki turystyczne
- apele
- przedstawienia
- konkursy
- ceremoniał szkolny
 
5. Współpraca z rodzicami:
- zebrania z rodzicami
- kontakty indywidualne
 
6. Rozwój zainteresowań:
- udział w zajęciach pozalekcyjnych
- przygotowanie projektów –
-  zachęcanie do różnych form aktywności fizycznej
 
V. Sylwetka absolwenta po szkole podstawowej i po gimnazjum:
Absolwent szkoły podstawowej:
Ø Kulturalnie zachowuje się w domu, w szkole, na ulicy
Ø Szanuje siebie i innych
Ø Odróżnia dobro i zło
Ø Jest asertywny
Ø Troszczy się o zdrowie, przestrzega zasad higieny
Ø Umie organizować pracę własną
Ø Poświęca swój czas na pracę dla innych
Ø Potrafi współdziałać w grupie, jest tolerancyjny i odpowiedzialny
Ø Ma poczucie przynależności grupowej, regionalnej i narodowej
Ø Identyfikuje się z kulturą polską i europejską
Ø Zna podstawy integracji
Ø Dba o kulturę języka
Ø Zna podstawy języka obcego
 
Absolwent gimnazjum:
Powinien posiadać wszystkie cechy absolwenta szkoły podstawowej, a ponadto:
Ø Jest aktywnym twórcą
Ø Samodzielnie doskonali swoją wiedzę poprzez poszukiwanie informacji z różnych źródeł
Ø Buduje właściwą hierarchię wartości
Ø Zna zagrożenia okresu dojrzewania i sposoby rozwiązywania problemów
Ø Jest aktywny i przedsiębiorczy
Ø Potrafi formułować swoje myśli i poglądy w sposób jasny, precyzyjny i zrozumiały
Ø Umie bronić swojego zdania i jednocześnie słuchać innych
 
VI. Powinności wychowawcze każdego nauczyciela
·        wszechstronnie wspierać rozwój osobowy ucznia (intelektualny, psychiczny, społeczny, moralny, estetyczny i duchowy),
·        rozwijać dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
·        uświadamiać praktyczną użyteczność edukacji w każdej sytuacji i na każdym etapie życia,
·        wyrabiać samodzielność, otwartość na problemy cywilizacyjne świata, ponosić odpowiedzialność za siebie i za zbiorowość, grupę, których jest się uczestnikiem,
·        uczyć szacunku dla siebie i wobec innych, przygotować do życia w rodzinie, społeczności lokalnej, kształtować postawy patriotyczne,
·        przygotować do rozróżniania dobra i zła,
·        kształtować umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, bycia tolerancyjnym,
·        kształtować umiejętność zgodnego współdziałania ze sobą, w szkole i środowisku, szanowania elementarnych praw człowieka,
·        kształtować zdrowy styl życia,
·        udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów (prowadzone diagnozy),
·        ściśle współpracować z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami w sprawach wychowawczych dotyczących uczniów.
 
VII. Powinności wychowawców klasowych
         Powinnością wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:
1.     Tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie.
2.     Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.
3.     Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.
 
         Aby zrealizować wymienione zadania, wychowawca powinien:
1.     Otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka.
2.     Planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące uczniów.
3.     Konsultować, ustalać z uczniami i ich rodzicami treści oraz formy zajęć na godzinach wychowawczych.
4.     Zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.
5.     Współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniać i koordynować ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze.
6.     Współpracować z rodzicami uczniów.
7.     Współdziałać z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów.
8.     Być rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi ludźmi.
 
VIII.    Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami opierają się na:
o   znajomości i akceptacji przez rodziców programów, planów pracy i regulaminów szkoły,
o   współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych szkoły, a przede wszystkim w zapobieganiu niepowodzeniom w nauce uczniów,
o   wspieraniu procesu wychowawczego rodziców poprzez organizowanie w szkole działań wychowawczo-profilaktycznych, opiekuńczych i prozdrowotnych,
o   aktywnym uczestnictwie rodziców w życiu szkoły, w tym między innymi w zakresie organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych,
o   zgłaszaniu wniosków i uwag mających na celu usprawnienie funkcjonowania placówki,
o   stworzeniu atmosfery wzajemnego zaufania i życzliwości,
o   wypracowaniu jednolitego systemu reagowania na łamanie dyscypliny przez uczniów,
o   współdziałaniu w zakresie przeciwdziałania patologiom wśród dzieci i młodzieży,
o   umożliwianiu i ułatwianiu kontaktów rodziców z placówkami i instytucjami wspierającymi działania wychowawcze szkoły,
o   organizowaniu pomocy finansowej i materialnej rodzinom ubogim oraz profilaktycznej i terapeutycznej rodzinom dysfunkcyjnym,
o   ustalaniu zakresu i form pomocy finansowej dla szkoły oraz zaspokajania potrzeb klasowych,
o   podejmowaniu wspólnych działań promujących szkołę w środowisku.
 
IX. Zasady współpracy wychowawczej z Samorządem terytorialnym:
o   zapewnienie, określonych w ustawach i statutach, warunków do realizacji zadań wychowawczych szkoły, ustalenie potrzeb i priorytetów szkoły oraz możliwości ich zaspokojenia,
o   przekazywanie szkole środków na realizację zadań wychowawczych, w tym na zajęcia pozalekcyjne, pomoce dydaktyczne, remonty,
o   współdziałanie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wspierania finansowego i materialnego uczniów oraz rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
o   organizowanie wspólnie z Pełnomocnikiem ds. profilaktyki uzależnień Urzędu Gminy działań profilaktycznych i terapeutycznych w stosunku do rodzin dysfunkcyjnych,
o   pomoc w promowaniu szkoły w środowisku lokalnym,
o   aktywizowanie do udziału w ważnych wydarzeniach z życia lokalnej społeczności,
o   współdziałanie w realizacji edukacji obywatelskiej uczniów, promowaniu zasad samorządności,
o   organizowanie kontaktów szkoły z przedstawicielami władzy samorządowej.
 
X. Harmonogram działań pedagoga
1. Działania wychowawcze:
o   dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole,
o   dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów,
o   udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci,
o   przeprowadzanie prelekcji dla uczniów,
o   rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
o   opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
o   udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 
2. Działania korekcyjno-wyrównawcze:
o   organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania społecznego,
o   organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce.
 
3. Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna:
o   udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
o   pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
o   udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
o   przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,
o   wnioskowanie o skierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich instytucji.
 
XI. Cele wychowawcze samorządu uczniowskiego
1.     Reprezentowanie  ogółu  uczniów  Zespołu  Szkół  w  Charzykowach.
2.     Przestrzeganie  praw  uczniów i  ich  obrona.
3.     Kształtowanie  zasad  demokracji,  samorządności,  współdziałania  zespołowego.
4.     Uczestnictwo w  życiu  szkoły, podejmowanie  decyzji we  współpracy  z  pozostałymi organami  szkoły (tj . Dyrektorem, Radą  Pedagogiczną,  Radą  Rodziców).
5.     Dbanie  o dobre imię  i honor szkoły, kultywowanie  i  rozwijanie  tradycji  szkoły  i  wzbogacanie jej o własne inicjatywy.
6.     Włączanie  się  w organizację  uroczystości i imprez szkolnych  oraz  uczenie  godnego  zachowania  się  w czasie  obchodów świąt  i uroczystości  szkolnych  oraz  państwowych.
7.     7  Rozwijanie  umiejętności  prezentacji  własnego  stanowiska oraz  jego obrony .
8.     Rozwijanie umiejętności  tworzenia  prawidłowych relacji  interpersonalnych.
9.     Rozbudzanie  wrażliwości  na  problemy społeczne, przejawy niesprawiedliwości i  krzywdy  oraz  troskę o  słabych i bezbronnych. 
10.                       Stwarzanie możliwości  kulturalnego  i  zorganizowanego  spędzania wolnego  czasu w kontakcie ze środowiskiem  rówieśniczym.
 
XII. Ceremoniał szkoły i tradycje szkoły
Ceremoniał  szkoły:
    1.Uroczystość inauguracji i zakończenia roku szkolnego.
    2. System nagród i wyróżnień dla uczniów przodujących w nauce i zachowaniu (wg Statutu Szkoły), w tym:
- pochwała wychowawcy ustna lub pisemna
- pochwała dyrektora ustna lub pisemna
- nagroda książkowa dla wzorowego ucznia
- nagroda za wzorową frekwencję
- nagroda za wzorowe czytelnictwo
- nagroda Wójta dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum.
4.Informatory o szkole.
   5.Stałe imprezy okolicznościowe, w tym między innymi:
- Sprzątanie Świata,
- Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Ślubowanie klasy I
- Święto Niepodległości
- Andrzejki
- Wigilia
- Jasełka
- Bal karnawałowy
- Dzień Babci i Dziadka
- Pasowanie na czytelnika
- Powitanie wiosny
- Gminny Konkurs Ekologiczny
- Wycieczki szkolne
- Drzwi otwarte szkoły
- Dzień Matki
- Dzień Dziecka i Sportu
- Bal pożegnalny uczniów klas szóstych
- Bal pożegnalny uczniów klas trzecich gimnazjum.
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Bożena Dończyk (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Bożena Dańczyk (18 lutego 2013, 19:01:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6981