Informacje

Dnia 16 lipca 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U, 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021
Pan Zbigniew Szczepański - Wójt Gminy Chojnice - Gminny Komisarz Spisowy
Gminy Chojnice ogłasza otwarty i konkurencyjny uzupełniający nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 30 września 2021 r., według stanu nadzień 31 marca 2021 r., godz. 24,00.
Termin składania ofert: 16.07.2021 r. - 22.07.2021 r.

Linki do pobrania :
  Nabór uzupełniający na rachmistrza spisowego (248kB) pdf
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego (15kB) word , (110kB) pdf
Oświadczenie kandydata na rachmistrza spisowego (36kB) word , (163kB) pdf
Regulamin naboru rachmistrzów spisowych (143kB) pdf Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania GBS (305kB) pdf USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (924kB) pdf


Zdjęcie


Termin zgłaszania się kandydatów na rachmistrzów przedłużony

Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości
Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości


Wójt Gminy Chojnice, jako Gminny Komisarz Spisowy nadal poszukuje osoby chętne do udziału w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 w roli rachmistrza spisowego.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
W związku z licznymi pytaniami dot. wynagrodzenia rachmistrza spisowego informujemy, że informacje w tym zakresie zawarte są w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., w oparciu o którą m.in. przeprowadzacie Państwo nabór rachmistrzów.
 Wg obowiązującej ustawy o NSP z 2019 roku, w art. 36 zapisano:
 4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:
1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;
2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.
4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.
Przy czym powyższe stawki są stawkami za zrealizowany kwestionariusz osobowy tzn. za osobę (np. jeżeli rachmistrz w danym gospodarstwie domowym spisze 4 osoby to otrzymuje wynagrodzenie: stawka x 4 osoby).
Ponadto po wejściu w życie nowelizacji ustawy o NSP 2021 będzie jednolita stawka w wysokości 6 zł za wywiad zarówno telefoniczny jak i terenowy – informacje te zawarte są w instrukcji organizacyjnej do NSP 2021, którą przesłaliśmy do Państwa 22 stycznia br. wraz z pozostałymi dokumentami dot. organizacji spisu.
Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach  (ul. 31 Stycznia 56a) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową urzędu: gmina@gminachojnice.com.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego.

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej urzędu oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Chojnicach, 31 Stycznia 56a – nr tel. 52 397 21 29 wew. 318, 312, e-mail: adamk@gminachojnice.com.pl, basiamm@gmiachojnice.com.pl.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Najbliższy spis powszechny będzie przeprowadzony od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. Obecnie trwają prace organizacyjne i przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Spis będzie poprzedzony dwoma spisami próbnymi: pierwszy spis próbny zaplanowano od 1 do 31 października 2019 r., w dwóch województwach (po jednej gminie w każdym), drugi spis próbny jest zaplanowany od 1 do 30 kwietnia 2020 r. w 16. Gminach (po jednej w każdym województwie). Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami. Aby zapobiec sytuacji, w której zobowiązany do spisu mieszkaniec Polski nie ma możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), ustawa zobowiązuje następujące podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji samospisu: urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki publicznej, urzędy wojewódzkie, urzędy obsługujące wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne jednostki organizacyjne. Lista miejsc, gdzie będzie można dokonać samospisu będzie opublikowana w odpowiednim czasie na stronie GUS i stronie spisu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objęta obowiązkiem spisowym nie będzie mogła wypełnić w żaden sposób formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali się z tymi osobami telefonicznie lub osobiście, aby pomóc w dopełnieniu obowiązku spisowego.

Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości
Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Dnia 28.01.2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) – zwany dalej NSP 2021. Pan Zbigniew Szczepański – Wójt Gminy Chojnice – Gminny Komisarz Spisowy Gminy Chojnice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. Termin składania ofert: od 01.02.2021 r. do 09.02.2021 r.
Linki do pobrania :
  Informacja o naborze (166kB) pdf
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego (15kB) word , (110kB) pdf
Oświadczenie kandydata na rachmistrza spisowego (36kB) word , (163kB) pdf
Regulamin naboru rachmistrzów spisowych (143kB) pdf Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania GBS (305kB) pdf USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019r o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021r. (924kB) pdf
Więcej informacji na stronie https://spis.gov.pl/ Zarządzenie nr 13/2021 Wójta Gminy Chojnice z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania GBS

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCHPo kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości
Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości

Kliknij >>>>>TUTAJ<<<<< aby przejść na stronę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021

Zarządzenie w w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego w Gminie Chojnice (305kB) pdf

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości
Po kliknięciu na zdjęcie podgląd plakatu w większej rozdzielczości

metryczka


Wytworzył: Lucyna Zawiszewska (26 stycznia 2021)
Opublikował: Mariusz Karasiewicz (26 stycznia 2021, 08:03:12)

Ostatnia zmiana: Benedykt Kulesza (16 lipca 2021, 11:45:19)
Zmieniono: Aktualizacja wpisu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4493