Klauzula informacyjna

Zdjęcie
Klauzula informacyjna  o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice,  ul. 31 Stycznia 56 a, 89-600 Chojnice.
 • Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
 • Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  przepisu prawa – w zakresie obowiązków wynikających z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest obowiązek składania oświadczeń majątkowych.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych mogą  być/będą: Wojewoda Pomorski, Urząd Skarbowy, użytkownicy strony internetowej BIP.
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać: przez czas, w którym można ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków, przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 • W każdej chwili (jeśli przepis prawa pozwala) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa  zgody przed jej wycofaniem.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw  i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Dziamecka (12 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (12 kwietnia 2019, 14:48:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 338