Działalność GOK


Działamy od 1 stycznia 2004 roku. Służymy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych. Ponadto staramy się tworzyć nawyki korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu oraz kształtowania postaw jej czynnego odbiorcy. Do naszych zadań należy: wypracowanie programu działalności kulturalno-wychowawczej i sportowej. Zakładanie i opieka nad działalnością zespołów kulturalnych. Inspirowanie klubów i drużyn sportowych. Prowadzenie pracy środowiskowej, organizowanie imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych dla mieszkańców gminy. Utrwalanie tradycji narodowych  patriotycznych, a także tradycji regionalnych. Organizowanie różnorodnych form pracy z dziećmi i na rzecz dzieci. Współdziałanie z organizacjami sportowo-turystycznymi w krzewieniu kultury fizycznej i turystyki. Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy Chojnice w różnorodnych formach działalności sportowej. Popularyzowanie walorów rekreacji ruchowej. Koordynacja pracy oraz merytoryczny nadzór nad funkcjonowaniem:
Wiejskich Domów Kultury: Swornegacie, Ogorzeliny, Silno;
Świetlic Wiejskich: Ciechocin, Chojniczki, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Pawłowo, Krojanty, Klawkowo, Angowice, Czartołomie, Lotyń, Racławki, Kłodawa, Kruszka, Nowa Cerkiew;
Amfiteatrów: Swornegacie- Amfiteatr Letni; Charzykowy-Amfiteatr im. Ottona Weilanda; Kaszubskiego Domu Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach;
Chaty Podcieniowej w Silnie;
Kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 Charzykowy;
Możemy: organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty i spotkania. Prowadzić naukę języków obcych. Organizować imprezy rozrywkowe, sportowe i turystyczne. Prowadzić działalność wydawniczą. Prowadzić kółka i ogniska artystyczne. Prowadzić sprzedaż dzieł sztuki i artykułów użytku kulturalnego. Realizować imprezy zlecone. Świadczyć usługi gastronomiczne w ramach bufetu. Organizować imprezy rekreacyjno-sportowe i turystyczne. 
W naszych placówkach zatrudniamy 27 pedagogów.
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach jest głównym organizatorem Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach i Kaszubskiego Festiwalu Piosenki Country i Folk „Checz”. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Gminnym Ośrodku Kultury w ChojnicachAdministratorem Danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach z siedzibą w Chojnicach (89-600) ul. Kościerska 10/2. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Danych Osobowych, tel. 52 397 25 59, e-mail iod@gokchojnice.pl. Dane osobowe będą zbierane wyłącznie w celu świadczenia usług wybranych przez Użytkownika.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, przenoszenia swoich danych. Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. W sprawach spornych przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne i odbywa się na podstawie zgody. Dane będą przetwarzane do momentu wykonania usługi lub czynności przez Administratora Danych. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.   Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w polityce prywatności. Dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie. 
Deklaracja dostępności

raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (62kB) pdf
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego
Nazwa i adres podmiotu publicznego
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach ul. Kościerska 10/2, 89-600 Chojnicach
Numer identyfikacyjny REGON
77160916100000
Stan w dniu 01.01.2021 r.
Termin przekazania: do 31.03.2021 r.
Dane kontaktowe
E-mail sekretariatu podmiotu
gok@gokchojnice.pl
E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz
dorotac@gokchojnice.pl
Telefon kontaktowy
793610036
Data
2021-03-29
Miejscowość
Chojnice
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo
WOJ. POMORSKIE
Powiat
Powiat chojnicki
Gmina
Chojnice (gmina wiejska)
Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
[ X ] 2) wojewody
Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:
23
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne:
6
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych:
5
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
[ X ] TAK
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] W części budynków tak, w części nie
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób:
12
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
GOK w Chojnicach, będący samorządową instytucją kultury gminy Chojnice, funkcjonuje w siedzibach ulokowanych w różnych lokalizacjach gminy Chojnice. Są to budynki wiejskich domów kultury, świetlic wiejskich, biblioteki, Kompleks boisk Orlik, amfiteatry letnie. Na 23 placówki GOK w Chojnicach 6 jest w pełni dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami – dostępne są wszystkie pomieszczenia, w których prowadzona jest działalność w tym również toalety. Część budynków, mimo iż, posiadają pewne udogodnienia: toalety dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, podjazdy, wejścia do budynku wolne od barier, drzwi odpowiedniej szerokości itp. nie są w pełni dostępne ze względu na fakt, iż są to budynki wielokondygnacyjne. W takim przypadku, istnieje możliwość prowadzenia działalności w dostępnej części budynku. Oferta skierowana do osób ze szczególnymi potrzebami może być zrealizowana w budynku, który jest w pełni dostępny.
Dział 2. Dostępność cyfrowa
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
Liczba stron: 2
Liczba aplikacji: 0
Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności
ID a11y-url http://www.gokchojnice.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-11-22
ID a11y-url https://bip.gminachojnice.com.pl
ID a11y-status [ X ] Częściowo zgodna
ID a11y-data-sporzadzenie 2020-12-02
2.Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności
Liczba stron: 0
Liczba aplikacji: 0
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej
Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
a. Kontakt telefoniczny     [ X ] TAK
b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych                 [ X ] TAK
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] TAK
e. Przesyłanie faksów [ X ] TAK
f.  Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub [ X ] NIE
aplikacje (tłumaczenie online)
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[ X ] NIE
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
2
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
[ X ] NIE
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
[ X ] NIE
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
[ X ] NIE
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[ X ] NIE
Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
 [ X ] NIE

metryczka


Wytworzył: admin (14 stycznia 2005)
Opublikował: Jan Adminowicz (14 stycznia 2005, 13:15:05)

Ostatnia zmiana: Dorota Chmara (29 marca 2021, 11:07:35)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10987