zamówienie na:

Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

zamawiający: Gmina Chojnice
tryb zamówienia: Przetrag nieograniczony
nr sprawy: PR.271.16.2018
wartość: Pon. progów okr. w przep. wyd. na podst. art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 10 lipca 2018  11:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert do pobrania na dole strony 
Ogłoszenie nr 582328-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.

Gmina Chojnice: Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chojnice, krajowy numer identyfikacyjny 9235126800000, ul. ul. 31 Stycznia  , 89600   Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 972 129, e-mail gmina@gminachojnice.com.pl, faks 523 973 559.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.gminachojnice.com.pl/
Adres profilu nabywcy: http://www.bip.gminachojnice.com.pl/
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.gminachojnice.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.gminachojnice.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć
Adres:
Urząd Gminy w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56a, 89-600 Chojnice, biuro podawcze (nr 113).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
Numer referencyjny: PR.271.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00 CZI: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. dla 164 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat ., od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 1 - 164 osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników – 10 os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni: od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych.(język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 1 od 06.08.2018 do 10.08.2018 – 164 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy (min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć ( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 1 - 820 szt. ( 164 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie/dla ucznia Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach; CZII: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. dla 205 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 2 -205 osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników - 10os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni : od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych. (język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 2- 20-24.08.2018 - 205 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy ( min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 2 – 1025 szt. (205 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie dla ucznia. Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach; Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest również w załączniku do SIWZ - Istotne postanowienia do umowy, oraz tabeli nr 1 i tabeli nr 2 stanowiących załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 63510000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
63500000-4
55520000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia2018-08-102018-08-24

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: CZ I: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże, że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.). CZ II: Warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, tj. wykaże, że jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1553, ze zm.).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: CZI.I, CZ.II: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: CZ I. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu usługi zorganizowania i przeprowadzenia półkolonii lub kolonii dla dzieci, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. CZ II. warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum jedną usługę polegającą na wykonaniu usługi zorganizowania i przeprowadzenia półkolonii lub kolonii dla dzieci, o wartości tej usługi nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto. W przypadku składania oferty zarówno na CZ. I i CZ. II zamówienia zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się tą samą usługą na obie części zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) Zaświadczenia o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych potwierdzające uprawnienia do prowadzenia działalności objętej przedmiotem zamówienia, b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale C Siwz –załączniki, załącznik nr 4. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 11. OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1) Wypełniony formularz druk „OFERTA” wg załącznika Dział. B do Siwz. 2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XI ust.1 Siwz - propozycje treści oświadczeń zostały zamieszczone w Dziale C Siwz - Załączniki: załącznik nr 1. i 2. 3) INNE DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: a) dokumenty, o których mowa w rozdziale IX, ust. 2 i 4 SIWZ ( Zobowiązanie o współpracy zgodnie z treścią załącznika nr 3 w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy), b) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z treścią załącznika nr 6 w Dziale C Siwz - jeżeli dotyczy. 4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą - propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Dziale Siwz C - załączniki, załącznik nr 3 Zobowiązanie o współpracy. 5. Zgodnie z art. 22a ust. 4 ww. ustawy Pzp w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena 60,00
termin płatności faktury40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadkach określonych w art.144 ustawy Pzp tj.: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności usług zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, 4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e art. 144 ustawy Pzp, 5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi, oraz 6) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 7) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 8) wystąpienia siły wyższej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki. 9) sądowej waloryzacji zamówienia, 10) zmiany osób reprezentujących Zamawiającego/Wykonawcę w przypadku zmian organizacyjnych lub wynikłych z przyczyn losowych. 11) zmiany osób wykonujących usługę - w takim przypadku nowa osoba musi spełniać wymagania określone w Siwz. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3) Zamawiający nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1), pkt 3) i pkt 5), zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i pkt 3), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zmianie umowy. 5. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany: 1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) danych teleadresowych, 3) danych rejestrowych, 4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy. 6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: a) wprowadzenia podwykonawcy, b) zmiany podwykonawcy, c) rezygnacji podwykonawcy, d) zmiany wartości lub zakresu zamówień wykonywanych przez podwykonawców. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 9. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 10. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-10, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZ I: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00 CZI: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. dla 164 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat ., od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 1 - 164 osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników – 10 os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni: od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych.(język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 1 od 06.08.2018 do 10.08.2018 – 164 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy (min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć ( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 1 - 820 szt. ( 164 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie/dla ucznia Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63510000-7, 63500000-4, 55520000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-10
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie realizowane będzie w terminie: CZ I: od dnia 06.08.2018 r. do dnia 10.08.2018 r.


Część nr: 2Nazwa: CZ II: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:„Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00 CZII: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. dla 205 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 2 -205 osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników - 10os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni : od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych. (język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 2- 20-24.08.2018 - 205 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy ( min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 2 – 1025 szt. (205 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie dla ucznia. Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 63510000-7, 63500000-4, 55520000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-24
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin płatności faktury40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamówienie realizowane będzie w terminie: CZ II: od dnia 20.08.2018 r. do dnia 24.08.2018 r.

SIWZ (1039kB) pdf
Druk oferty i załączniki (348kB) word
Tabela nr 1 do opisu (188kB) pdf
Tabela nr 2 do opisu (188kB) pdf
Istotne postanowienia umowy (535kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (944kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert (1331kB) pdf


Ogłoszenie nr 500190170-N-2018 z dnia 09-08-2018 r.
Gmina Chojnice: Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 582328-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chojnice, Krajowy numer identyfikacyjny 9235126800000, ul. ul. 31 Stycznia  , 89600   Chojnice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 972 129, e-mail gmina@gminachojnice.com.pl, faks 523 973 559.
Adres strony internetowej (url): www.gminachojnice.com.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“. realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PR.271.16.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
„Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ realizowane w ramach projektu pn.: ”Stawiamy na Edukację” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Podziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Numer umowy: RPPM.03.02.01-22-0032/15-00 CZI: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r. dla 164 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat ., od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 1 - 164 osoby, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników – 10 os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni: od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych.(język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 1 od 06.08.2018 do 10.08.2018 – 164 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy (min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć ( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 1 - 820 szt. ( 164 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie/dla ucznia Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach; CZII: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiot zamówienia obejmuje organizację półkolonii wakacyjnych w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r. dla 205 uczestników, w wieku od 6 lat do 14 lat od godz. 9:00 do 14:00. 2) Miejscem wykonania usługi są szkoły podstawowe w tym klasy gimnazjalne na terenie Gminy Chojnice zgodnie z tabelą nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia. 3) Liczba uczestników: Część 2 -205 osoby. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników - 10os. Faktyczną ilość uczestników półkolonii zamawiający poda wykonawcy 7 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii. 4) Liczba godzin zajęć: 25 godzin na grupę (5 dni : od poniedziałku do piątku po 5 godz. dziennie), łącznie 125 godzin (godziny zegarowe). 5) Program zajęć: w przypadku każdej grupy ma być dopasowany do indywidualnych potrzeb uczniów (rozwojowe i edukacyjne) oraz poziomu nauczania. Uczestnikami będą uczniowie szkoły podstawowej klas 0-VII oraz klas II gimnazjum. Zajęcia mają być prowadzone w formie zabaw, projektów i warsztatów itp. Uczniowie będą mogli zabrać do domów wykonane prace. Celem prowadzonych zajęć będzie rozwijanie zdolności i kompetencji kluczowych: matematycznych, informatycznych i językowych. (język angielski i niemiecki) 6) Metody: aktywizujące m.in. praca w podgrupach, metoda projektu, prezentacje, doświadczenia i eksperymenty. 7) Efekty: wzrost kompetencji kluczowych ( językowych, informatycznych i matematycznych) przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Ocena na podstawie ankiet na zakończenie półkolonii. 8) Termin realizacji zamówienia: Część 2- 20-24.08.2018 - 205 uczestników 9) Miejsce realizacji zamówienia: szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chojnice. Udostępnione zostaną nie odpłatnie stołówka, klasy lekcyjne, łazienki, sala gimnastyczna, pracownie komputerowe lub mobilne pracownie cyfrowe wyposażone w tablety. 10) Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem wypoczynku w bazie wypoczynku, na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej i dołączy do wiadomości Zamawiającego wszystkie niezbędne dokumenty poświadczające gotowość do organizowania półkolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 11) Zajęcia muszą być prowadzone przez wyspecjalizowaną kadrę, na półkoloniach musi zostać zapewniona opieka wychowawcy ( min. 1 na 15 uczestników) i kierownik wypoczynku. Kadra musi spełniać wymogi zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452) . 12) Zamówienie obejmuje dostarczenie materiałów zużywalnych dla uczniów na potrzeby realizowania półkolonii i do prawidłowego przeprowadzenia zajęć( materiały biurowe i plastyczne, sprzęt sportowy itp.) 13) Zamówienie obejmuje zapewnienie wyżywienia (obiad dwudaniowy) dla uczniów podczas organizacji półkolonii (łączna liczba posiłków: część 2 – 1025 szt. (205 uczestników x 5dni) – 1 posiłek dziennie dla ucznia. Należy stosować zapisy określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 149); Szczegółowa specyfikacja posiłku: a) 1 napój niegazowany ( woda niegazowana/ sok owocowy 100%) o pojemności min. 500 ml, b) owoce – 150 gram na osobę, c) zupa, która ma być przygotowana na wywarze mięsno – warzywnym (400 ml); d) drugie danie, które powinno być posiłkiem mięsnym, rybnym lub mącznym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami (150 gram). Do mięsa lub ryb (od 100 gram) należy podać ziemniaki lub zamienniki, typu: ryż, kasza, makaron (200 gram). Nie częściej niż dwa razy na 5 dni (pełny turnus półkolonii) drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, krokiety z nadzieniem, kopytka, kluski z dodatkami mięsnymi, makaron itp. o gramaturze 400 gram na porcję. e) naczynia jednorazowe: kubki, talerze, talerzyki, miseczki itp. f) sztućce plastikowe: łyżka, widelec, nóż. g) dodatkowo: stół szwedzki – napoje, owoce, 14) Dowóz i odbiór dzieci we własnym zakresie zapewnią rodzice dzieci. 15) Dokumentowanie na bieżąco, prowadzonych przez Wykonawcę zajęć w postaci list obecności oraz dzienników zajęć wykorzystywanych w procesie nauczania w oświacie w celu bieżącego sprawdzania obecności na prowadzonych zajęciach – wzory list obecności oraz dzienników zajęć dostarczy Zamawiający najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć. Wykonawca zobowiązany jest przekazać oryginały poprawnie wypełnionych list obecności i dzienników zajęć Koordynatorowi Projektu (przedstawicielowi Zamawiającego) lub innej wyznaczonej osobie przez Zamawiającego niezwłocznie po zakończeniu zajęć w danym dniu. Wykonawca jest zobowiązany dopilnować podpisania się na listach wszystkich uczestników obecnych na zajęciach; Określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest również w załączniku do SIWZ - Istotne postanowienia do umowy, oraz tabeli nr 1 i tabeli nr 2 stanowiących załączniki do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 63510000-7

Dodatkowe kody CPV: 63500000-4, 55520000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 06.08.2018 r. do 10.08.2018 r

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 66782.44
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magdalena Siśkiewicz "New Chellenge"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydlówka 5/107
Kod pocztowy: 30-363
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 74620.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 74620.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116895.50
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: CZ II: „Organizacja półkolonii – edukacyjne programy wakacyjne“ w dniach od 20.08.2018 do 24.08.2018 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 83478.05
Waluta Pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Magdalena Siśkiewicz "New Chellenge"
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rydlówka 5/107
Kod pocztowy: 30-363
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 81795.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 81795.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 146119.38
Waluta: Pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

metryczka


Odpowiada za treść: Marcin Siudziński
Opublikował: Marcin Siudziński (2 lipca 2018, 14:50:31)

Ostatnia zmiana: Daniel Michalak (9 sierpnia 2018, 09:40:05)
Zmieniono: Dodanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520