Obwieszczenie Wójta Gminy Chojnice - o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa Lichnowy”


Chojnice, 11.08.2014r.
RŚiGN.6220.3.34.2013
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CHOJNICE
Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu Postępowania Administracyjnego ((jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3, art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
 
Wójt Gminy Chojnice
informuje
 
- o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.
 
„Farma Wiatrowa Lichnowy”
 
planowanego do realizacji przez Inwestora: Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., ul. Krucza 16/22, 00- 526 Warszawa;
 
w terminie 7 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.
 
Projektowane przedsięwzięcie tworzyć będą następujące, podstawowe elementy:
 • maksymalnie 10 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 45MW, posadowionych na żelbetowych fundamentach i wyposażonych w platformy montażowe o utwardzonej nawierzchni;
 • stacja elektroenergetyczna SN/110 kV (GPO), wraz z niezbędną infrastrukturą, (tj. drogą dojazdową, kablami SN, WN i światłowodami) w sąsiedztwie istniejącego GPZ w Chojnicach należącego do Enea;
 • rozbudowa istniejącego GPZ Enea w Chojnicach o nowe pole liniowe 110KV dedykowane przyłączeniu farmy wiatrowej;
 • nowe wewnętrzne drogi dojazdowe łączące elektrownie wiatrowe z drogami publicznymi (o łącznej długości ok. 3 km);
 • modernizacja istniejących dróg (na odcinkach o łącznej długości ok. 13 km);
 • kablowa (podziemna) sieć elektroenergetyczna SN łącząca elektrownie wiatrowe z podstacją elektroenergetyczną SN/110kV o długości ok.19 km;
 • kablowa (podziemna) sieć telekomunikacyjna łącząca elektrownie z ośrodkiem automatycznego sterowania ich pracą w GPO – o długości ok. 19 km.
 
Strony postępowania i społeczeństwo ma prawo wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a, Wydział Rolnictwa, Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, pok. 110, w godzinach urzędowania, tj. 700 - 1500.
Po wyznaczonym terminie zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, w oparciu o zebrane materiały i dowody.
 
                                                                                              WÓJT GMINY CHOJNICE
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
 1. strona internetowa bip Urzędu Gminy w Chojnicach http://www.bip.gminachojnice.com.pl
 2. tablica ogłoszeń UG w Chojnicach
 3. tablica ogłoszeń UM Chojnice oraz w pobliżu miejsca realizacji inwestycji na terenie Miasta Chojnice
 4. tablica ogłoszeń sołectwa Angowice, Nowy Dwór, Lichnowy, Sławęcin, Ogorzeliny, Pawłówko, Ostrowite
 5. a/a I.W./A.B

metryczka


Wytworzył: Izabela Wiencławek (11 sierpnia 2014)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (11 sierpnia 2014, 12:30:17)

Ostatnia zmiana: Izabela Wiencławek (16 lutego 2017, 12:01:19)
Zmieniono: archiwum

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2633