Obwieszczenie w spr. projektu uchwały Rady Gminy Chojnice w spr. drzew - konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy Chojnice działając zgodnie z art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 83f ust. 1b ustawy z dnia 16 kwietnia 2014r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 2134 z późn. zm.)

Informuje się, że:

  1. Został przygotowany poprawiony projekt uchwały Rady Gminy Chojnice w sprawie określenia dodatkowych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenu nieruchomości oraz określenia stawek opłat za 1cm obwodu usuwanego drzewa

  2. Przedmiotem projektu uchwały jest rozszerzenie zwolnień od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, które zostały określone w art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r., w związku z nowelizacją przepisów ustawy o ochronie przyrody obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017r.

  3. Organem właściwym do przyjęcia dokumentu jest Rada Gminy Chojnice.

  4. Zgodnie z zapewnieniem udziału społeczeństwa w tworzeniu uchwały, każdemu przysługuje prawo zapoznania się z projektem uchwały a także składania uwag i wniosków do projektu uchwały, w terminie 21 dni od zamieszczenia obwieszczenia, tj. do 16 maja br.

  5. Projekt uchwały dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, pok. 110, od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 oraz na stronie internetowej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl

  6. Uwagi w formie pisemnej do projektu uchwały można składać w siedzibie Urzędu Gminy Chojnice lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Chojnice.

  8. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Projekt Uchwały Rady Gminy Chojnice w spr. drzew (31kB) plik
metryczka


Wytworzył: Maciej Drozd (25 kwietnia 2017)
Opublikował: Izabela Wiencławek (25 kwietnia 2017, 11:58:49)

Ostatnia zmiana: Izabela Wiencławek (27 listopada 2018, 13:37:25)
Zmieniono: archiwizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 471