Ważne informacje


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA 2019 R.

pobierz (900kB) pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI II OTWARTEGO KONKURSU OFERT

pobierz (531kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

II OTWARTY KONKURS OFERT-----------------------------------------------------------------------------------------------


WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wyniki do pobrania (659kB) pdf
-----------------------------------------------------------------------------------------------

OGŁOSZENIE O NABORZE
kandydatów na członków komisji konkursowych
 w otwartych konkursach ofert
Ogłoszenie (266kB) pdf
Formularz zgłoszeniowy (37kB) word
Klauzula RODO (270kB) pdf

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert nie wpłynęła żadna kandydatura.
-----------------------------------------------------------------------------------------------


OTWARTY KONKURS OFERT
Ogłoszenie (779kB) pdf

ZAŁ. 1 - Formularz oferty (160kB) word
ZAŁ. 2 - Działania promocyjne (15kB) word
ZAŁ. 3 - Oświadczenie (451kB) pdf
ZAŁ. 4 - Oświadczenie (26kB) word
ZAŁ. 5 - Zestawienie kosztów (11kB) excel
ZAŁ. 6 - Ocena formalna (261kB) pdf
ZAŁ. 7 -Ocena merytoryczna (262kB) pdf

Instrukcja wypełnienia oferty (799kB) pdf
Karta czasu pracy wolontariusza (15kB) word
Program współpracy na 2020 rok (476kB) pdf
Wzory dokumentów - strona PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO------------------------------------------------------------------------------------------------
Konsultacje w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chojnice z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2020

Gmina Chojnice działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, 1570 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XL/591/10 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 września 2010 roku „w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, przedkłada tym podmiotom projekt „Programu współpracy Gminy Chojnice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” na rok 2020”, celem konsultacji.
 
Uwagi, wnioski oraz opinie dot. Programu można składać od dnia umieszczenia projektu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chojnice – www.bip.gminachojnice.com.pl (ORGANIZACJE POZARZĄDOWE), na stronie internetowej Urzędu Gminy w Chojnicach – www.gminachojnice.com.pl (zakładka aktualności) oraz tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu do dnia 8 listopada 2019 roku:

1.      osobiście w Urzędzie Gminy w Chojnicach,
2.      za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres – gmina@gminachojnice.com.pl,
3.      za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres – Urząd Gminy w Chojnicach,
         ul. 31 Stycznia   56a, 89-600 Chojnice.

Projekt uchwały (467kB) pdf
Program współpracy (662kB) pdf
Formularz konsultacyjny (37kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Siudziński (25 października 2019)
Opublikował: Marcin Siudziński (25 października 2019, 07:14:14)

Ostatnia zmiana: Marcin Siudziński (18 maja 2020, 12:32:47)
Zmieniono: sprawozdanie 2019

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3252